۲۴
۲-۱-۷-۱-درآمد مصرفی ۲۵
۲-۱-۸- فقر درآمدی ۲۵
۲-۱-۸-۱-جایگاه مسکن در سنجش فقر ۲۵
۲-۱-۸-۲- فقر مسکن ۲۶
۲-۱-۹- بی ثباتی بازار مسکن ۲۷
۲-۱-۱۰- سیاست های مالیاتی و مسکن ۲۷
۲-۱-۱۱- سیاست های پولی ۲۸
۲-۱-۱۲- سیاست تامین مالی مسکن ۲۹
۲-۱-۱۳- مسکن عمومی ۳۱
۲-۱-۱۴- مسکن اجتماعی ۳۱
۲-۱-۱۵-مسکن مقرون‌به‌صرفه(قابل پرداخت) ۳۲
۲-۱-۱۶- سیاست های توانمندسازی ۳۳
۲-۱-۱۷- سیاست زمین و خدمات ۳۳
۲-۱-۱۸- کمک به خودیاری مسکن ۳۴
۲-۱-۱۹- ارتقاء سکونتگاه های غیر رسمی ۳۵
۲-۱-۲۰- بازار زمین ۳۵
۲-۱-۲۰-۱-تاثیر بازار زمین بر اقشار کم‌درآمد ۳۶
۲-۱-۲۰-۲- سیاست زمین ۳۶
۲-۱-۲۰-۳-سیاست‌گذاری در حوزه زمین شهری ۳۷
۲-۱-۲۰-۴-اصول سیاست افزایش دسترسی اقشار کم‌درآمد به زمین ۳۷
۲-۲- مداخله دولت در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد ۳۸
۲-۲-۱- دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت ۳۸
۲-۲-۲- لزوم دخالت دولت در تامین مسکن کم‌درآمدها ۴۰
۲-۲-۳- رده بندی مداخله دولت ها در تامین مسکن کم‌درآمدها ۴۱
۲-۲-۳-۱-دوره قبل از بحران اقتصادی۱۹۳۰(عصر کلاسیک) ۴۱
۲-۲-۳-۲-عصر کینزگرایی(پس از بحران) ۴۱
۲-۲-۳-۲-۱-مسکن عمومی ۴۲
۲-۲-۳-۲-۲-مسکن خودیار ۴۴
۲-۲-۳-۳-دوره دولت رفاه(۱۹۷۰-۱۹۵۰) ۴۵
۲-۲-۳-۳-۱-برنامه ارتقاء سکونتگاه‌ها ۴۷
۲-۲-۳-۳-۲-یارانه مسکن ۴۸
۲-۲-۴- سیاست زمین و خدمات ۴۸
۲-۲-۴-۱-دوره دولت حداقل (۱۹۹۵-۱۹۸۰) ۴۹
۲-۲-۴-۱-۱-توانمندسازی ۵۰
۲-۲-۴-۲-دولت کارآمد: راهبرد نهایی مدیریت توسعه(بعد از ۱۹۹۵) ۵۱
۲-۲-۴-۲-۱-مسکن اجتماعی ۵۲
۲-۲-۴-۲-۱-۱-سازمان های مسکن اجتماعی ۵۲
۲-۲-۴-۲-۲-مسکن مقرون‌به‌صرفه ۵۳
۲-۳- بررسی سیاست های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورها ۵۴
۲-۳-۱- بررسی کلی سیاست های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای درحال‌توسعه ۵۴
۲-۳-۱-۱-بررسی نمونه‌های موردی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها درکشورهای درحال‌توسعه ۵۵
۲-۳-۱-۱-۱-سیاست مسکن در کلمبیا ۵۵
۲-۳-۱-۱-۲-سیاست های تامین مسکن کم درآمدها در چین ۵۷
۲-۳-۱-۱-۳-سیاست‌های مسکن در ترکیه ۵۹
۲-۳-۱-۱-۳-۱-پروژه‌های مسکن اجتماعی ساخته شده توسط TOKI ۶۱
۲-۳-۱-۱-۳-۲-پروژه های به اشتراک گذاری درآمد ۶۲
۲-۳-۱-۱-۴-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در نیجریه ۶۳
۲-۳-۱-۱-۴-۱-توسعه مسکن انبوه (در نیجریه) ۶۳
۲-۳-۱-۱-۵-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در مکزیک ۶۵
۲-۳-۱-۱-۶-بررسی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در هند ۶۷
۲-۳-۱-۱-۶-۱-برنامه‌های یارانه مسکن برای فقرا ۶۷
۲-۳-۱-۱-۷-سیاست تامین مسکن کم‌درآمدها در اوگاندا ۶۸
۲-۳-۲- بررسی کلی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای توسعه یافته ۷۰
