دانلود مقاله جنگ جهانی اول و ماهیت ارزشها

دانلود پایان نامه

.
دوشان در مخالفت با سنّتی که به نحو روزافزونی فرمالیستی و انتزاعی‌ می‌شد و هنرمندان معاصرش چون پیکاسو، ماتیس، موندریان و مالویچ، شکل‌دهندگان اصلی آن بودند (جنبش هنر برای هنر)، آثار حاضر و آماده (هنر به عنوان اندیشه) را عرضه کرد.
گزینش حاضرآمادهها، به گفتهی خود دوشان، هیچ گاه تابع سلیقه یا ذوق هنری نبود بلکه بر واکنش بین بی تفاوتی بصری و فقدان کلی ذوق سالم یا ناسالم و به بیان درست تر، بر بی حسی کامل استوار بود. در واقع هنگامی که دوشان حاضرآمادهها را انتخاب میکرد نه تنها قصد درگیر کردن ذوق زیباییشناسانهی مخاطب خود را نداشت بلکه خود وی نیز در انتخاب این آثار بر فقدان ذوق صحه گذاشته بود.
از لایههای بسیار مهم که باید به آن توجه داشت، ایدهای است که اثر بر مبنای آن خلق یا به هر حال ارائه شده است. توجه به معنای اثر و مفهومگرایی در عرصهی هنر جریانی بود که در نیمهی دوم قرن و به صورت آشکار متاثر از دوشان آغاز شد.
در کنار رویکرد مفهومی حضور این آثار به عنوان تجلی ایدهی هنرمند به پررنگ شدن نقش مؤلف نیز کمک کرد. مطابق این رویکرد برای هنر تلقی شدن چیزی، باید نام مؤلف (همانطور که در مورد چشمه امضاء “R.Mutt” تبدیل به بخشی از اثر شده است و از سوی دیگر با فاش شدن هویت هنرمند اصلی یعنی مارسل دوشان، به آن به عنوان اثر هنری توجه میشود)، محیط و زمینهی ارائه (چشمه با اینکه در گالری به نمایش عموم درنیامد ولی با حضور در نمایشگاه بود که بحث در مورد آن آغاز شد) و از همه مهمتر ایدهای که در پس آن است مورد توجه واقع شود. این نظریهپردازی در عرصهی قدرت مؤلف معنا مییابد. به عبارت دیگر با آنکه نام این آثار حاضرآماده است اما نمیتوان آنها را بدون دخل و تصرف در نظر آورد، اگر دوشان به عنوان هنرمند این آثار را انتخاب نمیکرد، هرگز در گالریها نمایش داده نمیشدند و بحثی در رابطه با آنها در نمیگرفت، همچنانکه اگر کسی به تقلید صرف این انتخابها بپردازد کار وی ارزشی نخواهد داشت، یگانگی این آثار نه در نوع خلق آنها بلکه در رویکرد فکری هنرمندی است که آنها را انتخاب کرده است.
از سوی دیگر توجه به حاضرآمادهها بعنوان آثار هنری زمینهای شد تا فیلسوفانی همچون دانتو و دیکی مسئلهی «عالم هنر» و «نظریهی نهادی هنر» را مطرح کنند. این دیدگاهها، به علت توجه خاصی که به آثار دوشان بخصوص «چشمه» داشتند (در واقع این اثر را بعنوان نقطهی شروع نظریات خود لحاظ کردند) و با توجه به تحولی که در زمینهی خوانش اثرهنری ایجاد کردند قابل بررسی هستند.
رویکردهای اغلب متناقضی که نسبت به حاضرآمادهها وجود دارد تا حدی بخاطر مواضع ضد و نقیضی است که خود دوشان در نقلقولهای مختلف اتخاذ کرده است، وی گاهی بر اندیشههای فلسفی و گاهی برضدفلسفی بودن، بر ضد هنر بودن یا هنرمند بودن و گاهی بر جنبههای روانشناسانهی قابل ردیابی در آثارش صحه گذاشته است تا جایی که خوانشهای گوناگون و گاه متضاد بر پایهی آثار و گفتههای وی ممکن شده است. گزارش و بررسی این رویکردهای زیبایی شناسانه و فلسفی در مورد مجموعهی «حاضرآماده» و در این مجموعه با توجه خاص به «چشمه» (بدلیل توجه ویژهای که رویکردهای مختلف نسبت به این اثر خاص داشتهاند و آن را مبداء قضاوت یا رهیافت خود قرار دادهاند) میتواند در فهم بهتر این رویکردها و آثار حاضرآمادهی دوشان راهگشا باشد.
