پایان نامه حقوق در مورد :
حقوق مالکیت فکری

پایان نامه حقوق در مورد : حقوق مالکیت فکری

فوریه 9, 2019 0 By 90

ند چهارم-موافقتنامه تریپس 16
گفتار دوم-جایگاه حقوق مالکیت فکری در معاهدات فضا 16
بند اول-معاهدات 16
الف-معاهده فضا 16
ب-معاهده نجات فضانوردان 17
پ-کنوانسیون مسئولیت بین المللی 17
ت-کنوانسیون ثبت 18
ث-موافقتنامه ماه .18

بند دوم-قطعنامههای مرتبط با فضا 19
مبحث سوم-بررسی دو اصل بنیادین حقوق فضا و ارتباط آنها با مالکیت فکری 21
گفتار اول-اصل سودرسانی به تمام کشورها و مالکیت فکری 21
گفتار دوم-اصل عدم امکان مالکیت ماوراء جو و مالکیت فکری 24
فصل دوم: مظاهر حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو
مبحث اول-اختراعات در ماوراء جو 28
مبحث دوم-موضوع حمایت کپیرایت در فعالیتهای فضایی 31
گفتار اول-ارتباطات در ماوراء جو 31
بند اول-حمایت سیگنالهای برنامههای سازمانهای پخش 31
بند دوم-ماهوارههای پخش مستقیم 33

بند سوم-پخش غیر مستقیم ماهوارهای 34
گفتار دوم- دادههای سنجش از راه دور 35
بند اول-تعریف داده و تلاقی آن با مفهوم اطلاعات 36
الف-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل و تعریف داده 36
ب-منشور همکاری در استفاده هماهنگ از تسهیلات فضایی و تعریف داده 37
پ-کنوانسیون آرهوس و تعریف داده 38
ت-تعریف سنجش از راه دور در قوانین کشورها 38
گفتار سوم-نمودهای استفاده از داده سنجش از راه دور 39
گفتار چهارم-جایگاه حمایت از دادههای سنجش از دور در موافقتنامههای بینالمللی 39
گفتار پنجم -روشهای تولید داده سنجش از راه دور 40
بند اول-روش تولید داده خام و تاثیر آن بر حمایت کپیرایت 41
بند دوم-روش تولید داده پردازش شده و تاثیر آن بر حمایت کپیرایت 41
مبحث سوم-طرق حمایت از دادههای سنجش از دور 42
بند اول-حمایت در قالب پایگاه داده 42
بند دوم-حمایت در قالب نقشه 43
بند سوم-حمایت به عنوان عکس 44
الف-بررسی دعوای آلمان 45
ب-بررسی دعوای فرانسه 47
گفتار اول-رویکرد اروپاییها در حمایت از دادههای سنجش از دور 49
بند اول-دستورالعمل پایگاه داده اروپا و حمایت از دادهها 49
گفتار دوم-رویکرد امریکاییها در حمایت از دادههای سنجش از دور 52
بند اول-محدودیتهای حمایت در امریکا 53
الف-دکترین فروش اولیه 53
ب-تثبیت 54
پ-استفاده منصفانه 55
ت-حوزه عمومی 57
ث-حقوق مالکیت فکری شی سنجش شده 58
مبحث چهارم-تاثیر حمایت از دادهها در تجاریسازی آنها 59
گفتار اول-حمایت بیشتر 59
بند اول-اعطای حقوق بیشتر 59
بند دوم-حمایت بیشتر از محتوا 60
گفتار دوم-حمایت کمتر 60
بند اول-حوزه عمومی 60
بند دوم-آزادی ایجاد آثار اشتقاقی 61
فصل سوم :مالکیت فکری و انتشار اطلاعات و دادههای به دستآمده از سنجش از راه دور

