دسته: پایان نامه ها و مقالات

دسامبر 29, 2018 0

پایان نامه با موضوع آبیاری، بسترهای، تیمارها، ریشه

By mitra1--javid

ریشه، برگ و ساقه ………………..50 3-7-3- تعداد شاخه جانبی………………………………………………………………………………………………………………………..50 3-7-4- طول ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………50 3-7-5- طول ریشه…………………………………………………………………………………………………………………………………..50 3-7-6- کلروفیل………………………………………………………………………………………………………………………………………50 3-7-7 قطر ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………….50…