مقاله با موضوع مولفه های هوش معنوی و تفکر انتقادی وجودی

دانلود پایان نامه

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل شماره 1- مولفه های هوش معنوی ……………………………………………………………..28
شکل شماره 2- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………….38
شکل شماره 3- نتیجه اجرای مدل پیشنهادی تحقیق با ضریب استاندارد …………………..59
شکل شماره 4- نتیجه اجرای مدل پیشنهادی تحقیق با مقادیر معناداری (T) …………….60
پیوست ها
عنوان صفحه

پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک …………………………………………………………………………..73
پرسشنامه هوش معنوی ……………………………………………………………………………………..74
پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری ………………………………………………………………………75
چکیده
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر هوش معنوی بر کیفیت مراقبت های پرستاری بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر بندرعباس اجرا گردید.روش این پژوهش از لحاظ نوع هدف، توصیفی-همبستگی، برحسب نتیجه کاربردی است است. پرستاران شاغل در این بیمارستانها جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند.
ازمیان این جامعه آماری 215 نفر پرستار به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و ازطریق فرمول کوکران انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ و پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری پرسشنامه QUALPAC مورد آزمون واقع شدند.داده های گردآوری شده با استفاده از دو نرم افزار PLS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تاثیر چهار مولفه هوش معنوی (تفکر انتقادی وجودی، توسعه موقعیت هوشیاری، ایجاد معنای شخصی، آگاهی متعالی) بر کیفیت مراقبت های پرستاری معناداری نبوده و در نهایت بین هوش معنوی و کیفیت مراقبت پرستاری همبستگی ضعیفی وجود دارد.
کلمات کلیدی : هوش معنوی , کیفیت مراقبت, پرستار

فصل اول
کلیات تحقیق
١-١- مقدمه
کیفیت ارائه خدمات و تولیدات همواره مورد توجه انسانها بوده است . شاید توسعه نوآوری و صنعت نیز ، برمبنای این اصل استوار باشد که انسان هیچگاه نسبت به وضع موجود خود راضی نیست و همواره سعی در بهبود آن داشته است .اهمیت کیفیت در بخش صنعت در دهه های 1950-۱۹۴۰ مورد توجه قرار گرفت و در علوم پزشکی از سا ل ۱۹۸۰ مطرح شد(رجبی پور میبدی و همکاران، 1388)

مطلب مرتبط :   ریخت شناسی و شیمیایی