Gilles Peress

I don't trust words. I trust pictures.

About MeAbout Me

News

پایان نامه ارشد درباره تحلیل رگرسیون چندگانه و مهارت های اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} جدول 4-8: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ابعاد هوش هیجانی روی رضایت شغلی ابعاد هوش هیجانی R F سطح معنی داری F Beta t معنی داری... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره دانشجویان کارشناسی ارشد و تحلیل رگرسیون چندگانه

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} ماهیت کار؛ نمره ای است که از گویههای 1 تا 28 بدست میآید.سرپرستی؛ نمره ای است که از گویههای 19 تا 46 بدست میآید. حقوق؛ نمره ای است... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره ابزارهای اندازه گیری و مهارت های اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 2. زیرمقیاس جهت گیری هنجاری 3. زیرمقیاس جهت گیری سردرگم/ اجتنابی پاسخ هر سؤال بر روی یک طیف پنج درج های (کاملا مخالف=1، مخالف=2،... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره کارکنان بهداشت و درمان و ویژگی های جمعیت شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} همتی (1381) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت نتیجه‌ می‌گیرد که رضایت... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره روابط مثبت با دیگران و بهزیستی روان شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} فوری (2004) طی اجرای تحقیقی به منظور تعیین پیش بینی کننده های موثر بر رضایت شغلی به این نتیجه رسید که بین رضایت شغلی و ابعاد... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره انواع سبکهای پردازش هویت و سبک هویت اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} به حالت بلاتکلیفی در زندگی اطلاق میشود. در این وضعیت هویتی، اگر هم تعهدات نسبت به دیگران یا مجموعهای از باورها و اصول وجود... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره پیامد های کار هیجانی برای مشتریان و سازمانها و هوش هیجانی در محیط های کاری

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} کمبود های هوش هیجانی نیز می تواند باعث مشکلاتی در افراد شود. افرادی که یاد نگرفتهاند هیجانات خود را تنظیم کنند، ممکن است،... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره کاربرد های هوش هیجانی بر اساس نظریه مایر و سالوی و تعاریف و الگو های هوش هیجانی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} هر چند نظریه هرزبرگ تا اندازه ای بر پایه اندیشه نیازهای سلسله مراتبی استوار است، اما وی از به کار بردن واژه نیاز خودداری و به... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره نظریه نیازهای آموخته شده مک کللند و سلسله مراتب نیازهای مازلو

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} بسیاری از صاحب نظران رشته های مدیریت و روانشناسی بر پایه پژوهشهای متعدد دریافتند که فهم رفتار در محیط کار مستلزم چیزی بیش... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره نظریه های رضایت شغلی و رضایت شغلی و عملکرد

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} رضایت شغلی و عملکرد یکی از موضوعات بحث انگیز رضایت شغلی، ارتباط آن با عملکرد است. سه دیدگاه مختلف در این مورد وجود دارد:الف... متن کامل