تار دوم: مستندات قانونی جرایم منافی عفت 28
بند اول: قانون اساسی 28
بند دوم: قوانین مجازات 29
الف: قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحی 1352 29
ب: قانون مجازات اسلامی 1362-1361 30
ج: قانون مجازات اسلامی 1375 -1370 31
د: قانون جدید مجازات اسلامی 32
بخش دوم: اصول حاکم بر جرم انگاری و دادرسی جرائم منافی عفت 34
فصل اول: اصول حاکم بر جرم انگاری جرائم منافی عفت 35
مبحث اول: اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا 35
گفتار اول: اصل آزادی و دلایل مداخله نکردن در آن 36
گفتار دوم: موارد مشروع و مجاز در دخالت در آزادی 37
مبحث دوم: اصل ملاحظه کرامت انسانی 38
گفتار اول: مفهوم و اقسام کرامت انسانی 38
بند اول: مفهوم کرامت انسانی 38
بند دوم: اقسام کرامت انسانی 39
گفتار دوم: مبانی نظری کرامت انسانی 41
بند اول: نظریه حقوق فطری 41
بند دوم: نظریه اصالت فرد 42
بند سوم: نظریه خودمختاری اخلاقی کانت 44
بند چهارم: نظریه کرامت مبتنی بر وحی 45
گفتار سوم:ماهیت و جایگاه قانونی اصل ملاحظه کرامت انسانی 46
مبحث سوم: اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی 48
گفتار اول: ماهیت و جایگاه قانونی صیانت از اخلاق 48
گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی 49
مبحث چهارم: اصل قانونمندی 50
گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری 51
گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین 51
گفتار سوم: موارد خدشه بر اصل قانو‌مندی 52
فصل دوم: اصول حاکم بردادرسی جرایم منافی عفت 53
مبحث اول: اصل برائت 53
گفتار اول: مفهوم و مبانی اصل برائت 53
گفتار دوم: آثاراصل برائت 55

مبحث دوم: اصل دادرسی عادلانه 56
گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه 57
گفتار دوم: ضوابط دادرسی عادلانه 58
مبحث سوم: اصل آزادی و صیانت ازحریم خصوصی افراد 60
گفتار اول: مفهوم آزادی و حریم خصوصی افراد 60
گفتار دوم: آثار اصل آزادی و حریم خصوصی افراد 61
مبحث چهارم: اصل بزه‌پوشی 63
گفتار اول: مفهوم و آثار اصل بزه‌پوشی 63
بند اول: مفهوم اصل بزه‌پوشی 63
بند دوم: آثار اصل بزه‌پوشی 63
گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزه‌پوشی 65
بند اول: ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی 65
بند دوم: ترغیب شهود به نهان‌سازی 66
مبحث پنجم: اصل سخت‌گیری در اثبات جرم 67
گفتار اول: ماهیت و جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم 68
بند اول: تعریف اصل سخت‌گیری در اثبات جرم 68
بند دوم: جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم 69
بند سوم : رابطه قاعده دراء و سخت گیری در اثبات جرم 71
گفتار دوم: فرصت‌های قانونی انکار جرم 72
بخش سوم: اصول حاکم بر واکنش اجتماعی در قبال جرائم منافی عفت 77
فصل اول: اصل امر به معروف و نهی از منکر 78
مبحث اول: مفهوم و شرایط امر به معروف و نهی از منکر 78
گفتار اول: مفهوم امر به معروف ونهی از منکر 78
گفتار دوم: شرایط امر به معروف ونهی از منکر 79
مبحث دوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر 80
فصل دوم: اصل کیفرزدائی 81
مبحث اول: مفهوم اصل کیفرزدایی 82
مبحث دوم: طرق قانونی کیفرزدائی 82
گفتار اول: فرار مجرم 83
گفتار دوم: فرار شهود 83
گفتار سوم: عفو مرتکب 83
گفتار چهارم: توبه مرتکب 84
بند اول: مفهوم توبه 84
بند دوم: عناصر توبه 85
بند سوم: ترغیب و الزام به توبه 87
بند چهارم: آثار توبه 89
گفتار پنجم: قاعده جب 89
مبحث سوم: اصل رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر 91
گفتار اول: رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر 92
گفتار دوم: رعایت موازین حقوق بشری پس از اجرای کیفر 94
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 96
منابع و ماخذ 101
چکیده انگلیسی 107
چکیده
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم وانکارناپذیر است. آنچه در این میان مهم می‌نماید، نوع واکنش اتخاذ شده، از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم‌انگاری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. دو اصل ملاحظه کرامت انسانی و صیانت از اخلاق از جمله اصول حاکم بر جرم‌انگاری جرایم منافی عفت هستند. به موجب این دو اصل، جرم انگاری این جرایم باید به گونه‌ای باشد که کرامت انسانی افراد خدشه‌دار نشود و در عین حال ارزش‌های اخلاقی جامعه تضمین شوند. بر مرحله اثبات جرایم منافی عفت، دواصل جرم‌پوشی و سخت‌گیری در اثبات جرم حاکم هستند. به موجب این دو اصل تا زمانی که جرایم منافی عفت، علنی نشده‌اند به نهان‌سازی آن‌ها توصیه می‌شود و چنانچه این جرایم علنی شوند، فرایند رسیدگی و ادله اثبات به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که این جرایم به ندرت اثبات شوند.