مبحث اول -داده و انتشار اطلاعات 63
گفتار اول-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل 63
گفتار دوم-نمودهای کنونی انتشار اطلاعات 64
بند اول-سیستم انتشار اطلاعات دادههای هواشناسی سازمان جهانی هواشناسی 64
بند دوم-آزادی فعالیت اطلاعاتی و انتشار دادهها و سنجش از دور 65
بند سوم-رویه قراردادهای لیسانس بین سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی 66
بند چهارم-تاثیر روشهای موجود توزیع داده بر دسترسی به دادههای سنجش از راه دور 69
گفتار سوم-به رسمیت شناختن حق اجتماعی دسترسی به اطلاعات 70
بند اول-اثبات منفعت عمومی بودن دسترسی به دادههای سنجش از دور 71
بند دوم-کالاهای عمومی 72
گفتار چهارم-حق دسترسی به اطلاعات به عنوان حق بشری بنیادین 74
بند اول-کنوانسیون آرهوس 75
بند دوم-حق دسترسی به اطلاعات در شرکتهای خصوصی 75
گفتار پنجم- دسترسی به دادهها و کشورهای جهان سوم 77
یگانهبند- اصل عدم تبعیض در اصول سنجش از دور سازمان ملل و دسترسی اطلاعات 78
فصل چهارم: ضمانت اجرا در حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو
مبحث اول-صلاحیت سرزمینی 80
گفتار اول-تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده 81
گفتار دوم-موضوعات صلاحیت قضایی در دعاوی انتقالی 83
گفتارسوم-اصل قاعده حل تعارض در پیش نویس موسسه قانونی آمریکا 86
یگانه بند-گسترش فراسرزمینی قوانین مالکیت فکری در امریکا 88
مبحث دوم-کاربرد قاعده حل تعارض در دادههای به دستآمده از فضا 89
مبحث سوم-نقض حقوق اختراع در ماوراء جو 91
گفتار اول-تبعات استفاده از قانون پرچم مصلحتی در اشیاء فضایی 92
گفتار دوم-ارائه راه حل به منظور برطرف سازی مشکل 94
مبحث چهارم-بررسی نقش داوری و میانجیگری 95
مبحث پنجم-فعالیتهای انجام یافته در زمینه مالکیت فکری و فضا 97
بند اول-کوپوس 97
بند دوم-کمست 98
نتیجهگیری- 101
فهرست منابع- 105
چکیده انگلیسی- 114

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کوتهنوشتهها
ISS International Space Station
IGA Intergovernmental Agreement
GIS Geographical Information System
EO Earth Observation
RM Remote Sensing
GIS Geographic Information System
ESA European Space Agency
GEO Group Earth Observation
CBERS China-Brazil Earth Resources Satellite
CEOS Committee on Earth Observation Organization
WMO World Meteorological Organization
UDHR Universal Declaration of Human Rights
DBS Direct Broadcasting Satellite
FSS Fixed Service Satellite
WIPO World Intellectual Property System
COPOUS Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
UCC Universal Copyright Convention
ITU International Telecommunication Union
COMEST Commission on the Ethics of Scientific
Knowledge and Technology

