منابع مقاله درمورد فهرست شکل ها و سانتریفیوژ

دانلود پایان نامه

………………………………..52
4-4 ساب کلونینگ ژن ناحیه C2……………………………………………………………………………………………………………………………….54
4-5بیان پروتئینC2 و تایید آن به کمک تکنیک SDS_page…………………………………………………………………………………………..57
فصل پنجم:
بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
فهرست شکل ها:
شکل 1-1 تصویر بخش های مختلف روده بزرگ………………………………………………………………………………………………………5
شکل1-2 نمای کلی روده بزرگ، روده کوچک و معده……………………………………………………………………………………………….6
شکل1-3 درصد فراوانی محل آناتومیک سرطان کولورکتال ………………………………………………………………………………………..7
شکل1-4 درصد فراوانی مراحل سرطان کولورکتال…………………………………………………………………………………………………..12
شکل1-5 نقشه ژنتیکی پروتئین ALCAM…………………………………………………………………………………………………………….15
شکل1-6 رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمیایی ALCAM در بافت توموری…………………………………………………………………….17
شکل3-1 نقشه ژنی پلاسمید Pet28a…………………………………………………………………………………………………………………….24
شکل3-2 دستگاه انکوباتور……………………………………………………………………………………………………………………………………25
شکل3-3 دستگاه اتوکلاو………………………………………………………………………………………………………………………………………26
شکل3-4 دستگاه مولد ولتاژو تانک الکتروفورز………………………………………………………………………………………………………..26
شکل3-5 شیکر انکی باتور…………………………………………………………………………………………………………………………………….27
شکل3-6 سانتریفیوژ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
شکل3-7 دستگاه تصویر ساز ژل……………………………………………………………………………………………………………………………27
شکل3-8 ترموسایکلر……………………………………………………………………………………………………………………………………………28

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره پایگاه اطلاعات و همبستگی پیرسون