منبع مقاله با موضوع
کادر اداری دادگاه

منبع مقاله با موضوع کادر اداری دادگاه

فوریه 9, 2019 0 By 90

………………………………………………63
گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد…………………………………………………………………………………65
بند اول: خارج نویس کردن سند…………………………………………………………………………………………………….65

بند دوم: رساندن سند موردادعای جعل به نظر قاضی دادگاه ………………………………………………………………66
بند سوم: نگهداری سند مورد ادعای جعل ……………………………………………………………………………………….67
بند چهارم: ارائه کپی از اوراق پرونده به اصحاب دعوا ………………………………………………………………………68
گفتار چهارم: وظایف مدیران دفاتر در باب کارشناسی……………………………………………………………………….69
بند اول: صدور اخطاریه برای کارشناس…………………………………………………………………………………………..69
بند دوم:گذاشتن نظریه کارشناس در اختیار اصحاب دعوا ………………………………………………………………..69
مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..70
گفتار اول: ابلاغ قرار تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………………70
گفتار دوم: ابلاغ دادخواست ورود شخص ثالث………………………………………………………………………………..71
گفتار سوم: ابلاغ تغییر وقت جلسه دادرسی به طرفین در امر جلب شخص ثالث………………………………………71
گفتار چهارم: ابلاغ اظهار نامه………………………………………………………………………………………………………..71
گفتار پنجم: ابلاغ دعوتنامه سازش……………………………………………………………………………………………….72
گفتار ششم: ابلاغ ادعای جعلیت سند………………………………………………………………………………………………72
گفتار هفتم: ابلاغ احضاریه به گواه یا گواهان……………………………………………………………………………………72
گفتار هشتم: ابلاغ موضوع و وقت قرار معاینه محل……………………………………………………………………………72
گفتار نهم: ابلاغ نظر کارشناس………………………………………………………………………………………………………72
مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه…………………………………………………………………73
گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه……………………………………………………………………………………..73
نتیجهگیری فصل…………………………………………………………………………………………………………………………73
فصل سوم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به رأی…………………..75
مبحث اول: وظایف مدیران دفاتر……………………………………………………………………………………………………76
گفتار اول: وظایف مدیران دفاتر درباب رأی ……………………………………………………………………………………76
بند اول: ابلاغ رأی به اصحاب دعوا ………………………………………………………………………………………………..76
بند دوم : ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء………………………………………………………………….77
بند سوم: انتشار حکم غیابی در روزنامه……………………………………………………………………………………………78
بند چهارم : ابلاغ رأی تصحیحی ……………………………………………………………………………………………………79
مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..80
گفتار اول: ابلاغ رأی …………………………………………………………………………………………………………………..80
گفتار دوم: ابلاغ رأی تصحیحی…………………………………………………………………………………………………….81
مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه…………………………………………………………………81
گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………….81
گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان …………………………………………………………………………………………….82
بند اول: بایگانی مختومه ………………………………………………………………………………………………………………82
نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………………………………………..82
فصل چهارم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مراحل اعتراض به رأی تا مرحلهی اجرای رأی…………….83
مبحث اول: وظایف مدیران دفات…………………………………………………………………………………………………..84
گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب درخواست تجدید نظر …………………………………………………………..84
بند اول: ثبت دادخواست تجدید نظر و ارائه رسید……………………………………………………………………………..84
بند دوم: صدور اخطار رفع نقص ……………………………………………………………………………………………………86

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم : ارسال یک نسخه از دادخواست تجدید نظر به طرف دعوا …………………………………………………….88
گفتار دوم : وظائف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی …………………………………………………………………….89
بند اول: ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید………………………………………………………………………………….89
بند دوم: اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………………….91
بند سوم: الصاق قرار رد دادخواست به دیوار دادگاه ………………………………………………………………………….93
بندچهارم: ارسال یک نسخه ار دادخواست به طرف دعوا …………………………………………………………………..95
گفتار سوم : وظائف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی ……………………………………………………………………96
بند اول : وصول دادخواست اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………..96
بند دوم: صدور اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………..96
گفتار چهارم : وظایف مدیر دفتر دادستان کل کشور………………………………………………………………………….98
بند اول: وصول دادخواست رسیدگی فرجامی ………………………………………………………………………………….98
بند دوم : صدور اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………..98
مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ……………………………………………………………………………………………….101
گفتار اول: ابلاغ نقایص دادخواست تجدید نظر به تجدید نظر خواه…………………………………………………….101
گفتار دوم: ابلاغ رأی تجدید نظر………………………………………………………………………………………………….101

گفتار سوم: ابلاغ نقایص دادخواست فرجامی به دادخواست دهنده……………………………………………………..101
گفتار چهارم: ابلاغ قرار رد دادخواست فرجامی………………………………………………………………………………102
گفتار پنجم: ابلاغ دادخواست فرجام خواهی به طرف دعوا……………………………………………………………….102
گفتار ششم: ابلاغ احضاریه طرفین به دادرسی فرجامی……………………………………………………………………..102
مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه………………………………………………………………102
گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………..102
گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان……………………………………………………………………………………………103
بند اول: بایگانی راکد………………………………………………………………………………………………………………..103
بند دوم : شرح وظایف بایگان در خصوص بایگان اوراق و پرونده ها …………………………………………………103
الف: اقدامات اولیه بایگان ………………………………………………………………………………………………………….104
ب: تشکیل بدل پرونده ………………………………………………………………………………………………………………105
ج: لفّ پرونده …………………………………………………………………………………………………………………………105
د: بایگانی محرمانه در صورت