رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد
حمایت سازمانی

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد حمایت سازمانی

فوریه 6, 2019 0 By 92

حفاری است. که البته نتایج نشان دادند، الگوی پیشنهادی پژوهش برازش مناسبی با داده ها دارد و تعارض کار-خانواده با میانجیگری کامل استـرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان کارکنان تأثیر میگذارد. به منظور افزایش خشنودی شغلی و سلامت روانی کارکنان، سازمانها باید تعارضهای موجود بین محیط شغلی و محیط زندگی کارکنان و نیز فشارزاهای موجود در محیط کار را کاهش دهند (سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی و همکاران، 1390).
تهورى (1378)، در پژوهش خود سؤالاتى در زمینه تعارض خانواده با کار مطرح میکند که عبارتند از: تعارض خانهدارى با کار موجود در بین زنان شاغل تابع چه عواملى است؟ میزان مشارکت همسران زنان شاغل در امور خانهدارى تا چه حد است؟ نتایج این پژوهش به قرار زیر است: بیشتر زنان مورد پرسش (60)درصد بر اهمیت نقش سنتى و مسئولیتهاى خانهدارى خود تأکید کرده و در قبال این نقش نسبت به کار بیرون از خانه اولویت قائل شدهاند. آنها معتقد بودند که بین کار به عنوان یک فعالیت اقتصادى در جامعه و حفظ و نگهدارى زندگى خانوادگى و مراقبت از کودکان تعارض وجود دارد و بیش از نیمى از زنان شاغل میزان مشارکت همسرانشان را در امور خانهدارى کم ارزیابى کردهاند. به هر حال، زنان در عین حال که علاقمندند هر دو نقش را ایفا کنند، اما قادر به پاسخگوئى و ایفاى نقشهاى متعدد نیستند (به نقل از نبوی1391).
مقصودى و بستان (1383) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که، زنان شاغل مشکلات خود را در رابطه با نگهدارى و تربیت فرزندان، تهیه خوراک خانواده، برقرارى نظم و نظافت منزل، کمبود وقت براى رفت و آمد با خویشاوندان، رسیدگى به ظاهرخود و … را زیاد ارزیابى کردند. از سویى بیشترین میزان مشکلات زنان شاغل، لزومآ نه به تنهایى برآمده از شغل زنان، بلکه از نگرشها و تفکرات سنتى جامعه درباره نقش زنان است که آنها را وادار مىکند افزون بر نقشهاى اجتماعى، همزمان به الزامات و مسئولیتهاى خانگى بیندیشند. علاوه بر این یافتهها بیانگر این مطلباند که میزان مشکلات زنان با افزایش همکارى همسر در امور منزل کاهشى قابل ملاحظه خواهد داشت(به نقل از نبوی1391).
بر اساس پژوهش رستگار خالد(1382)، زنان شاغل در انجام وظایف همزمان نقشهاى دوگانه شغلى و خانوادگى خصوصآ در زمینه امور مربوط به بچهدارى تا حد زیادى احساس تعارض مىکنند (به نقل از نبوی1391).
پژوهشهای خارجی:
در مطالعهای در امریکا در بین افراد 15 تا 54 سال به بررسی رابطه بین تعارض کار خانواده و انواع مختلفی از روانی اختلالات خلقی، اضطراب، وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف مواد. داده های بررسی به دست آمد یک نمونه ملی نماینده 2،700 بزرگسال شاغل که یا ازدواج کرده بودند و یا پدر و مادر کودک 18 ساله یا جوانتر. تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون لجستیک نشان داد که هر دو تعارض کار با خانواده و تعارض خانواده به کار رابطه مثبتی با داشتن اختلالات خلق و خوی، اضطراب و مصرف مواد دارد. بسته به نوع تعارض کار خانواده و نوع اختلال کارکنان گزارش داده شده که تجربه تعارض کار خانواده اغلب 1.99-29.66 برابر بیشتر از کارکنانی بوده که مشکل بهداشت روانی وبالینی وتجربه تعارض کار خانواده نداشتهاند گزارش شده است. در این تحقیق هیچ تفاوت جنسیتی حمایت نشده است.(میشل آر فرون2000 )
فرون و همکاران (1996) به بررسی رابطه تعارض خانواده -کار در دو نماینده نمونه های خانگی (نمونه 1، 496N=؛ نمونه 2، 605 N=)پرداختند. در هر دو نمونه، رابطه تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار با سطوح بالاتر از نشانه های افسردگی، استفاده از مصرف بالای الکل و سلامت جسمی ضعیف وجود داشت(به نقل از میشل آر فرون2000).