مقدمه

1-بیان موضوع
دسترسی به ماوراء جو، بدون شک از بزرگترین دستاوردهای بشر در قرن 20 بوده است. حادثهی خوشایند اکتشاف فضا منجر به توسعه سریع و کم نظیر در زمینههای علمی، پزشکی و تکنولوژیکی شده است. علی رغم وجود چنین حقیقتی که تکنولوژی مورد استفاده در فضا بسیار پیشرفته میباشد و حاصل خلاقیت و تلاش فکری است، تنها در چندین سال اخیر است که حمایت در قالب مالکیت فکری در رابطه با فعالیتهای ماوراءجو مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل اتخاذ چنین رویکردی، تغییر مسیر این فعالیتها از چارچوب دولتی به سرمایهگذاری بخشهای خصوصی میباشد.
با روند روزافزون شکلگیری نهادهای غیردولتی و البته نیاز این نهادها به منابع تکنیکی و مالی نهادهای دولتی جهت انجام پروژههای فضایی، تعداد قراردادهای لیسانس بین نهادهای دولتی و خصوصی افزایش پیدا کرده است از این رو نمیتوان تاثیر شگرف حمایت در قالب حقوق مالکیت فکری را بر شرکتهای خصوصی فعال در زمینه فعالیتهای فضایی و به طور کل توسعهی هر چه بیشتر تکنولوژی فضایی نادیده گرفت. با این وجود، از یک سو حقوق مالکیت فکری به حمایت و اعطای منافع به افراد تحت شرایط خاص و در مدت زمان معین میپردازد و به نوعی مفهوم انحصار را تداعی میکند، در حالیکه در سوی دیگر، حقوق فضا و اصل بنیادین سودرسانی به تمام ملل به طور ضمنی دربردارندهی اشتراک اطلاعات و دستاوردها در زمینه حقوق فضا میباشد. از اینرو، تکیه حقوق مالکیتفکری و حقوق فضا بر رویکردهای متنوع، روشن است به همین دلیل یکی از اهداف مدنظر در این رساله، ایجاد تعادل بین حقوق مالکیتفکری و اصول حقوق فضا و به عبارت دیگر، بین منافع خصوصی مبتکران و منافع عمومی از سوی دیگر میباشد.
در بین انواع حقوق مالکیت فکری سه نوع عمدهی حمایت در ماوراء جو مطرح میشود: حمایت از اختراعات ایجاد شده در فضا، حمایت از نام شیفضایی و ماهواره به عنوان علامت تجاری که با شکلگیری توریسم فضایی جنبهی عملی به خویش خواهد گرفت و حمایت کپیرایت از ماهوارههای پخشکننده و دادههای سنجش از راه دور.
در بین مصادیق حقوق مالکیت فکری در ماوراءجو یکی از مهمترین مسائل، موضوع حمایت از دادههای سنجش از راه دور است به این دلیل که امروزه با فعالتر شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی در این عرصه مواجه هستیم. اگرچه حضور این شرکتها از لحاظ قانونی با توجه به ماده 6 معاهده فضا که مسئولیت اعمال شرکتهای غیردولتی را به دولتها واگذار میکند با مانعی روبرو نیست ولیکن در خصوص موضوع و نحوهی حمایت از دستاوردهای ایشان، بحث کافی صورت نپذیرفته است. همچنین، باید خاطر نشان کرد که تایید حقوق مالکیت فکری در این حوزه بایستی در راستای تحقق اهداف وجودی این حقوق همانطور که در مقدمه معاهده کپیرایت آمده است که تعادل بین منافع شخصی تولیدکنندگان مصادیق مالکیتفکری و منافع عموم در حق دسترسی به دادهها و اطلاعات است، صورت پذیرد زیرا عدهای بر این عقیدهاند که به کارگیری حقوق مالکیت فکری در سنجش از راه دور به شدت بر امکان دسترسی به این دادهها که برخی برای حفظ حیات بشر ضروری هستند تاثیر میگذارد، زیرا این فناوری ابزاری ارزشمند در حل بسیاری از مشکلاتی که بشر در قرن بیست و یک با آن مواجه است چون در مدیریت و پیشبینی فجایع زیستمحیطی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته میباشد. اما از بعد دیگر، رشد هر چه بیشتر این تکنولوژی از طریق حضور شرکتهای خصوصی میسر خواهد شد و انگیزه این شرکتها از طریق حمایت و تجاریسازی دادههای ماهوارهای تامین میگردد. به عبارت دیگر، پذیرش حقوق مالکیت فکری در دادههای پردازش شده به منظور افزایش حضور شرکتها، کاهش قیمت و در نهایت افزایش بازار دادهها ضروری است.
در نتیجه، حقوق مالکیت فکری دارای نقش به سزایی در تشویق سرمایهگذاران سنجش از راه دور میباشد و دریغ نمودن چنین تضمین و حمایتی تولید این دسته از دادهها را با چالش روبرو خواهد کرد و حتی چنانچه کشورهای در حال توسعه توانایی ارزیابی و پردازش دادهها را کسب نمایند، خود آنها با موضوع حمایت فکری از دادههای پردازش شده توسط خویش در آینده روبرو خواهند شد. همچنین با توجه به این موضوع که کارکردهای بیشمار دادههای خام سنجش از راه دور چون عکسها و حتی اطلاعات دیجیتالی علیالخصوص حتی با استفاده از دادههای خام امکانپذیرست، مشکل دسترسی به دلیل عدم حمایت از این دادهها در کشورهای توسعه یافته عملا با مانعی روبرو نخواهد شد. با این حال، تاکنون جهان در حال توسعه در برابر این دیدگاه مقاومت کردهاند و اعلام مینمایند که بر اساس قانون تجاریسازی، سرمایهگذاران خصوصی بایستی بر اساس اصل عدم تبعیض، دادههای خام را که مستقیما از ماهوارهها به دست میآیند را در اخ
تیار تمامی مصرفکنندگان فارغ از هر نوع تبعیض و تعصب و بر اساس قیمت متعارف قرار دهند.
به هر حال، امروزه شاهد حمایت شدید از دادههای سنجش از راه دور میباشیم به گونهای که علاوه بر شرکتهای خصوصی، نهادهای فعال با بودجهی عمومی نیز ادعای مالکیت دادههای خام و نه پردازش شدهی سنجش از راه دور را مطرح میکنند. در حالیکه در راستای تامین اصول بنیادین حقوق مالکیت