برچسب: پایان نامه هوش هیجانی

پایان نامه ارشد درباره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و رضایت شغلی کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} افرادی که دارای هوش هیجانی بالایی باشند، به میزان بیشتری قادرند با مشکلات سازمان سازگاری داشته و از این طریق مشکلات خود را... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره انواع سبکهای پردازش هویت و سبک هویت اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} به حالت بلاتکلیفی در زندگی اطلاق میشود. در این وضعیت هویتی، اگر هم تعهدات نسبت به دیگران یا مجموعهای از باورها و اصول وجود... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره عوامل موثر در شادکامی و تحلیل رگرسیون چندگانه

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار سبک های هویت به تفکیک جنسیت کارکنان 56جدول 4-2 : میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی ومولفه های آن... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره هوش هیجانی و سلامت و رضایت شغلی کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} عوامل متعددی ممکن است بر روی رضایت شغلی تاثیرگذار باشد، که از آن جمله می توان به سبک هویتی نامناسب اشاره کرد. افرادی که دارای... متن کامل

منابع مقاله درباره هوش هیجانی و سلامت و کودکان و نوجوانان

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} تبیین نتیجه فوق می توان گفت احتمالاً یکی از نیازهای اساسی انسانها در تمام مراحل زندگی داشتن حمایت اجتماعی است. حمایت اجتماعی... متن کامل

مقاله با موضوع اندازه گیری هوش معنوی و نظریه هوش چند گانه

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} جنبه های شناختی و عاطفی ذات ما را در برمی گیرد، و به عنوان جزئی از هوش کلی است، که بصیرت، تجربیات و ماوراء را شامل می... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مدرسه و پیشرفت تحصیلی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 4- شرایط ساختمانی اثر کمتری برروی پیشرفت تحصیلی مدارس پسرانه در حوزه ی هنرهای اصلی داشت.5-در مدارس دخترانه شرایط ساختمانی بر... متن کامل

مقاله رایگان درمورد وضعیت اقتصادی اجتماعی و وضعیت اجتماعی اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} همچنین ویلکزمان، فیشر و ویرجیلیتو(2012) انگیزه تحصیلی دانشجویان آلمانی را مورد مطالعه قرار دارند و یافته های آنها نشان داد که... متن کامل