برچسب: پایان نامه با موضوع سبک هویت

پایان نامه ارشد درباره مهارت های اجتماعی و سبک هویت اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} گانون (2004) در پژوهش خود نشان داد که بین هوش هیجانی و رضایت رابطه معناداری وجود دارد، همچنین نتایج پژوهش های گودرزی و شامای (1389)... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره انواع سبکهای پردازش هویت و سبک هویت اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} به حالت بلاتکلیفی در زندگی اطلاق میشود. در این وضعیت هویتی، اگر هم تعهدات نسبت به دیگران یا مجموعهای از باورها و اصول وجود... متن کامل

مقاله رایگان درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و وضعیت اقتصادی و اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} بارانی، درویشی، اعظمی، زرافشانی (1388) در تحقیقی به بررسی روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی و... متن کامل