برچسب: پایان نامه مدیریت زنجیره تامین

منبع پایان نامه ارشد درمورد استراتژی های بهره وری و کارت امتیازی متوازن

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} منبع: اقتباس از کاپلان و نورتون 1996: ص. 78.2-2-1-7-1 وجه مالیاستراتژی های رشد مالی معمولا از منظر رشد درآمد و بهره وری مورد بررسی... متن کامل

دانلود مقاله با موضوع طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و مدل کارت امتیازی متوازن

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} الوانی، سیدمهدی(1391)، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی، چاپ سی و ششمالهی،شعبان و حیدری،بهمن(1387)،مدیریت ارتباط با مشتری،چاپ... متن کامل