کم نیستن کسائی که زندگی شون بی تلویزیون فلج می شه. این جور آدما به محض اینکه به خونه برمی گردند، در یک چشم به هم زدن به طرف کنترل تلویزیون شیرجه می رن و حتی ثانیه ای از برنامه مورد... متن کامل

اعتیاد به تلویزیون چه ضررهایی دارد؟

  کم نیستن کسائی که زندگی شون بی تلویزیون فلج می شه. این جور آدما به محض اینکه به خونه برمی گردند، در یک چشم به هم زدن به طرف کنترل تلویزیون شیرجه می رن و حتی ثانیه ای از برنامه مورد... متن کامل