۲-۳-۲-۱-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۷۱
۲-۳-۲-۱-۱-بررسی نحوه اجرا و مدیریت مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری در سیستم برنامه‌ریزی مسکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۷۲
۲-۳-۲-۲-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در ایالات متحده آمریکا ۷۳
۲-۳-۲-۲-۱-سیاست‌های مسکن در بحران بزرگ اقتصادی ۷۳
۲-۳-۲-۲-۲-بحران مسکن پس از جنگ ۷۴
۲-۳-۲-۲-۳-مسکن درمانی برای بحران شهری ۷۴
۲-۳-۲-۲-۴-بحران سیاسی ۷۵
۲-۳-۲-۳-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در استرالیا ۸۰
۲-۴- شاخص‌های مسکن ۸۳
۲-۴-۱-۱-شاخص کلیدی مسکن ارائه شده توسط بانک جهانی و UNCHS ۸۶
۲-۴-۱-۲-شاخص کلیدی مسکن در کشورهای اروپایی ۸۷
۲-۴-۱-۳-شاخص‌های مسکن استرالیا ۸۷
۲-۴-۱-۴-شاخص‌های مسکن ارائه شده توسط Habitat II و Istanbul+5 ۸۸
۲-۴-۱-۵-شاخص‌های مسکن در کشورهای OECD ۸۹
۲-۴-۱-۶-جمع‌بندی شاخص‌های مسکن ۸۹
۲-۴-۱-۷-آموزه‌های بررسی تجارب جهانی ۹۰
۲-۵- جمع‌بندی فصل ۹۱
فصل سوم: مسکن در برنامه های توسعه ۹۶
مقدمه ۹۷
۳-۱- بررسی تاریخ تحولات نقش دولت در اقتصاد ایران ۹۷
۳-۲- چارچوب سیاست‌گذاری در بخش مسکن ۹۸
۳-۲-۱- برنامه اول توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۳۷۲-۱۳۶۸) ۹۸
۳-۲-۲- برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(۱۳۷۸-۱۳۷۴) ۹۹
۳-۲-۳- برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(۱۳۸۳-۱۳۷۹) ۱۰۱
۳-۲-۳-۱-بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه سوم ۱۰۳
۳-۲-۳-۲-بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه سوم ……. ۱۰۴
۳-۲-۳-۲-۱-انبوه‌سازی مسکن در برنامه سوم ۱۰۴
۳-۲-۳-۲-۲-اجرای سیاست احداث مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک ۱۰۷
۳-۲-۴- برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(۱۳۸۸-۱۳۸۴) ۱۰۹
۳-۲-۴-۱-بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه چهارم ۱۱۱
۳-۲-۴-۲-بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه چهارم ۱۱۱
۳-۲-۴-۳-سیاست زمین صفر(مسکن مهر) ۱۱۱
۳-۳- جمع‌بندی ۱۱۶
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل ۱۱۸
مقدمه ۱۱۹
۴-۱-۱- تغییرات جمعیت، خانوار و بعد خانوار ۱۲۱
۴-۱-۲- بررسی و تحلیل روند ساخت‌وساز مسکن ۱۲۳
۴-۱-۲-۱-پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها ۱۲۴
۴-۱-۲-۲-بررسی پروانه های ساختمانی صادره برحسب شیوه ساخت ۱۲۵
۴-۱-۱- مسکن و اقتصاد خانوار ۱۲۶
۴-۱-۱-۱-توزیع درآمد ۱۲۶
۴-۱-۱-۲-بررسی هزینه و درآمد خانوار ۱۳۰
۴-۱-۱-۳-هزینه مسکن خانوار ۱۳۲
۴-۱-۲- بررسی شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار برای دستیابی به مسکن ۱۳۸