از این رو برای درک بهتر وضعیت آثار حاضرآماده به عنوان اثر هنری و همچنین بررسی رویکردهای فلسفی مرتبط با آن، در ابتدا و در فصل اول به معرفی دوشان و زمینهی شکلگیری آثار حاضرآماده پرداخته خواهد شد. پس از آن آثار حاضرآماده و چشمه به صورت خاص از لحاظ شکل مادی و تاریخ حضور در عرصهی هنر مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین برای درک بهتر لزوم توجه به این آثار اهمیت هنری و فلسفی آنها برشمرده خواهد شد.
فصل دو به بررسی آراء و نظرات فلسفی مرتبط با آثار حاضرآماده اختصاص دارد و در این زمینه به رویکرد مفهومی که معنا را مقدم بر فرم اثر میداند و تناقض همراه با آن، اهمیت مولف و مخاطب و جریان خودآیینی هنر، و در نهایت رویکرد زیباییشناسانهی کانتی به آثار حاضرآماده پرداخته خواهد شد.
در فصل سه به صورت جداگانه نظریه نهادی هنر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این توجه ویژه به نظریهی نهادی به علت توجه خاص دانتو و دیکی به آثار حاضرآماده میباشد. چنانکه نظریهی نهادی به نوعی با توجه به این آثار بسط مییابد و از سوی دیگر این توجه نظریهپردازان نهادی به چشمه به نوعی باعث مشروعیت این گونه آثار به عنوان هنر شده است و فهم بهتری نسبت به آثار حاضرآماده و جریانات هنری متأخر را ممکن میسازد. همچنین از لحاظ ارائهی تعریفی مستدل از موقعیت این آثار به نسبت دیگر نظریات موفقتر است.
فصل اول
(معرفی دوشان، زمینهی شکلگیری، و اهمیت آثار حاضرآماده)
1-1معرفی دوشان و زمینهی شکلگیری آثار حاضرآماده
امروزه در رهیافتهای نوین بررسی رویدادها یا آثار فرهنگی و هنری، توجه به زمینهی تاریخی، اجتماعی، و حتی سیاسی آن رویداد یا اثر، امری معمول شده است. برطبق مطالعات پساساختارگرایان، معنای اثر نمیتواند در خود اثر خلاصه شود و عوامل متعددی وجود دارند که دلالتهای معنایی اثر را به بیرون از آن انتقال میدهند. به عبارتی، معنای اثر قائم به ذات نیست. براساس مقولهی بینامتنی بودن، عوامل و عناصری وجود دارند که اگر با توجه به متنهای دیگر رمزگشایی نشوند هرگز دلالت معنایی متن خود را آشکار نمیکنند. بنابراین در بدو بررسی هر پدیدهای بهتر است ابتدا با زمینههای شکلگیری و متون مرتبط با آن آشنا شد و سپس جریانهایی را که باعث شکلگیری چنین پدیدهای شدهاند، شناسایی و بررسی نمود.
برای تعمیم این رویکرد به آثار حاضرآماده و خود دوشان، بهتر است به زمینهی اجتماعی و همچنین چرخشی که در پارادایم موجود در آنزمان با حضور چنین آثاری در حال قوت گرفتن بود توجه نمود.
