پایان نامه با موضوع
شهرستان رودبار

پایان نامه با موضوع شهرستان رودبار

دسامبر 29, 2018 0 By mitra1--javid

با سه تکرار در شهرستان مرودشت و فاکتور فرعی 100 و 150 میلی متر تبخیر آب از تشتک تبخیر کلاسA ، انجام دادند. آنها نشان دادند با افزایش شدت تنش خشکی، از تعداد غلاف و تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت کاسته شد. در مقابل با کاربرد پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر تعداد غلاف و تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک افزوده شد حداکثر عملکرد دانه (3/2148 کیلوگرم در هکتار) به تیمار آبیاری پس از 50 میلیمتر تبخیر تعلق داشت. کاربرد توأم کود دامی و پلیمر سوپر جاذب باعث افزایش عملکرد دانه، بیولوژیک، روغن و پروتئین نسبت به شاهد شد. درمجموع، جهت کسب حداکثر عملکرد دانه می توان از تلفیق کود دامی و پلیمر سوپر جاذب به نسبت 65 به 35 استفاده کرد.

فصل سوم
مواد و روش ها

3-1- ویژگیهای جغرافیایی منطقه
3-1-1-زمان و موقیعت محل اجرای تحقیق
این آزمایش در سال 1392 در استان گیلان در شهرستان رودبار در مختصات جغرافیایی ?? درجه و ?? دقیقه تا ?? درجه و ? دقیقه ازخط استوا و ?? درجه و ?? دقیقه تا ?? درجه ? دقیقه طول شرقی از نصف النهار مبداء و با ارتفاع 250 متر از سطح دریای آزاد به اجرا درآمد.

3-1-2- ویژگیهای آب و هوای منطقه
براساس تقسیمات هواشناسی این منطقه، مدیترانهای گرم وخشک میباشد. اطلاعات مربوط به دادههای هواشناسی در جدول 3-1 آمده است.

جدول 3-1- برخی از اطلاعات هواشناسی منطقه اجرای آزمایش
ماه
میزان بارندگی (میلی متر)
حداکثردما (سانتی گراد)
حداقلدما (سانتی گراد)
حداکثر رطوبت (درصد)
حداقل رطوبت (درصد)
ساعات آفتابی (ساعت)
تبخیر
(میلی متر)
سرعتباد (متر برثانیه)
خرداد92
7/7
30
8/19
78
43
347
398
19/36
تیر92
1/0
3/31
23
71
41
363
467
22/36
مرداد 92
3/2
7/29
6/22
75
45
334
404
17/36
شهریور 92
8/4
9/30
7/21
80
42
300
308
17/36
مهر92
4/0
3/26
8/15
78
38
248
219
16/36
آبان92
6/87
4/18
5/10
92
56
136
9/71
17/35
آذر92
9/74
9/13
7/5
90
50
1/135
55
16/10
دی92
1/1
9/11
4/2
83
38
1/157
2/38
12/20
بهمن92
9/6
8/13
2/2
85
36
6/196
5/52
16/36
اسفند92
35
8/19
6/6
91
41
157
4/48
15/36
فروردین93
9/35
3/21
1/8
88
41
236
144
21/36
اردیبهشت93
28
3/29
3/16
79
36
263
243
17/36
خرداد93
3/12
8/31
4/20
78
37
297
1/344
19/36

3-1-3- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
بافت خاک از نوع سیلتی لومی بوده و بعضی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جدول 3-2 ارائه شده است.

جدول3-2- برخی از خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک زراعی محل اجرای آزمایش

عمق
(سانتی متر)
رس
(%)
شن
(%)
سیلت
(%)
هدایت الکتریکی
(دسی زیمنس برمتر)
نیتروژن
کل(%)
فسفرخاک
(میلی گرم برکیلوگرم)
پتاسیم قابل جذب
(میلی گرم برکیلوگرم)
اسیدیته خاک
0-30
4/14
8/36
8/48
40/0
08/.
8
241
95/7
30-60
4/8
34
8/57
38/0
01/.
6
137
00/8

3-2- تهیه ضایعات آلی و سوپرجاذب ها
3-2-1- کمپوست زباله شهری
میزان زباله تولیدی شهر رشت روزانه 500 تا 600 تن میباشد و حدود 50 درصد آن به تنها کارخانه تولید کمپوست گیلان در شهر رشت منتقل میشود. این کارخانه روزانه 40 تن کمپوست زباله شهری تولید نموده که به مصارف گوناگونی میرسد. بهنظر میرسد اختلاط کمپوست با خاک علاوه بر افزایش حاصلخیزی، سبب افزایش مدت نگهداری رطوبت در خاک نیز بشود.