هیوز و گالین اسکای (1994) ، با بهره گرفتن از نمونه از 429 کارمند از یک شرکت واحد، نشان داد که هر دو نوع تعارض رابطه مثبتی با اندازهگیری جهانی علائم روانی دارد(به نقل ازمیشل آر فرون2000).
مک ون و بارلینگ (1994) ، با بهره گرفتن از اطلاعات یادداشتهای روزانه از 40 کارمند اداره پلیس و همسرانشان، نشان دادند که هر دو نوع از تعارض (خانواده –کار و کار- خانواده) رابطه مثبتی با افسردگی و اضطراب دارد(به نقل از میشل آر فرون2000).
اودریسکول، ایلجن و هیلدرت (1992) ،با بهره گرفتن از یک نمونه جامعه 120 فرد بزرگسال، نشان داند که هر دو نوع تعارض (خانواده –کار و کار- خانواده)رابطه مثبتی با اندازه های جهانی روانپریشی دارند(به نقل ازمیشل آر فرون2000).

تحقیقات پیامدهای تعارضات کار–خانواده بر ابعاد سلامت روانی و جسمانی به نقل از مجله توسعه افراد و مدیریت کانادا: در تحقیقی تحت عنوان مشکلات تعادل بین خانواده و کار و تأثیر آن بر سلامت جسمی و روانی در شهر کبک کانادا در مجله توسعه مدیریت افراد و جوامع در سال 2007 تعارض کار خانواده و پیامدهای آن بر سلامت جسمی و روانی مورد بررسی قرار گرفت یافتهها نشان داد که تعارضات کار-خانواده تأثیر منفی بر سلامت روان دارد(ناتالی اس تی آمور 2007). سختی تعادل کار و زندگی خانوادگی تأثیر منفی بر عادات غذایی و در شیوه های فعالیت بدنی دارد(سی. دوب و همکاران، 2002، هیتایسو، 2003) . برنامه کاری غیر معمول و تعارض کار خانواده رابطه دارد با فقدان زمان در مردان خانواده است در حالی که، این به عنوان موارد ممتاز اجتماعی و داشتن یک تأثیر مثبت عاطفی در روابط پدر و مادر کودک در نظر گرفته است به نقل از شورای مشاوران اقتصادی آمریکا (2002).
در متا تجزیه و تحلیل انجام شده توسط آلن و همکاران، ارتباط قوی بین موقعیتهای تعارض کار خانواده و سلامت روان و افسردگی وجود دارد (2000).
رابطه بین موقعیتهای تعارض کار خانواده و اختلالات، اضطراب و خلق و خوی به ویژه در میان زنان وجود دارد (فرون، 2000).
تعارض کار خانواده است که با افزایش وابستگی به الکل و مواد مخدر در به ویژه در میان مردان ارتباط است (فرون، 2000).
تعارض کار خانواده با نارضایتی در خانواده و زندگی زناشویی، رابطه دارد (آنگ-اس تی و همکاران ، 2000).
رابطه بین شرایط تعارض کار خانواده و هزینه مشاوره پزشکی برای کارگران وجود دارد (داکس بری و هیگینز ، 1999).
سازمان اجتماعی عمومی (GSS) در سال 1998، اعلام کرد در تحقیقی بین پدر و مادر و مادران مجرد در سن 25 تا 44 سال گزارش داد بالاترین سطوح استرس و کمبود وقت رابطه وجود دارد. پدر و مادری که تمایل به انجام وظایف بیشتر در کار خود دارند و درگیری شغلی آنها بیشتر است صمیمیت کمتری به نوجوانان خود دارند بیشتر تمایل به شرکت در درگیری با آنها (گالامبوس، سیرز، اکمدیا و کلوکریک ، 1995).
رابطه بین تعارض کار خانواده و بروز فیزیکی بیماریهایی مانند فشار خون بالا، کلسترول، اختلالات معده و روده، آلرژی و میگرن وجود دارد (داکس بری، هیگنز میلز، 1991؛ فرون، روسه/ بارنز، 996؛توماس و گنستر، 1995) .