نوربرت لینتون می گوید:«بال، هولزنبک و تجمع زوریخ هیچکدام پدیدآورندهی جنبشی نبودند که ما به عنوان دادائیسم میشناسیم. این جنبش ریشه در جنگی داشت که انسانها را بر سر یک دوراهی قرار میداد؛ آنها یا میبایست دهشتانگیزترین رخدادها را به مثابهی ضرورتهای وطنپرستی پذیرا میشدند و یا آنکه آنها را به عنوان نشانه و دلیل غیرواقعی بودن پیشرفتهای فنی، تربیتی و سیاسی محکوم میکردند».(لینتن،1382، ص150)
جنگ جهانی اول بر سر کسانی که پیروزی عقل را جشن گرفته بودند، همچون ضربهای فرود آمد، ویرانی، مرگ، بدبختی و تخریب آنهمه رفاهی که به موجب عقلانیت تأمین شده بود، نتیجهی مستقیم همان عقلانیت شد. مدرنیته تنها سازندگی نبود بلکه تخریب هم بود. گرایشهای ضدمدرن در زمینهی هنر، چنانکه از مصادیق آن برمیآید، از آغاز حاکمیت نگرههای مدرن به صورت رگههای مقطعی و گذرا همراه آن بودند و همچون بدیل فلسفیشان، در کنار گرایشهای مدرن پاگرفتند، اما به دلیل گرایش عمومی دوران چندان حمایت نشدند و برای رسیدن به بستر شکوفایی خود، به گونهای ضعیف شده در بعضی از مکتبها ادامه یافتند. این گرایشها نخستین بار به صورت نقدهایی علیه اصولگرایی مدرنیستی در مکتب دادائیسم اجازهی ظهور یافت. لینتون در اینباره میگوید:«جنبش دادا، بازتاب نخستین حملهی جمعی و صریح است».(همان، ص50) اما پیش از آنکه این مکتب رسماً تأسیس شود مارسل دوشان، که بعدها به آن پیوست، گرایشهای مذکور را تجربه کرده بود.
مارسل دوشان (1887-1968) پسر یک محضردار اهل نورماندی بود و متأثر از برادرانش «ژاک ویون» نقاش و «رمون دوشان» مجسمهساز وارد دنیای هنر شد، اما این تنها شروع کار بود. او، بعد از طبعآزمایی در سبکهای کوبیسم و فوتوریسم و ارائهی اثر فوتوریستی مهمی چون زن برهنه از پله پایین میآید(تصویر هفده)، نقاشی بر روی بوم را رها نمود و با ارائهی آثار حاضرآماده تمام اصول از پیش تعیین شده در باب هنر و ماهیت ارزشهای سنتی آن را زیر سئوال برد. وی در مصاحبهاش با «پیرکابان» میگوید: «یک نوع رد بر کل زیباییشناسی بود-در جهت معمول کلمه- و نه انجام یک بیانیهی نقاشی نو».(کابان، 1380، ص191)
دوشان را میتوان به عنوان یکی از پیشگامان نقد مدرنیته در حوزهی هنرهای تجسمی قلمداد کرد. در واقع، آثار حاضرآمادهی دوشان که در زمان ارائه شوخی انگاشته میشد، و دوشان آنها را «چیز» مینامید، به گفتهی اکتاویو پاز «نفی تصور مدرن از اثر است».
2-1معرفی آثار حاضرآماده
1-2-1 تعاریف آثار حاضرآماده
Ready-Made اصطلاحی انگلیسی است. دوشان آن را «همه چیز تمام» معنا میکند، مثل لباس حاضری. آندره برتون و پل الوار اولین تعریف را در مورد آن ارائه کردهاند: «یک حاضرآماده، شی ساخته شده است که به مقام شی هنری میرسد، آن هم فقط به انتخاب هنرمند». دوشان اطلاع چندانی در باب معنای این اشیا در اختیار نگذاشته است؛ «من آنها را بدون هیچ قصدی ساختم، هدفی نداشتم به جز خلاصی از شر ایدههایم».(بکولا، 1387،ص270) هر حاضرآماده با دیگری متفاوت است، وجه مشترک آنها را میتوان فرآوردهی صنعتی بودن برشمرد. وجه مشترک دیگر شاید این باشد که اشیا غالباً در حالت منفی یعنی در عدم حضورشان معرفی میشوند، اکثر آنها روکش یا جعبهاند؛ پنهان کنندهی چیزی هستند یا به عبارت دیگر معنای جلب کننده دارند به آنچه فاقد آن هستند. بسیاری از حاضرآمادهها «جای» استقرار چیزی دیگرند؛ جابطری، جاکلاهی، جالباسی، و یا چیزی دیگر را میپوشانند، روکش ماشین تحریر، اما در هر صورت این وجه دوم با وجود اینکه یکی از نکات مهم در توجه به آثار حاضرآماده است، به تمامی آنها قابل اطلاق نمیباشد.
این آثار را میتوان به دوگروه تقسیم کرد: حاضرآمادههای «ناب» و «دستکاری شده». در گروه اول شی وضع اولیهاش را حفظ میکند اما جایش عوض میشود یا عنوانی دیگر میگیرد. در گروه دوم، دوشان علاوه بر انتخاب شی، آن را به نحوی تغییر داده یا با اشیا دیگر تلفیق میکند.(سراییان،1387،ص52)

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد محاسبه ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای عملکرد حسابداری