3-2-2- ضایعات فرآوری زیتون
زیتونکاری و توسعه باغهای زیتون در گیلان سبب به وجود آمدن صنایع تبدیلی نیز گردیده است. به طوری که هم اکنون هشت کارخانه روغنکشی در شهرستان رودبار فعال بوده که روغن زیتون بخش کوچکی از محصول اصلی کارخانه های روغن کشی را تشکیل میدهد و قسمت عمده آن تفاله و پساب است که معمولا در ایران دور ریخته میشوند. میانگین تولید 3 سال این کارخانهها 5/1484 تن تفاله زیتون میباشد. بخشی از این ضایعات پس از فرآوری مجدد به مصرف تغذیه دام رسانده میشود. در نظر است با اضافه کردن ضایعات به خاک قابلیت آن برای نگهداری آب در خاک بررسی شود.

3-2-3- کاه و کلش برنج
استان گیلان دارای 230000 هکتار شالیزار میباشد که از این مزارع، سالانه 4/1 هزار تن کاه و کلش و210 هزار تن سبوس به‎ دست میآید و تنها مقدار بسیار کمی از کاه وکلش به مصرف خوراک دام میرسد و بخش اعظم آن بوسیله کشاورزان در سطح مزارع سوزانده میشود. سوزاندن کاه و کلش در سطح مزرعه علاوه بر از بین بردن ماده آلی در سطح خاک باعث آلودگیهای شدید هوا نیز گردیده است به طوری که هم اکنون یکی از مشکلات اساسی مردم و مسئولین ذیربط در فصل برداشت برنج، مسئله سوزاندن کاه و کلش و دود ناشی از آن است که مشکلات تنفسی حادی را برای شهروندان به دنبال داشتهاست. حتی در مهر سال 1390 بنا به اعلام مقامات محلی تعداد 11 نفر از ساکنین رشت بدلیل استنشاق دود سمی کاه و کلش روانه بیمارستان شدهاند. اضافه کردن کاه و کلش برنج به خاک درصورت داشتن نتیجه مثبت یقیناً سبب استفاده مطلوبتر و کاهش آثار زیانبار آن خواهد شد.

3-3-ط
رح آزمایش
آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 26 تیمار و دو فاکتور بستر کاشت (فاکتور a) و دور آبیاری (فاکتور b) در 3 تکرار با 78 پلات صورت پذیرفت.

3-4-اعمال تیمارها
اختلاط خاک با ضایعات آلی کشاورزی و سوپرجاذبها طبق تیمارهای جدول 3-3 انجام شد.
جدول 3-3- مشخصات تیمارهای خاک
تیمار
مشخصات
a1b1
100 درصد خاک + دور آبیاری 5 روز (شاهد)
a2b1
تیمار سوپرجاذب به میزان 5 گرم در کیلوگرم خاک + دور آبیاری 5 روز
a3b1
تیمار سوپرجاذب به میزان 10 گرم در کیلوگرم خاک + دور آبیاری 5 روز
a4b1
تیمار سوپرجاذب به میزان 5 گرم در کیلوگرم خاک (پلیمرهای مرطوب شده سوپرجاذب) + دور آبیاری 5 روز
a5b1
تیمار سوپرجاذب 10گرم در کیلوگرم خاک (پلیمرهای مرطوب شده سوپرجاذب) + دور آبیاری 5 روز
a6b1
تیمار زئولیت 5 گرم در کیلو گرم خاک + دور آبیاری 5 روز
a7b1
تیمار زئولیت 10 گرم در کیلو گرم خاک + دور آبیاری 5 روز
a8b1
تیمار70 درصد خاک + 10 درصد ضایعات برنج + 10 درصد تفاله زیتون + 10 درصد کود دامی + دور آبیاری 5 روز
a9b1
تیمار50 درصد خاک + 15 درصد ضایعات برنج + 20 درصد تفاله زیتون + 15 درصد کود دامی + دور آبیاری 5 روز
a10b1
تیمار70 درصد خاک + 10 درصد ضایعات برنج + 10 درصد ورمی کمپوست + 10 درصد کود دامی + دور آبیاری 5 روز
a11b1
تیمار50 درصد خاک + 15 درصد ضایعات برنج + 20 درصد ورمی کمپوست + 15 درصد کود دامی + دور آبیاری 5 روز
a12b1
تیمار 70 درصد خاک + 15 در صد ضایعات برنج + 15 درصد کمپوست زباله شهری + دور آبیاری 5 روز
a13b1
تیمار 50 درصد خاک + 25 در صد ضایعات برنج + 25 در صد کمپوست زباله شهری + دور آبیاری 5 روز

