برچسب: پایان نامه در مورد تفکر انتقادی

مقاله با موضوع مدلسازی معادلات ساختاری و تفکر انتقادی وجودی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} نرمالنرمالنرمالنرمالنرمالنرمالهمانطور که از دادههای جدول 4-3 مشخص است، سطح معناداری آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای تمامی... متن کامل

مقاله با موضوع بیمارستان های آموزشی و مزیت رقابتی پایدار

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} یکی از مشاغل کلیدی و مهم در محیط های بهداشتی درمانی پرستاری است(موصلی و همکاران، 1389) و پرستاران بیش از 70 درصد افراد تیم... متن کامل

مقاله درمورد دانلود شناسایی و رتبه‌بندی عناصر تفکر استراتژیک و شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر استراتژیک

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} از شناخت اجزا و اهمیت آنها، با استفاده از توان فکری، مجدداً آنها را طوری ترکیب می‌کند که... متن کامل