برچسب: پایان نامه در مورد سبک هویت

پایان نامه ارشد درباره مهارت های اجتماعی و سبک هویت اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} گانون (2004) در پژوهش خود نشان داد که بین هوش هیجانی و رضایت رابطه معناداری وجود دارد، همچنین نتایج پژوهش های گودرزی و شامای (1389)... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و رضایت شغلی کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} افرادی که دارای هوش هیجانی بالایی باشند، به میزان بیشتری قادرند با مشکلات سازمان سازگاری داشته و از این طریق مشکلات خود را... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره پیامد های کار هیجانی برای مشتریان و سازمانها و هوش هیجانی در محیط های کاری

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} کمبود های هوش هیجانی نیز می تواند باعث مشکلاتی در افراد شود. افرادی که یاد نگرفتهاند هیجانات خود را تنظیم کنند، ممکن است،... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره مشارکت در تصمیم گیری و رضایت شغلی کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 3- عامل مهارت های اجتماعی: 1، 4، 6، 8، 11، 13، 16، 24، 26، 30، 334- عامل کاربرد هیجانات: 27، 31، 6، 7، 17، 20 2)سبک هویت منظور نمره ای است که... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره عوامل موثر در شادکامی و تحلیل رگرسیون چندگانه

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار سبک های هویت به تفکیک جنسیت کارکنان 56جدول 4-2 : میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی ومولفه های آن... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره هوش هیجانی و سلامت و رضایت شغلی کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} عوامل متعددی ممکن است بر روی رضایت شغلی تاثیرگذار باشد، که از آن جمله می توان به سبک هویتی نامناسب اشاره کرد. افرادی که دارای... متن کامل

دانلود مقاله با موضوع دانشجویان دانشگاه شیراز و سازگاری فردی و اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 2-1-3-1-2-سازگاریزیچووسکی (2007) در تحقیق خود بر روی دانش آموزان دختر و پسر 18-15 سال، به این نتیجه دست یافتند که خودکارآمدی به طور... متن کامل