ادامه جدول 3-3
تیمار
مشخصات
a1b2
100درصد خاک + دور آبیاری 10روز (شاهد)
a2b2
تیمار سوپرجاذب به میزان 5 گرم در کیلوگرم خاک + دور آبیاری 10 روز
a3b2
تیمار سوپرجاذب به میزان 10 گرم در کیلوگرم خاک + دور آبیاری 10 روز
a4b2
تیمار سوپرجاذب به میزان 5 گرم در کیلوگرم خاک (پلیمرهای مرطوب شده سوپر جاذب) +
دور آبیاری 10 روز
a5b2
تیمار سوپرجاذب 10 گرم در کیلوگرم خاک (پلیمرهای مرطوب شده سوپر جاذب) + دور آبیاری 10 روز
a6b2
تیمار زئولیت 5 گرم در کیلو گرم خاک + دور آبیاری 10 روز
a7b2
تیمار زئولیت 10 گرم در کیلو گرم خاک + دور آبیاری 10 روز
a8b2
تیمار70 درصد خاک + 10 درصد ضایعات برنج + 10 درصد تفاله زیتون + 10 درصد کوددامی + دور آبیاری 10 روز
a9b2
تیمار50 درصد خاک + 15 درصد ضایعات برنج + 20 درصد تفاله زیتون + 15 درصد کوددامی +امی + دور آبیاری 10 روز
a10b2
تیمار70 درصد خاک +10 درصد ضایعات برنج + 10 درصد ورمی کمپوست + 10 درصد کوددامی + دور آبیاری 10 روز
a11b2
تیمار50 درصد خاک +15 درصد ضایعات برنج + 20 درصد ورمی کمپوست + 15 درصد کوددامی + دور آبیاری 10 روز
a12b2
تیمار 70 درصد خاک + 15 در صد ضایعات برنج + 15 درصد کمپوست زباله شهری + دور آبیاری 10 روز
a13b1
تیمار 50 درصد خاک + 25 در صد ضایعات برنج + 25 در صد کمپوست زباله شهری + دور آبیاری 10

3-5- روش کاشت
در خرداد 92 پس از تهیه نهال زیتون از نهالستان گلها واقع در آستانه اشرفیه، نمونههایی که از نظر ارتفاع هم اندازه و از نظر ظاهری در وضعیت مناسبتری بودند، به عنوان نمونه گیاهی انتخاب و اقدام به کشت نهال زیتون در گلدان سایز هفت شد. گلدانها در فضای آزاد اما پوششی مسقف از جنس پلاستیک به ارتفاع 3 متر به جهت جلوگیری از تأثیر بارش باران و برف بر روی نتایج آزمایش قرار داده شد. اختلاط سوپرجاذب استوکوزورب و زئولیت وزنی و بقیه مواد حجمی انجام شد. در طول دوران رشد تا اندازه گیری و ارزیابی صفات هیچگونه عملیات کوددهی، مبارزه با آفات و امراض انجام نگردید.

3-6-آبیاری
برای آبیاری گیاه، از آب چاه کشاورزی با EC برابر با 2/1 دسی زیمنس بر متر و توسط آب پاش به میزان 5/1 لیتر برای هر گلدان، در دورهای آبیاری 5 و10 روز استفاده شد.
3-7- ارزیابی صفات
3-7-1- وزن تر ریشه، برگ، ساقه
وزن تر به کمک ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد

3-7-2- وزن خشک ریشه، برگ، ساقه
پس از اندازه گیری وزن تر، نمونهها به مدت 24 ساعت در آون با دمای 75 درجه سانتی گراد قرار گرفت و سپس با ترازوی دیجیتال توزین شد.

3-7-3- تعداد شاخه جانبی
تعداد شاخه جانبی به کمک شمارش در هر واحد آزمایشی به صورت چشمی ارزیابی شد.

3-7-4- طول ساقه
طول ساقه به کمک خط کش اندازه گیری و بر حسب سانتی متر ارزیابی شد.

3-7-5- طول ریشه
طول ریشه به کمک خط کش اندازه گیری و بر حسب سانتیمتر ارزیابی شد.

3-7-6- کلروفیل
جهت اندازه گیری میزان کلروفیل برگ از دستگاه کلروفیلمتر استفاده گردید.

3-7-7- قطر ساقه
قطر ساقه به کمک کولیس اندازه گیری و بر حسب میلیمتر ارزیابی شد.

