نویسنده: مدیر سایت

اکتبر 7, 2020 Off

ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی شهرستان جیرفت)- قسمت …

By مدیر سایت

جدول ۴-۱۴) جدول استراتژی های راهبردی……………………………………………………………………………………………………….۱۴۴جدول ۴-۱۵) اولویت بندی راهبردها……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۵فهرست اشکالشکل ۱-۱) مراحل انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵شکل ۲-۱) مراحل برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………۵۷شکل…