منبع پایان نامه ارشد با موضوع اهمیت تولید گل و گیاهان زینتی در کشور و ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی

دانلود پایان نامه

چکیده
افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی و توسعه صادرات آن از یک سو به عنوان اهداف اساسی در برنامه های اقتصادی کشور و معضل بیکاری و انتظارات اشتغالزایی بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی از سوی دیگر باعث شده است که در تدوین سیاست های بخش کشاورزی، توجه همزمان به هر سه متغیر حساس و مهم فوق و نوع رابطه آنها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. از این رو، هدف در این پایان نامه بررسی ارتباط بین توسعه ی صنعت صادرات گل و گیاهان زینتی و بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان محلات می باشد. شهرستان محلات به عنوان شهر گل و گیاه به لحاظ داشتن شرایط اقلیمی و ویژگی های منحصر به فرد یکی از مناطق مناسب برای کشت گل و گیاهان زینتی است.
در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت موجود صادرات گیاهان زینتی و بحث اشتغال بر مبنای آمار و اطلاعات گردآوری شده از اسناد و مدارک موجود و همچنین مصاحبه با کارشناسان بخش کشاورزی و تولید کنندگان گیاهان زینتی در منطقه، از نرم افزارهای ونسیم و SPSS استفاده گردید و در ادامه به منظور پیش بینی روند توسعه ی صادرات و بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان محلات تا افق 1400، در محیط نرم افزار ونسیم مدل سازی صورت گرفت. نتایج این پایان نامه نشان خواهد داد که با توجه به شرایط اقلیمی ایران و بهره مندی از چهار فصل آب و هوایی که در شهرستان محلات نیز صدق می کند، همچنین ظرفیت بالای تولید و وجود نیروی انسانی مستعد و جویای کار می توان میزان تولید گل و گیاهان زینتی را در این منطقه افزایش داد که این امر باعث توسعه ی بخش صادرات گیاهان زینتی و در کنار آن باعث روی آوردن بیشتر ساکنین شهرستان محلات به تولید گل و گیاهان زینتی خواهد شد.
فرضیات در نظر گرفته شده در این پایان نامه، گویای این مطلب است که این شهرستان قابلیت تولید بیشتر را در زمینه گل و گیاهان زینتی دارا می باشد که به نوبه ی خود سهم بسیار مهمی را در اشتغال ساکنین این منطقه و همچنین ارزآوری بیشتر در منطقه و همچنین در سطح کشور دارد. از این رو مطابق با نتایج بدست آمده می بایست از موقعیت و شرایط شهرستان محلات به منظور افزایش ارزآوری برای کشور از طریق توسعه ی صادرات و همچنین افزایش اشتغال افراد ساکن در این منطقه استفاده نمود.
کلمات کلیدی: صادرات، اشتغال، گیاهان زینتی، شهرستان محلات
فهرست مطالب
1.فصل اول:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………..2
1 – 1. مقدمه 2
1-2. بیان مسأله 4
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1- 4. اهداف تحقیق 8
1-5. فرضیات تحقیق 9
1-6. قلمرو تحقیق 9
1-7.مدل تحقیق: 10
1-8. تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی 10
1-8-1.تعاریف نظری 10
1-8-2.تعریف عملیاتی 12
2.فصل دوم: مطالعات نظری……………………………………………………………………………………………14
2-1.مقدمه 14
2-2. تولید گل و گیاهان زینتی 17
2-3. اهمیت تولید گل و گیاهان زینتی در کشور 19
2-4. برنامه ها و اهداف کلی تولید گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی –معاونت باغبانی 20
2-5. ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی 21
2-6. گل ، جایگزین مناسب برای نفت 24

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانش آموزان دبیرستانی