برچسب: پایان نامه با موضوع هوش هیجانی

پایان نامه ارشد درباره تحلیل رگرسیون چندگانه و مهارت های اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} جدول 4-8: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ابعاد هوش هیجانی روی رضایت شغلی ابعاد هوش هیجانی R F سطح معنی داری F Beta t معنی داری... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره پیامد های کار هیجانی برای مشتریان و سازمانها و هوش هیجانی در محیط های کاری

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} کمبود های هوش هیجانی نیز می تواند باعث مشکلاتی در افراد شود. افرادی که یاد نگرفتهاند هیجانات خود را تنظیم کنند، ممکن است،... متن کامل

مقاله با موضوع هوش معنوی و سلامت روانی و تحلیل رگرسیون چندگانه

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} همچنین کیفیت به عنوان توانایی یک فرآورده یا خدمت برای ارضاء نیازهای ابراز شده و میزانی برای برآوردن انتظارات مشتری یا... متن کامل

دانلود مقاله با موضوع مکانیسم ها و سبک های دفاعی و راهبردهای مقابله ای

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} پیشینه داخلی و خارجی:سبک های دفاعی عبارت اند از الگوهایی از احساس ، افکار یا رفتارهایی که نستأ غیر ارادی اند و در پاسخ به... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و فناوری اطلاعات و ارتباطات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} در پژوهش حاضر بیشترین جامعه ی مورد مطالعه را معلم های زن با تعداد 132نفر تشکیل می دادند. میانگین سن آن ها40 سال بود. اغلب آن ها... متن کامل

دانشجویان کارشناسی ارشد و اعضای هیأت علمی دانشگاه

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} تحمل فشار روانی:توانایی مقاومتدر برابر رویدادها و رویارویی فعال و مثبت با فشار.کنترل تکانش : توانایی مقاومت دربرابر تکانش و... متن کامل

پایان نامه رایگان با موضوع عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی و آموزش مهارت های اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} احمدی، ا. (1382) ، روانشناسی نوجوانان و جوانان، اصفهان: انتشارات مشعل.اژه ای، جواد ، منظری توکلی،وحید حسینی، سید رحمان و هاشمی... متن کامل

دانلود پایان نامه درمورد محاسبه آلفای کرونباخ و دانشجویان دختر

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 4 321منفی3-6 روایی ابزار اندازه گیری تحقیقجهت سنجش روایی دو پرسشنامه از روش اعتبار ظاهری و روش محتوایی استفاده گردید. ابتدا... متن کامل

دانلود پایان نامه درمورد مهارت های ارتباطی و سازگاری با دیگران

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} توانایی گوش دادن فعالانه به عنوان یک مهارت اساسی در روابط بین فردی مورد توجه قرار گرفته است. از مشارکت فعال در یک گفت و شنود،... متن کامل