پایان نامه با موضوع قابلیت اطمینان و تعیین مدل

دانلود پایان نامه

5-1-2- مطالعه قابلیت اطمینان سیستم RBTS ……………………………………………………………………..66
5-2- مطالعه با اعمال خوشهبندی سخت یکنواخت و در نظر گرفتن نقطه میانی به عنوان مرکز خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
5-3- مطالعه با اعمال خوشهبندی سخت یکنواخت و در نظر گرفتن مرکز خوشه بر اساس وزن دهی دادههای موجود در خوشه ……………………………………………………………………………………………………………..70
5-4- مطالعه با اعمال خوشهبندی سخت و تعیین محدوده خوشهها و مراکز آنها بر اساس بهینهسازی تابع هدف مبتنی بر فاصله بین دادهها ………………………………………………………………………………………………..73
5-5- خوشهبندی میانگین فازی …………………………………………………………………………………………………..76
5-5-1- تعیین مدل قابلیت اطمینان ………………………………………………………………………………………………76
5-5-2- نتایج شبیهسازی بر اساس مدل مناسب قابلیت اطمینان مزرعه بادی ……………………………….78
5-5-2-1- مطالعه قابلیت اطمینان سیستم RBTS………………………………………………………………….78
5-5-2-2- مطالعه قابلیت اطمینان سیستم IEEERTS ……………………………………………………………….80
فصل ششم (نتیجهگیری و پیشنهاد برای انجام کارهای آتی)
نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………………………..83
پیشنهاد برای انجام کارهای آتی ……………………………………………………………………………………..83
فهرست جدول ها صفحه
جدول 1-1- تعدادی از مزارع بادی با ظرفیت زیاد …………………………………………………………………………6
جدول 1-2 : ظرفیت تولید برق در 10 کشور دارای مزارع بادی با ظرفیت بالا …………………………………..7
جدول 3-1- قسمتهای تشکیل دهنده جعبه دنده و نرخ خرابی آنها در سالهای 1997 تا 2005 ………36
جدول 3-2- اطلاعات مربوط به نرخ خرابی و زمان متوسط تعمیر المانهای تشکیل دهنده واحد بادی………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
جدول 4-1- معیارهای تشابه بر اساس توابع فاصله مختلف………………………………………………………………54
جدول5-1 : مدل قابلیت اطمینان 4 حالته مزرعه بادی……………………………………………………………………..66
جدول 5-2 : مدل قابلیت اطمینان 5 حالته مزرعه بادی…………………………………………………………………….66
جدول 5-3 : مدل قابلیت اطمینان 6 حالته مزرعه بادی …………………………………………………………………..67
جدول 5-4 : مدل قابلیت اطمینان 7 حالته مزرعه بادی…………………………………………………………………….67