3-7-8- مواد معدنی برگ شامل نیتروژن، فسفر
اندازه گیری نیتروژن به روش تیتراسیون، فسفر برگ به روش کالریمتری صورت پذیرفت. جهت اندازه گیری میزان ازت، مقدار 2/. برگ گیاه را با اسید سولفوریک و سولفات پتاسیم و سولفات مس مخلوط نموده تا 400 درجه سانتی گراد حرارت می دهیم. ازت موجود را به دستگاه کجل تک منتقل نموده و در پایان با قرائت عدد تیتر شده، درصد ازت تعیین گردید (روول، 1994).
برای تعیین مقدار فسفر، اقدام به رقیق کردن محلول اسید نیتریک یک مولار و اضافه نمودن معرف نیترو واندادو مولیبدات و در نهایت خواندن عدد جذب نمونه، بوسیل
ه دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج mm430 اقدام گردید (کونتینی، 1980).

3-7-9- آنالیز داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار MSTATC، مقایسه میانگین داده ها به روش13 LSD و رسم نمودارها به کمک نرم افزار Excel صورت گرفت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4 – 1- تجزیه واریانس دادههای مربوط به اثر تیمارها بر شاخصهای رشد
جدول تجزیه واریانس دادهها (جدول 4-1) و (جدول 4-2 ) نشان میدهد که اختلات مقادیر متفاوت سوپرجاذبهای طبیعی و مصنوعی در خاک بر شاخصهای رشد گیاه شامل ارتفاع ساقه اصلی، طول ریشه، کلروفیل، تعدادشاخه جانبی، قطر ساقه، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، نیتروژن برگ و فسفر برگ تأثیر معنیداری در سطح یک درصد داشته است.

4-1- 1- اثر تیمارها بر ارتفاع ساقه اصلی
مقایسه میانگین دادهها نشان داد که استفاده از بستر کاشتa11، شامل 50 درصد خاک + 15 درصد ضایعات برنج + 20 درصد ورمی کمپوست + 15 درصد کود دامی سبب شد تا ارتفاع ساقه اصلی زیتون 8/100 سانتیمتر گردد ولی در تیمار شامل 100 درصد خاک (شاهد)، ارتفاع ساقه اصلی 83/66 سانتیمتر است (شکل 4-1).
علت افزایش ارتفاع مربوط به تحریک تولید مواد اکسین مانند است. میتوان نتیجه گرفت که احتمالا? خواص شیمیایی و فیزیکی هیومیک اسید موجود در ورمیکمپوست، از طریق افزایش ظرفیت نگهداری عناصر غذایی و افزایش هورمونهای تنظیم کننده رشد و همچنین افزایش فعالیت میکروارگانیسمها باعث افزایش تجمع ازت توط گیاه میشود و با افزایش ازت رشد گیاه و از آن جمله ارتفاع افزایش مییابد (لوییس و پانک، 2005). علیخانی (1389) نشان داد که بیشترین مقدار ارتفاع در کلزا مربوط به تیمار ورمی کمپوست بوده است که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد.

شکل 4-1- اثر بسترهای کاشت بر ارتفاع ساقه اصلی
شکل 4-2 اثر دورهای آبیاری بر ارتفاع ساقه اصلی را نشان میدهد که استفاده از دور آبیاری 5 روز سبب شد تا ارتفاع ساقه اصلی 077/96 سانتیمتر گردد. ولی در دور آبیاری 10 روز ارتفاع ساقه اصلی 83 سانتیمتر شد.
اولین نشانههای کمبود آب، کاهش فشار آماس و در نتیجه کاهش رشد و توسعه سلول به ویژه در ساقه و برگها است. با کاهش رشد سلول، اندازه اندام محدود میشود و به همین دلیل است که اولین اثر محسوس کم آبی بر روی گیاهان را میتوان از روی اندازه کوچکتر برگها و یا ارتفاع کمتر گیاهان تشخیص داد (هاسیو، 1973)

شکل 4-2- اثر دور آبیاری بر ارتفاع ساقه اصلی

شکل 4-3 اثر بسترهای کاشت و دور آبیاری بر ارتفاع ساقه اصلی را نشان میدهد که بیشترین ارتفاع ساقه اصلی زیتون در تیماری که شامل سوپرجاذب (پلیمر مرطوب شده) به میزان 10 گرم در کیلوگرم در خاک به همراه دور آبیاری 5 روز (a5b1) به میزان 7/107 سانتی متر میباشد. همچنین بین تیمارهای a4b1 و a5b1 و a11b1 اختلاف معنی داری دیده نشد و کمترین ارتفاع ساقه اصلی در تیمار 100 درصد خاک به همراه دور آبیاری 10