فرون و همکاران (1996) به بررسی رابطه تعارض خانواده -کاردر دو نماینده نمونه های خانگی (نمونه 1، N = 496؛ نمونه 2، N = 605)پرداختند.درهر دو نمونه، رابطه تعارض کار -خانواده و تعارض خانواده- کاربا سطوح بالاتر از نشانه های افسردگی،استفاده از مصرف بالای الکل و سلامت جسمی ضعیف وجود داشت(به نقل ازمیشل آر فرون2000)..
Top of Form

3-تقابل حمایت سازمانی با سلامت روان
پژوهشهای داخلی:
طی پژوهشهایی تحت عنوان رابطه رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی در کارکنان پلیسراه و پلیس راهور استان گیلان مشاهده شده که سلامت روان در کارکنان بیشتر از حمایت سازمانی ادراک شده است. همچنین بین حمایت سازمانی و سلامت روان آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رضایت شغلی کارکنان تعهد سازمانی آنان را پیشبینی میکند. کارکنان به لحاظ حمایت سازمانی و سلامت روان با یکدیگر تفاوت معناداری دارند. بین کارکنان بومی و غیر بومی به لحاظ حمایت سازمانی و تعهد سازمانی و سلامت روان تفاوتها معنادار است(دکتر ایرج شاکرینیا و همکاران، 1389).
در مقاله آمـوزشهای ایمنی، حمایت سازمانی ادراک شـده برای ایمنی و رویـدادهای مرتبـط با ایـمنی میخوانیم که حمایت سازمانی ادراک شده زیاد مورد توجه است اما در زمینه سلامت توجه چندانی به آن نشده است. که در این پژوهش یافتهها پیشنهاد میکند که کاهش رویدادهای مرتبط با سلامت به وسیلهی بهبود ادراک کارکنان از حمایت سازمانی میتواند منجر به کاهش حوادث، آسیبها و مرگ و میر در سازمان شود(فریبا کیانی و همکاران، 1389).
در پژوهشی که نتایج آن را تحت عنوان الگوی مسیر حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای شغلی، حـرفهای و سازمانی منتشر نمودهاند، به بررسی تقابل سازمانی با سلامت روان پرداختهاند و بیان میدارند که حمایت سازمانی ادراک شده باور کلی کارکنان یک سازمان دربارهی گستره کلی ارزشی است که سازمان برای نقش، سهم و مراقبت از بهزیستی آنها قائل است. بنابراین حمایت سازمانی ادراک شده نشان دهنده ادراک کارکنان از میزان تعهد سازمان به آنها تلقی میشود. در واقع مفهوم حمایت سازمانی ادراک شده بر مبنای نوعی تفسیر مبادله اجتماعی از تعهد سازمانی قرار دارد. به این صورت که کارکنان تلاشها و کوششهای خود را در سازمان گسـترش میبخشند تا از آن طریق پاداشهای اجتماعی و پاداشهای فیزیکی و مالی را نصیب خود کنند(دکتر حمیدرضا عریضی و همکار، 1389).

