نویسنده: مدیر سایت

مارس 1, 2021 0

نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)- قسمت ۴

By مدیر سایت

ی انگلیسی این پژوهش ارائه گردیده است.   ۱-۶) تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی:   روانکاوی، نقد روانکاوانه،…