گیاهان دارویی و صفحه چکیده

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول کلیات
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1-1- معرفی گیاهان دارویی ………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1-2- خصوصیات ویژه گیاهان دارویی …………………………………………………………………………………………………. 4
1-1-3- طبقهبندی گیاهان دارویی …………………………………………………………………………………………………………… 4
1-1-3-1- گیاهان دارویی …………………………………………………………………………………………………………………….. .4
1-1-3-2- گیاهان ادویهای ……………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-1-3-3- گیاهان معطر یا اسانسدار …………………………………………………………………………………………………….. 5
1-2- مواد مؤثره گیاهان دارویی …………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-2-1- فرآیند متابولیسمی عام ……………………………………………………………………………………………………………… 5
1-2-2- فرآیند متابولیسمی خاص ………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-3- اسانسها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-4- دلایل رویکرد به گیاهان دارویی ……………………………………………………………………………………………………… 9
1-5-تاریخچه کاشت اکالیپتوس در جهان و ایران ……………………………………………………………………………………… 10
1-6- خصوصیات گیاهشناسی درختان اکالیپتوس ………………………………………………………………………………………. 11
1-6-1- پوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-6-1-1- پوست خزان کننده ………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-6-1-2- پوست پایدار ………………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-6-2- برگ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
1-6-2-1- برگهای دانهال …………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-6-2-2- برگهای جوان ……………………………………………………………………………………………………………………. 12
1-6-2-3- برگهای متوسط …………………………………………………………………………………………………………………. 12

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره منبع کنترل و کنترل