.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} فوری (2004) طی اجرای تحقیقی به منظور تعیین پیش بینی کننده های موثر بر رضایت شغلی به این نتیجه رسید که بین رضایت شغلی و ابعاد... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره روابط مثبت با دیگران و بهزیستی روان شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} فوری (2004) طی اجرای تحقیقی به منظور تعیین پیش بینی کننده های موثر بر رضایت شغلی به این نتیجه رسید که بین رضایت شغلی و ابعاد... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} همتی (1381) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت نتیجه‌ می‌گیرد که رضایت... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره کارکنان بهداشت و درمان و ویژگی های جمعیت شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} همتی (1381) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت نتیجه‌ می‌گیرد که رضایت... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} رضایت شغلی و عملکرد یکی از موضوعات بحث انگیز رضایت شغلی، ارتباط آن با عملکرد است. سه دیدگاه مختلف در این مورد وجود دارد:الف... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره نظریه های رضایت شغلی و رضایت شغلی و عملکرد

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} رضایت شغلی و عملکرد یکی از موضوعات بحث انگیز رضایت شغلی، ارتباط آن با عملکرد است. سه دیدگاه مختلف در این مورد وجود دارد:الف... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} بسیاری از صاحب نظران رشته های مدیریت و روانشناسی بر پایه پژوهشهای متعدد دریافتند که فهم رفتار در محیط کار مستلزم چیزی بیش... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره نظریه نیازهای آموخته شده مک کللند و سلسله مراتب نیازهای مازلو

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} بسیاری از صاحب نظران رشته های مدیریت و روانشناسی بر پایه پژوهشهای متعدد دریافتند که فهم رفتار در محیط کار مستلزم چیزی بیش... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} هر چند نظریه هرزبرگ تا اندازه ای بر پایه اندیشه نیازهای سلسله مراتبی استوار است، اما وی از به کار بردن واژه نیاز خودداری و به... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره کاربرد های هوش هیجانی بر اساس نظریه مایر و سالوی و تعاریف و الگو های هوش هیجانی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} هر چند نظریه هرزبرگ تا اندازه ای بر پایه اندیشه نیازهای سلسله مراتبی استوار است، اما وی از به کار بردن واژه نیاز خودداری و به... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} کمبود های هوش هیجانی نیز می تواند باعث مشکلاتی در افراد شود. افرادی که یاد نگرفتهاند هیجانات خود را تنظیم کنند، ممکن است،... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره پیامد های کار هیجانی برای مشتریان و سازمانها و هوش هیجانی در محیط های کاری

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} کمبود های هوش هیجانی نیز می تواند باعث مشکلاتی در افراد شود. افرادی که یاد نگرفتهاند هیجانات خود را تنظیم کنند، ممکن است،... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 1-بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.2-بین سبک های هویت با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره ابعاد هوش هیجانی و ارزیابی اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 1-بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.2-بین سبک های هویت با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 3- عامل مهارت های اجتماعی: 1، 4، 6، 8، 11، 13، 16، 24، 26، 30، 334- عامل کاربرد هیجانات: 27، 31، 6، 7، 17، 20 2)سبک هویت منظور نمره ای است که... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره مشارکت در تصمیم گیری و رضایت شغلی کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 3- عامل مهارت های اجتماعی: 1، 4، 6، 8، 11، 13، 16، 24، 26، 30، 334- عامل کاربرد هیجانات: 27، 31، 6، 7، 17، 20 2)سبک هویت منظور نمره ای است که... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} مفهوم رضایت شغلیدانشمندان درباره رضایت شغلی تعاریف مختلفی دارند. در سال(1935) رابرت هاپاک در ارتباط با عوامل روانشناختی،... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی و بعضی از شاخص های روحیه

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} مفهوم رضایت شغلیدانشمندان درباره رضایت شغلی تعاریف مختلفی دارند. در سال(1935) رابرت هاپاک در ارتباط با عوامل روانشناختی،... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار سبک های هویت به تفکیک جنسیت کارکنان 56جدول 4-2 : میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی ومولفه های آن... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره عوامل موثر در شادکامی و تحلیل رگرسیون چندگانه

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار سبک های هویت به تفکیک جنسیت کارکنان 56جدول 4-2 : میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی ومولفه های آن... متن کامل