قابلیتهای انسانی برابر80/0 ونمره کل برابر73/0 به دست آورد.
سنجش پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری: همچنین، والتون(1973) ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ، برای ابعاد مذکور به ترتیب پرداخت منصفانه و کافی برابر68/0،محیط کار ایمن و بهداشتی برابر 81/0، تامین فرصت رشدوامنیت مداوم برابر 79/0، قانون گرایی در سازمان برابر 74/0، وابستگی اجتماعی زندگی کاری برابر 69/0، فضای کلی زندگی برابر 72/0، یکپارچگی وانسجام اجتماعی در سازمان کاربرابر 66/0، توسعه قابلیتهای انسانی برابر 74/0 و نمره کل برابر80/0 را به دست آورد. همچنین قاسم زاده ضریب پایایی پرسشنامه به روش تنصیف برای ابعاد فوق به ترتیب پرداخت منصفانه و کافی برابر71/0، محیط کار ایمن و بهداشتی برابر 76/0، تامین فرصت رشدوامنیت مداوم برابر 69/0، قانون گرایی در سازمان برابر 64/0، وابستگی اجتماعی زندگی کاری برابر 79/0، ، فضای کلی زندگی برابر 78/0، یکپارچگی وانسجام اجتماعی در سازمان کاربرابر 81/0، توسعه قابلیتهای انسانی برابر 76/0 ونمره کل برابر 78/0بر آورد کرد.
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی: این پرسشنامه که جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد، به وسیله پودساکف، مکنزی، مورمن و فیتر در سال 1990 ساخته شده و برای اولین بار توسط نعامی و شکرکن(1380) به فارسی ترجمه و استفاده گـــردیده است. این ابزار حاوی 24 ماده می باشد و توسط سرپرست کارکنان تکمیل می گردد. حیطه های این پرسشنامه عبارتند از: وظیفه شناسی (ماده های 1، 2، 3، 4، 5)، مردانگی (6، 7، 8، 9،10)، شرافت شهروندی(11، 12، 13، 14)، نوع دوستی(ماده های 15، 16، 17، 18، 19)، تواضع(20، 21، 22، 23، 24). در مقابل هر ماده پنج گزینه کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم وجود دارد که به ترتیب نمرات 5، 4، 3، 2 ، 1 به آنها تعلق می گیرد(به جز سؤالات حیطه مردانگی که به صورت معکوس نمره گذاری می گردد).
سنجش روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی: پودساکف و همکاران ضریب روایی این پرسشنامه را برای وظیفه شناسی برابر69/0، تواضع برابر76/0، نوع دوستی برابر 80/0، مردانگی78/0 و شرافت شهروندی برابر 74/0 محاسبه کرده اند.
سنجش پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی: پودساکف و همکاران ضرایب پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ برای وظیفه شناسی برابر 83/0، تواضع برابر 87/0، نوع دوستی برابر81/0، مردانگی برابر 87/0و شرافت شهروندی برابر77 /0 محاسبه کرده اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیق نعامی و شکرکن(1380) به ترتیب برای رفتار مدنی سازمانی کلی 47/0 و 88/0، برای وظیفه شناسی 45/0 و 89/0، برای تواضع 50/0 و 90/0، برای نوع دوستی 48/0 و 70/0، برای مردانگی 43/0 و 79/0 و برای شرافت شهروندی 56/0 و 80/0 محاسبه شدند. در پژوهش مورمان، نیهوف و ارگان (1993) ضریب آلفای هر پنج بعد این پرسشنامه بالاتر از 80/0 گزارش گردیده است.
گل پرور و عریضی(1385) در پژوهشی میزان آلفای کرونباخ این ابزار را در سازمان های بوروکراتیک 87/0 و در سازمانهای سنتی 83/0 محاسبه نموده اند. نعامی و شکرکن(1385) خود ضرایب اعتبار سازه ای این پرسشنامه را به ترتیب برای رفتار شهروندی سازمانی کلی 46/0، برای وظیفه شناسی 40/0، برای تواضع 35/0، برای نوع دوستی 42/0، برای مردانگی 51/0 و برای شرافت شهروندی 49/0 به دست آورده اند. همچنین پایایی به روش آلفای کرونباخ توسط این محققین برای رفتار شهروندی سازمانی کلی92/0، وظیفه شناسی82/0، تواضع75/0، نوعدوستی65/0، مردانگی 70/0 و شرافت شهروندی65 /0گزارش شده است.
پرسشنامه اثربخشی سازمانی: این پرسشنامه توسط پارسونز(1969) طراحی و بوسیله فــــــــرخ نژاد(1386) ترجمه شده است و دارای چهار بعد تحقق یا کسب هدف(سوال های1، 2، 5، 7، 12،14، 17)، انطباق(سوال های 6، 11، 13، 15، 16، 18، 21)، انسجام یا یگانگی(ســــوال های 3، 4، 8، 9، 10،20،22) و تداوم یا حفظ الگوها(سوال های 19، 23، 24، 25، 26، 27، 28) می باشد و در مجموع 28 سؤال دارد. نمره گذاری پرسشنامه ی اثربخشی سازمانی بر اساس یک مقیاس 5 درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: خیلی کم(1)، کم(2)، تاحدودی(3)، زیاد(4)، خیلی زیاد(5)، بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه 140 و کمترین امتیاز آن 28 می باشد.
سنجش روایی پرسشنامه اثر بخشی سازمانی :پارسونز ضرایب روایی محتوایی این پرسشنامه را برای تحقق هدف 68/0، انطباق 71/0، انسجام 66/0، تداوم 81/0 و نمره کل برابر 72/0؛ و فــــرخ نژاد ضرایب روایی ملاکی این پرسشنامه را به ترتیب برای تحقق هدف 65/0، انطباق 61/0 ،انسجام 79/0، تداوم 73/0 و نمره کل 71/0 گزارش کرد.
سنجش پایایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی: پارسونز ضرایب پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ترتیب برای تحقق هدف 70/0، انطباق 69/0، انسجام 76/0، تداوم 84/0 و نمره کل 74/0 به دست آورد؛ همچنین فرخ نژاد ضرایب پایایی آن را به روش تنصیف به ترتیب برای تحقق هدف 61/0،انطباق 67/0، انسجام 73/0، تداوم 68/0 و نمره کل 79/0 گزارش کرد.

