پایان نامه ارشد درباره
آزمون های آماری-متن کامل

پایان نامه ارشد درباره آزمون های آماری-متن کامل

فوریه 6, 2019 0 By edame

آمار توصیفی و با توجه به اهداف پژوهش برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی (t تک نمونه) استفاده شده است.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها جهت بررسی پرسش ها و آزمون فرضیه ها برای هر نوع پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین منظور، داده های خام با بهره گرفتن از فنون و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد.
دراین فصل داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در خصوص فرضیه ها و پرسش های مطرح شده نتیجه گیری آماری شده است. بدین منظور، ابتدا به توصیف آماری داده‌های حاصل از پرسشنامه پرداخته شده و سپس فرضیه ها و پرسش ها مطرح شده مورد آزمون و بررسی قرارگرفته است و داده‌ها در دو سطح توصیفی واستنباطی تجزیه وتحلیل شده‌اند. به منظور توصیف داده‌های مذکور با بهره گرفتن از نرم افزار اس. پی. اس. اس. نسخه 18، شاخص‌های میانگین، میانه، واریانس، انحراف معیار، فراوانی، درصد و … استفاده شده‌اند. در سطح استنباطی از آزمون تی برای یک نمونه استفاده شده است.
4-2. شاخص های توصیف داده ها
به طور کلی شاخص های توصیف داده ها به دو گروه شاخص های مرکزی (میانگین، میانه)، شاخص های پراکندگی (واریانس، انحراف معیار و دامنه تغییرات) تقسیم می شوند که در این بخش با بکارگیری برخی از این شاخص‌ها به توصیف داده های گردآوری شده پرداخته می شود.
4-2-1 توزیع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت
در این بخش فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت بررسی شده است.
جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
زن
51
7/56
0/58
مرد
31
1/41
0/42
مجموع
88
8/97

0/100
بی پاسخ
2
2/2
مجموع کل
90
0/100
همانطور که در جدول شماره 4-1 مشخص است، بیشتر پاسخ دهندگان (حدود 58 درصد) زن می باشند.
4-2-2 توزیع پاسخ دهندگان از نظر سن
در این قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر سن بررسی شده است.
جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سن
سن

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر