بررسی-مسائل-استراتژیک-و-ترسیم-نقشه-استراتژی-برای-دفاتر-پیشخوان-دولت-با-استفاده-از-مدل-های-SWOT-و-BSC- قسمت ۱۱- قسمت 2

بررسی-مسائل-استراتژیک-و-ترسیم-نقشه-استراتژی-برای-دفاتر-پیشخوان-دولت-با-استفاده-از-مدل-های-SWOT-و-BSC- قسمت ۱۱- قسمت 2

آوریل 8, 2021 0 By مدیر سایت
 • اکبری، مهدی(۱۳۸۷)،FBSQ چارچوب تدوین استراتژی:هیبریدی از رویکرد غربالسازی فازی،‌کارت امتیازات متوازن، تجزیه و تحلیل SWOT و گسترش عملکرد کیفیت، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.

 

 • نورافشار، حامد، ۱۳۸۹، طراحی و ترسیم استراتژی در صنایع دریایی شهید درویشی بندرعباس بر اساس مدل SWOT، پایان نامه کارشناسی ارشد، قشم، دانشگاه پیام نور.

 

 • Lee, S.F, Andrew Sai On Ko(2000), Bulding balanced scorecard with SWOT analysis and Implementing, Sun Tzus Art of Business Management Strategies on QFD methodology, Managerial Auditing Journal.

 

 

سایر تحقیقات انجام شده در چارچوب مدل BSC

 

 

 

 

 

  • نورافزا ، فرگل، ۱۳۸۸، بررسی آگاهی استراتژیک مدیران منطقه آزاد قشم و تدوین نقشه استراتژی بر اساس مدل BSC، پایان نامه کارشناسی ارشد، قشم، دانشگاه پیام نور.

 

  • بنی هاشمی، سیدزهره،۱۳۸۹، شناسایی و اندازه گیری عوامل فرهنگ سازمانی مؤثر در اجرای نقشه استراتژی شرکت های برق منطقه با رویکرد BSC،‌ پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.

 

  • عبدی، حمید،‌ ۱۳۸۹، طراحی و تبیین مدل کنترل استراتژی بر اساس کارت امتیازات متوازن (BSC) در شرکت عمران شهر جدید اندیشه، پایان نامه کارشناسی ارشد، کرج، دانشگاه پیام نور واحد کرج.

 

  • سرگزی،محسن،۱۳۸۸،تدوین سندتوسعه فناوری اطلاعات وعملیاتی نمودن آن بارویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC)-مطالعه موردی:استانداری خراسان رضوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، شیراز، دانشگاه شیراز.
  • نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

  • محمدامینی، مهرداد، ۱۳۸۹، بررسی آمادگی سرمایه انسانی برای تحقق استراتژی ها و ارائه برنامه توسعه آن با رویکرد BSC در معاونت صدای ج.ا.ا،‌ ساری، دانشگاه پیام نور ساری.

 

  • Ritter, Michael(2003), The use of balanced scorecards in the strategic management of corporate commnication,Corpote Cummunications:An International Journal, Vol8,NO.

 

  • Ritter, Michael(2003), The use of balanced scorecards in the strategic management of corporate communication,Corporat Cumunications:An International Journal,Vol8,NO1

 

 • Kaplan, Robert S, Norton David P(1996), Translating Strategy into Action:Balanced scorecard, Harvard Business School Press.

 

فصل سوم : متدلوژی تحقیق
۳-۱) مقدمه
یکی از مهمترین معیارهای سنجش اعتبار هر تحقیق، بررسی ((روش تحقیق)) بکار گرفته شده برای انجام آن است. روش تحقیق از دو جز اصلی شامل ((روش)) و ((تحقیق)) تشکیل شده است که هر یک در بر دارنده مفهوم خاصی است. روش، معادل فارسی برای واژه انگلیسی متد، به معنی در پیش گرفتن راهی و یا معین کردن گام هایی است که باید با نظمی خاص برای رسیدن به هدفی برداشته شود. روش تحقیق چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوالهای تحقیق را فراهم می آورد. روش تحقیقی مناسب است که بر اساس گزاره های تحقیق انتخاب شود. مراد از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص شود چه روش تحقیقی برای بررسی موضوعی خاص مناسب است. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص گردد. هر تحقیق و پژوهش با یک مسئله و سوال آغاز می گردد و جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و انجام نتیجه گیری، داده های جمع آوری شده در این خصوص، ورودی اساسی و پایه تحقیق می باشد و در نهایت محقق می بایستی با توجه به داده های گردآوری شده در خصوص پاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما داده ها اطلاعات خام و غیر قابل اتکایی می باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده، بایستی تحلیل گردند تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به ارائه راهکار نمود. به همین منظور روش تحلیل داده ها در ادامه این تحقیق آورده شده است. بعلاوه در فصل پیش رو، روش گردآوری داده ها و همچنین مفاهیم اساسی در تحقیق مانند جامعه آماری، نمونه گیری، بررسی اعتبار و پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها و چگونگی تحلیل داده ها ارائه گردیده است.
۳-۲) روش تحقیق