3-4-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
با توجه به عنوان، اهداف و فرضیه های ارائه شده علاوه بر آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) از آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده گردید.

3-5- ملاحظات اخلاقی
هماهنگی قبلی با آزمودنی ها و دادن اطلاع کافی درخصوص ماهیت و هدف پژوهش
ورود اختیاری آزمودنی ها در پژوهش بدون هیچ گونه اجباری.
دادن اختیار به آزمودنی که هرموقع ادامه همکاری برایشان مقدور نبود، قطع ارتباط نمایند.

دادن اطمینان کافی به آزمودنی ها جهت محرمانه بودن پاسخ های آنان به پرسشنامه ها.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

در این فصل ابتدا یافته های توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره و به دنبال آن یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش ارائه می شود.
4-1- یافته های توصیفی
جدول4-1: فراوانی و درصد آزمودنی های شرکت کننده در پ‍ژوهش بر اساس جنس، سن، تحصیلات، استخدام و وضعیت کاری
ویژگی های شاخص توصیفی
جمعیت شناختی فراوانی درصد
جنس زن
مرد
کل 60
249
309 4/19%
6/80 %
100%
سن 24-20
37-25
50-38
کل 37
223
49
309 12%
2/72%
9/15%
100%
تحصیلات دیپلم و زیردیپلم
فوق دیپلم
لیسانس و بالاتر
کل 59
116
134
309 1/19%
5/37%
4/43%
100%
استخدام طرحی
قراردادی
رسمی
کل 32
186
91
309
4/10%
2/60%
4/29%
100%
وضعیت کاری روزکار
شیفتی
کل 24
285
309 8/7%

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2/92%
100%
همانطور که در جدول4-1 ملاحظه می شود، اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنی ها (جنس، سن، تحصیلات، استخدام، وضعیت کاری) بر اساس فراوانی و درصد به تفکیک ارائه شده است.

جدول 4-2: فراوانی، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره های کیفیت زندگی، رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی
شاخص های آماری
متغیرها فراوانی میانگین انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره

کیفیت زندگی پرداخت منصفانه 309 88/10 214/2 3 15
محیط کار ایمن 309 18/11 455/2 4 15
تامین فرصت رشد 309 71/10 581/2 4 15
قانون گرایی 309 84/13 414/3 5 20
وابستگی اجتماعی 309 85/9 435/2 4 15
فضای کلی زندگی 309 31/10 048/2 5 15
انسجام اجتماعی 309 01/14 234/3 4 20
توسعه قابلیت ها 309 36/13 333/3 6 20
رفتار شهروندی سازمانی وظیفه شناسی 309 13/20 066/3 9 25
مردانگی 309 77/19 555/2 9 25
شرافت شهروندی 309 96/35 241/5 2 45
نوع دوستی 309 42/13 883/4 5 25
تواضع 309 94/18 455/3 7 27
اثر
بخشی تحقق هدف 309 90/16 778/4 3 32

انطباق 309 44/20 771/5 3 34

یگانگی 309 05/19 234/6 2 37

حفظ الگوها 309 72/18 344/6 7 35

همانگونه که در جدول4-2 ملاحظه می شود به ترتیب میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی در بعد پرداخت منصفانه 88/10، 214/2؛ محیط کار ایمن 18/11، 455/2؛ تامین فرصت رشد 71/10، 581/2؛ قانون گرایی 84/13، 414/3؛ وابستگی اجتماعی 85/9، 435/2؛ فضای کلی زندگی31/10، 048/2؛ انسجام اجتماعی01/14، 324/3 و توسعه قابلیت ها36/13، 333/3 می باشد. همچنین، میانگین و انحراف معیار رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب در بعد وظیفه شناسی 13/20، 066/3؛ مردانگی 77/19، 555/2؛ شرافت شهروندی 96/35، 241/5؛ نوع دوستی 42/13، 883/4 و تواضع 94/18، 455/3 می باشد. بعلاوه، میانگین و انحراف معیار اثربخشی به ترتیب در بعد تحقق هدف 90/16، 778/4؛ انطباق 44/20، 771/5؛ یگانگی 05/19، 234/6؛ و حفظ الگوها 72/18، 344/6 می باشد.

4-2-یافته های مربوط به سوالات پژوهش
سوال اول: آیا کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی تأثیر دارند؟

جدول 4-3: ماتریس ضرایب همبستگی گشتاوری پیرسون میان ابعاد رفتار شهروندی، کیفیت زندگی و اثربخشی سازمانی
شاخص

متغیرها

ابعاد رفتار شهروندی ابعاد کیفیت زندگی ابعاد اثربخشی سازمانی

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
ابعاد رفتار شهروندی وظیفه
شناسی R
p –

مردانگی R
p 189/0
001/0 –

شرافت R
p 184/0
001/0 424/0
001/0 –

نوع
دوستی R
p 121/0
034/0 135/0
017/0 062/0
278/0 –

تواضع R
p 042/0
459/0 427/0
001/0 369/0
001/0 060/0
294/0 –

ابعاد کیفیت زندگی انصاف R
p 075/0
191/0 060/0
296/0 129/0
023/0 046/0
418/0 172/0
002/0 –

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *