مقاله با موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

اگرچه زحمات این اساتید بزرگوار ،بسیار ارزشمند و زبان قاصر ازبیان آن می باشد .در قالب چند سطر سعی نموده از زحمات والطاف آن فرهیختگان تشکر نمایم .
از استاد راهنما ،جناب خانم دکتر فائزه ناظقی که باراهنمایی های خردمندانه مرا در تهیه این پژوهش یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم .
همچنین از استاد مشاورجناب آقای دکتر علیرضا فقیهی که در تهیه پایان نامه با راهنماییهای ارزنده مرا یاری نمودند تشکر وقدردانی می نمایم .
از مدیر گروه محترم و استاد فرزانه ،جناب آقای دکتر محمد سیفی ،کمال تشکر وادب را دارم .
چکیده :
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت( سیالیت) ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند ناحیه دو اراک در درس فیزیک 1انجام شد. روش این تحقیق به صورت علی – مقایسه ای بود. آزمودنی های این تحقیق را 56 نفر از دانش آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه 2 اراک تشکیل دادند که از دو مدرسه با دانش آموزان هم سطح انتخاب شدند ؛ 28 نفر دانش آموز از دبیرستان هوشمند(شاهد) و 28 نفر از دبیرستان غیر هوشمند(فرهنگ). به منظورارزیابی گروهها از آزمون خلاقیت عابدی برای سنجش میزان سیالیت(خلاقیت) و آزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس برای سنجش انگیزه پیشرفت تحصیلی استفاده شد و در پایان سال تحصیلی جهت ارزیابی پیشرفت تحصیلی و میزان یادآوری دانش آموزان نیز یک آزمون متناسب با اهداف دوره آموزشی انجام شد تا میزان تاثیرکاربرد فاوا بر عوامل فوق را مورد برسی قرار دهد. نتایج این پژوهش با استفاده از آزمون t گروههای مستقل نشان داد که کاربرد فاوا بر میزان سیالیت ذهن ، انگیزه پیشرفت ، یادآوری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در زمینه درس فیزیک تاثیرگذار نبوده است.
کلید واژه ها : فناوری اطلاعات و ارتباطات ، درس فیزیک 1، خلاقیت ،یادآوری ،انگیزه پیشرفت ، پیشرفت تحصیلی
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه

مطلب مرتبط :   روابط مثبت با دیگران و پنج عامل بزرگ شخصیت

چکیده : 1
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
2-1- بیان مسئله 4
3-1- اهمیت وضرورت تحقیق 6
4-1- اهداف پژوهش 9
5-1- فرضیه های پژوهش 10
6-1- تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات پژوهشی 11
فصل دوم :ادبیات تحقیق
1-2- تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش 15
2-2- اهمیت و نقش فناوری در آموزش 18
3-2- جایگاه و نقش حیاتی فناوری در آموزش وپرورش 20