پژوهشهای خارجی:
از سوی دیگر حمایت سازمانی ادراک شده برای مدیران و سازمانها جذاب و مورد توجه است، به این دلیل که این پدیده ارتباط نزدیکی با سطح بالاتر تعهد سازمانی کارکنان در قالب افزایش تلاش، حضور و همانندسازی با اهداف سازمان دارد و حتی به این دلیل که افزایش حمایت سازمانی ادراک شده شاید تکلیفی ساده برای مدیران باشد. تحقیقات نیز به خوبی ماهیت مستقل و متمایز حمایت سازمانی ادراک شده را از تعهد سازمانی مورد تأیید قرار دادهاند(پاناچو و همکار، 2009).
روزنبام و کوهن (1999) از مطالعه 14 مادر 23 تا 40 ساله که به صورت تمام وقت به کار مشغول بودند، متوجه شدند زنانى که حداقل یک منبع حمایتى دارند کمتر از زنانى که هیچ نوع منبع حمایتى ندارند دچار ناراحتى مىشوند (به نقل از نبی1391).
(آیزنبرگر و همکاران، 1986) نیز حمایت سازمانی ادراک شده را تحت تأثیر جنبههای مختلف از جمله سلامت روان دانسته و همچنین کلیه سیاستهای سازمان را تحت تأثیر آن میدانند. همچنین اقدامات انجام شده توسط مدیران و سرپرستان را نیز در رشد و توسعه ادراک کارکنان از حمایت سازمانی محتمل دانستهاند.

2-5چارچوب نظری تحقیق:
با توجه به مباحث مطرح شده و دیدگاه های نظری مختلفی که بیان شد، محقق با توجه به هدف پژوهش و نمونه مورد تحقیق، چارچوب نظری خود را بدین گونه انتخاب نموده است.
در خصوص حمایت سازمانی، رویکرد ایزنبرگر مد نظر قرار گرفته است. چرا که مبنای نظری حمایت سازمانی، نظریه تبادل اجتماعی است و طبق آن در روابط اجتماعی وقتی کسی در حق دیگری لطفی میکند او خود را موظف احساس میکند که لطف او را جبران کند. هر چه این لطف و کمک بزرگتر باشد، فرد بیشتر تمایل دارد آن را جبران کند. بر اساس این نظریه سازمان فقط به رفاه مادی کارکنان توجه نمیکند بلکه جوانب غیرمادی از قبیل احترام به احساسات، پیشهادات و انتقادات سرلوحه کار خود قرار داده و یک امنیت شغلی، روانی و اجتماعی بالایی را برای آنها فراهم میکند.
در خصوص تعارض کار-خانواده و خانواده-کار رویکرد نظری گرین هوس و بیوتل مد نظر قرار گرفته شده، چرا که در آن سه حیطه بروز تعارض (زمان-توان-رفتار)، بخوبی نشان داده شده است. به طور مثال ساعات کار طولانی و یا نوبتکاری (شیفت کاری) در حیطه شغلی و الزام به نگهداری از کودک خردسال و علاوه بر آن شاغل بودن همسر، در حیطه خانواده، از نظر زمانی محدودیتهایی را برای فرد کارکن ایجاد میکند و این فشار ناشی از محدود بودن زمان، زمینهای برای ایجاد تعارض و عدم هماهنگی و سازگاری میان دو نقش وی در خانه و در محل کار بوجود میآورد. تعارض مبتنی بر زمان، رایجترین نوع تعارض به شمار میرود که مبتنی بر نظریه کمبود است. این نظریه بیان میکند که میزان انرژی انسان ثابت و محدود است و نقشهای چندگانه به طور اجتناب ناپذیری زمان و انرژی لازم برای برآوردن همه نیازهای نقش را کاهش میدهد، بنابراین فشار و تعارض کار-خانواده رخ خواهد داد (مارکز ،1977).
در خصوص سلامت روانی رویکرد نظری گینزبرک مد نظر قرار گرفته شده است تعریف گینزبرگ در مورد بهداشت روانی عبارت است از : تعریف گینز برگ در مورد بهداشت روانی عبارت است از تسلط و مهارت در ارتباط با محیط، بخصوص در سه فضای زندگی، عشق، کار و تفریح. استعداد یافتن و ادامه کار، داشتن خانواده، ایجاد محیط خانوادگی خرسند، فرار از مسائلی که با قانون درگیری دارد، لذت بردن از زندگی و استفاده صحیح از فرصتها، ملاک تعادل و سلامت روان است.