۴-۱-۳- واحد های مسکونی موجود بر حسب نحوه تصرف ۱۳۹
۴-۱-۴- بررسی روند تحولات موجودی مسکن و تعادل آن با جمعیت و خانوار ۱۴۰
۴-۱-۴-۱-بررسی روند تحولات موجودی مسکن در سال‌های ۱۳۶۵ الی ۱۳۹۰ ۱۴۰
۴-۱-۴-۲-بررسی و تحلیل توزیع خانوار در واحد های مسکونی ۱۳۶۵تا ۱۳۹۰ ۱۴۲
۴-۱-۴-۲-۱-تراکم نفر در واحد مسکونی ۱۴۲
۴-۱-۴-۲-۲-تراکم خانوار در واحد مسکونی ۱۴۲
۴-۱-۴-۲-۳-مسکن به ازاء هزار نفر جمعیت ۱۴۳
۴-۱-۵- روند تحولات قیمت مسکن ۱۴۳
۴-۱-۶- نقش دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن ۱۴۵
۴-۱-۶-۱-سرمایه‌گذاری دولت در تامین مسکن ۱۴۵
۴-۱-۶-۲-سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور به تفکیک ساختمان های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده ۱۴۸
۴-۲- تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های بررسی شده در طول برنامه سوم وچهارم ۱۵۱
۴-۳- جمع‌بندی ۱۷۵
فصل پنجم: پاسخ به سوالات و نتیجه‌گیری ۱۷۷
مقدمه ۱۷۸
۵-۱- پاسخ به سوالات ۱۸۰
۵-۲- نتیجه‌گیری ۱۸۷
منابع فارسی ۱۹۲
منابع انگلیسی ۱۹۵
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۱: مسکن مقرون‌به‌صرفه در چین ۵۹
جدول شماره ۲: خلاصهای از برنامههای تامین مسکن کمدرآمدها در کشورهای مختلف ۹۴
جدول شماره ۳: روند تحولات شاخص بهای اقلام کلیدی در بخش مسکن(برنامه سوم) ۱۰۴
جدول شماره ۴:تولید در بخش مسکن طی برنامه سوم ۱۰۶
جدول شماره ۵: سهم ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر در ساخت‌و سازهای مناطق شهری طی دوره برنامه سوم ۱۰۶
جدول شماره ۶: روند تحولات شاخص بهای اقلام کلیدی در بخش مسکن(برنامه چهارم) ۱۱۱
جدول شماره ۷:مشخصات کلی حجم ساخت‌و ساز در مسکن مهر(هزارواحد) ۱۱۳
جدول شماره ۸: برآورد میزان نقدینگی خانوارهای شهری جهت خرید مسکن در سال ۱۳۸۸ میلیون ریال- درصد ۱۱۵
جدول شماره ۹: تغییرات جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط شهری و روستایی در سال‌های ۹۰-۱۳۳۵ ۱۲۲
جدول شماره ۱۰: مقایسه تغییرات نرخ رشد جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط شهری و روستایی در سال‌های۹۰-۱۳۳۵ ۱۲۳
جدول شماره ۱۱: پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان مسکونی بر حسب تعداد واحد مسکونی، مساحت زمین و مساحت زیربنا در نقاط شهری(فقره- هزار مترمربع) ۱۲۴
جدول شماره ۱۲: روند تحولات متوسط زیربنای هر واحد مسکونی در نقاط شهری کل کشور طی سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۹۱ ۱۲۵
جدول شماره ۱۳: پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری برحسب شیوه ساخت در سال‌های ۱۳۸۵تا۱۳۹۰ ۱۲۶
جدول شماره ۱۴: ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های ۹۱-۱۳۸۰: کل کشور(دهک وزنی) ۱۲۸
