دانلود پایان نامه

چکیده
روانگرایی خاکها در اثر بارگذاریهای دینامیکی همواره نگرانی مهمی برای کارهای مهندسی ژئوتکنیک بوده است که در طی آن خاک بصورت آنی مقاومت برشی خود را از دست میدهد. وضعیت لرزهخیزی شهر تبریز و نیز نوع دانهبندی خاکهای واقع در مسیر خط دو متروی تبریز و عمق آب زیرزمینی در نقاط مختلف آن، این نهشتهها را مستعد روانگرایی ساخته است. عملکرد لرزهای سازههای زیرزمینی حفر شده در خاکهای با استعداد روانگرایی در طی زمینلرزههای گذشته، ارزیابی پتانسیل روانگرایی نهشتههای مذکور را ضروری میسازد. مدلهای تجربی موجود برای این امر، ارزیابی پتانسیل روانگرایی را منحصرا در نقاط نمونهبرداری شده امکانپذیر میسازند. در مطالعه حاضر، در ابتدا با توجه به در دسترس بودن دادههای حاصل از SPT، از معیار یود و همکاران برای تحلیل پتانسیل روانگرایی در اعماق حاوی اطلاعات مورد نیاز استفاده شد. با توجه به اینکه این معیار برای خاکهای حاوی محتوی ریزدانه بالا پیشبینی محافظهکارانهای ارائه میدهد، برای محاسبه فاکتور ایمنی در برابر روانگرایی این نوع خاکها، از معیارهای بری و سانشیو؛ و اندروس و مارتین نیز استفاده شد. پس از آن، برای تخمین مقادیر این پارامتر در نقاط اندازهگیری نشده، از روش زمینآمار استفاده شد و در نهایت مقاطع دو بعدی در دو راستای XY و YZ ارائه گشت.
واژههای کلیدی: روانگرایی، مقاومت برشی، سازههای زیرزمینی، مدل یود و همکاران، معیار بری و سانشیو، معیار اندروس و مارتین، زمینآمار.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و اهداف تحقیق 1
فصل دوم: پدیده روانگرایی و روشهای مختلف بررسی آن 5
2-1- پدیده روانگرایی 6
2-2- مکانیزم روانگرایی 6
2-3- آسیبهای ناشی از روانگرایی خاکها 7
2-3-1- آسیبهای سطحی 8
2-3-2- آسیبهای ناشی از روانگرایی بر سازههای زیرزمینی 8
2-3-2-1- انواع خرابیهای سازههای زیرزمینی در اثر وقوع روانگرایی 9
2-3-2-2- راهکارهای مقابله با خرابیها 11
2-4- روشهای مختلف ارزیابی پتانسیل روانگرایی در یک عمق معین از نهشتههای خاکی 13
2-4-1- روشهای آزمایشگاهی موجود برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی 14
2-4-2- روابط تجربی موجود برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی 17
2-4-2-1- روابط تجربی بر مبنای دادههای حاصل از آزمون نفوذ استاندارد 17
2-4-2-1-1- آزمون نفوذ استاندارد 18
2-4-2-1-2- روش سید و ادریس 20
2-4-2-1-3- روش ایواساکی و همکاران (1978) 25
2-4-2-2- روابط تجربی بر مبنای دادههای حاصل از آزمون نفوذ مخروط 27
2-4-2-2-1- آزمون نفوذ مخروط 27
2-4-2-2-2- روش رابرتسون و وراید (1998) 28
2-4-2-3- روابط بر مبنای سرعت موج برشی 28
2-4-2-4- مقایسه دقت پیشبینی روابط تجربی 29
2-5- بررسی تغییرات پتانسیل روانگرایی در دو بعد و نیز در فضا 29

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره بر اساس رفتار و انجام آنالیز