فصل سوم
ابزارهای پژوهش

در این فصل طرح کلی پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، روش اجرا و روش های آماری (توصیفی- استنباطی) مورد استفاده قرار میگیرند.

3-1- طرح کلی پژوهش
طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است و محقق در صدد یافتن رابطه بین متغیرهای حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار-خانواده و خانواده-کار رفتار با سلامت روانی بوده است.

3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی پرسنل ایستگاههای آتشنشان شهر شیراز میباشند که جمعاً حدود 260 نفر هستند. تعداد 152 نفر با استناد به جدول مورگان بعنوان نمونه انتخابی میباشد. روش نمونهگیری تصادفی ساده میباشد.

3-3- ویژگیهای جمعیت شناختی
جدول شماره.3-3-1 مشخصات افراد نمونه بر حسب متغیر جنسیت
متغیر فراوانی درصد
زن 14 8/8
مرد 125 6/78

با توجه به جدول3-3-1 بیشترین مقدار افراد نمونه بر حسب جنسیت را مردان با درصد 6/78 و کمترین مقدار را زنان با درصد 8/8 تشکیل میدهند.

جدول شماره3-3-2 مشخصات افراد نمونه بر حسب متغیر تحصیلات
متغیر فراوانی درصد
دیپلم 118 2/74
کاردانی 9 7/5
کارشناسی 19 9/11
کارشناسی ارشد 2 3/1

با توجه به جدول3-3- 2 بیشترین مقدار افراد نمونه بر حسب متغییر تحصیلات را دیپلم با درصد 2/74 و کمترین مقدار را کارشناسی ارشد با درصد 3/1 تشکیل میدهند.

جدول شماره 3-3-3 مشخصات افراد نمونه بر حسب متغیر تأهل
متغیر فراوانی درصد
مجرد 12 5/7
متأهل 103 8/64

با توجه به جدول 3-3-3 بیشترین مقدار افراد نمونه بر حسب وضعیت تأهل را متأهلان با درصد 8/64 و کمترین مقدار را مجردان با فراوانی 5/7 تشکیل میدهند.

جدول شماره3-3-4 مشخصات افراد نمونه بر حسب سابقه کار
متغیر فراوانی درصد
زیر 10 سال سابقه کار 61 4/38
بالای 10 سال سابقه کار 84 8/52
با توجه به جدول 3-3-4 بیشترین مقدار افراد نمونه بر حسب سابقه کار را با درصد 8/52 برای افراد بالای 10 سال سابقه و کمترین مقدار با درصد 4/38 برای افراد زیر 10 سال سابقه میباشند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول شماره3-3-5 یافتههای توصیفی مربوط به سن افراد نمونه
متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف استاندارد
سن 149 21 55 58/37 02/7

با توجه به جدول 3-3-5 بیشترین یافتههای توصیفی مربوط به سن افراد نمونه با حداقل سن 21 سال و حداکثر سن 55 سال میباشد که متغییر سن در این جدول دارای میانگین سن 58/37 و انحراف استاندارد 02/7 میباشد.

3-4- ابزارهای پژوهش

3-4-1- پرسشنامه سلامت عمومی GHQ- 28 :
شامل 28 سوال و 4 مولفه (نشانه های جسمانی-اضطراب و بی خوابی- کار کرد اجتماعی و تصمیم گیری- افسردگی) مناسب برای غربالگری سلامت روانی و شناخته ترین آزمون غربالگری است که تاکنون در روانپزشکی تاثیر بسیار زیادی بر پیشرفت پژوهشهای داشته است( هندرسون11990). این پرسشنامه توسط گلدبرگ2( 1979) برای تفکیک افراد مبتلا به اختلالات روانی از جمعیت مراجعه کننده به مراکز پزشکی عمومی ساخته است امروزه این پرسشنامه به منظور استفاده به 36 زبان ترجمه شده است. بسیاری از محققین(چیونگ و اسپیز3،1994 ) تصریح کردهاند که این پرسشنامه هم استفاده بالینی داشته و هم در جامعه کاربرد دارد( یعقوبی ،1374 ) لازم به ذکر است که ثمره برش در این پرسشنامه نیز نمره