جدول شماره ۱۵: متوسط هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی(ریال) ۱۳۰
جدول شماره ۱۶: متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی (ریال) ۱۳۱
جدول شماره ۱۷: متوسط هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار(ریال) ۱۳۳
جدول شماره ۱۸: متوسط هزینه ناخالص سالانه مسکن یک خانوار شهری در هر یک از دهکهای هزینه سالانه(ریال) ۱۳۴
جدول شماره ۱۹: متوسط هزینه ناخالص سالانه مسکن یک خانوار روستایی در هر یک از دهکهای هزینه سالانه(ریال) ۱۳۶
جدول شماره ۲۰: تحولات شاخصهای دستیابی به مسکن، طول دوره انتظار،درآمد خانوار و قمیت مسکن در بازه زمانی۹۱-۱۳۷۹ ۱۳۹
جدول شماره ۲۱: خانوارهای شهری ساکن در کشور بر حسب نحوه تصرف مسکن ۹۰-۱۳۷۵ (درصد) ۱۴۰
جدول شماره ۲۲: روند تحولات موجودی مسکن مناطق شهری و روستایی کشور در سالهای ۱۳۶۵تا۱۳۹۰(میلیون واحد) ۱۴۱
جدول شماره ۲۳: متوسط موجودی مسکن سالانه اضافه شده مناطق شهری و روستایی کشور در سالهای۹۰-۱۳۶۵ ۱۴۱
جدول شماره ۲۴: تحولات شاخص نفر در واحد مسکونی در سالهای۹۰-۱۳۶۵ ۱۴۲
جدول شماره ۲۵: تحولات تراکم خانوار در واحد مسکونی در سالهای ۱۳۶۵ تا۱۳۹۰(میلیونواحد) ۱۴۲
جدول شماره ۲۶: واحدهای مسکونی موجود به ازای هزار نفر جمعیت در سالهای ۹۰-۱۳۶۵ ۱۴۳
جدول شماره ۲۷: روند تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای مسکن ۱۴۴
جدول شماره ۲۸: متوسط نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱(درصد) ۱۴۵
جدول شماره ۲۹: اعتبارات عمرانی دولت در فصل مسکن(میلیون ریال) ۱۴۶
جدول شماره ۳۰: خانوارهای دریافت کننده زمین برای ساخت واحد مسکونی و مساحت اراضی واگذار شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن ۱۴۷
جدول شماره ۳۱: احداث مسکن محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۴۸
جدول شماره ۳۲: سرمایهگذاری بخش خصوصی در واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور (میلیارد ریال) ۱۴۹
جدول شماره ۳۳: چارچوب سیاست‌گذاری در بخش مسکن در برنامه‌های توسعه سوم و چهارم ۱۸۱
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۱: مدل مفهومی تامین مسکن در کشورهای درحال‌توسعه ۵۵
نمودار شماره ۲: شکل‌گیری برنامه های توسعه در رده‌های زمانی مداخله دولت ۹۸
نمودار شماره ۳: متوسط زمین اختصاص داده شده به هر واحد مسکونی در مناطق شهری ۱۰۷
نمودار شماره ۴: مقایسه مسکن استیجاری دولتی و طرح الغدیر ۱۰۸
نمودار شماره ۵: روند تحولات تولید مسکن در نقاط شهری کل کشور طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۰ ۱۵۳
نمودار شماره ۶: کمبود مسکن به ازای یک خانوار در مسکن در

Categories:No category
Published on :Posted on