در مرحله اعمال واکنش، اصل اولیه، تسامح در اعمال کیفر است. اگر شرایط اعمال کیفر فراهم شود، اجرای آن باید بارعایت موازین حقوق بشر و ملاحظات انسانی همراه باشد. ملاحظات انسانی پس از اجرای کیفرهم در مورد مجرم ادامه می‌یابد.
واژگان کلیدی: منافی عفت، جرم‌انگاری، کرامت انسانی، بزه پوشی، سخت‌گیری در اثبات جرم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقدمه
الف: بیان موضوع
در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی‌های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است. جرایم منافی عفت جایگاه در خور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جز جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است، شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید، زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می‌یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مساله مهمی است.
در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنکه مادی باشد، روانی و حیثیتی است، لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است.به گفته محققین، در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است، شاید مهم‌ترین دلیل آن، عدم تمایل بزه دیده، به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است، اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد. جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومت ها به این جرایم توجه ویژه داشته‌اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده‌اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم‌انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در قانون مجازات آورده است. مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، رجم، قتل و جلد قابل ذکر می‌باشد. با توجه به اینکه این جرایم جز فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل.
مساله اصلی هدف از چنین ساختاری است. به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده تا مردم با دیدن سنگینی مجازات از آن روی گردان باشند. و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم‌کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حقیقت و قاطعیت اعمال کیفر را مقرر نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطورنکند. همان‌طور که بیان شد اسلام و به تبع آن حقوق ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر. این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری موثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند. مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و…
ب: سوالات تحقیق
مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرایم منافی عفت چیست؟
آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع چه اصولی است؟
چه دلایلی جرم‌انگاری جرائم منافی عفت را توجیه می‌نماید؟
ج: فرضیه‌های تحقیق
اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا، اصل ملاحظه کرامت انسانی، اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی و اصل قانون‌مندی مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرائم منافی عفت هستند.
آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع اصولی چون اصل برائت، اصل دادرسی عادلانه، اصل آزادی و صیانت از حریم خصوصی افراد، اصل بزه‌پوشی و اصل سخت‌گیری در اثبات جرم می‌باشد.
جرائم منافی عفت جرائمی غیر اخلاقی هستند که گسترش آن‌ها ارزش‌های دینی و اخلاقی حاکم بر جامعه را به عنوان ارزش‌های اساسی تضعیف می‌کند و نه تنها با کرامت انسانی دو طرف جرم مغایرت دارند بلکه در بیشتر موارد به کرامت انسانی سایر افراد جامعه نیز لطمه می‌زنند و همین امر جرم‌انگاری آن‌ها را توجیه می‌نماید.
د: اهداف و کاربردها
هدف از ارائه این تحقیق، بررسی اصول حاکم برجرایم منافی عفت و تطابق سیاست‌های کیفری ایران و فقه اسلامی در این زمینه بوده است که هر دو مبتنی بر رعایت حرمت و کرامت انسان‌ها، بزه‌پوشی و کیفر زدایی و… می‌باشند کاربردهای آن عبارتند از:
الف: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقا سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی
ب: ترسیم نارسایی‌های موجود در قانون
ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانون‌گذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث
هـ: روش تحقیق
در این نوشتار روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و توصیفی و از طریق فیش‌برداری و استفاده از کتب و مقالات حقوقی و مطالعه پایان نامه‌های حقوقی موجود در زمینه مورد بحث بوده که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و مجموعه حاضر بدین شکل تدوین شده و به رشته تحریر درآمده است.
و: معرفی پلان
پلان حاضر شامل سه بخش می‌باشد: بخش نخست مربوط به مفاهیم، خصایص و مستندات جرایم منافی عفت می‌باشد که از دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول مفاهیم مقدماتی و در فصل دوم خصایص و مستندات جرایم منافی عفت توضیح داده شده است.
بخش دوم راجع به اصول حاکم بر جرم‌انگاری و دادرسی جرایم منافی عفت می باشد که در فصل اول، اصول حاکم بر جرم‌انگاری و در فصل دوم، اصول حاکم بر دادرسی جرایم منافی عفت مورد ارزیابی قرارگرفته است. بخش سوم که در مورد اصول حاکم بر واکنش اجتماعی در قبال جرایم منافی عفت می‌باشد نیز، به دو فصل تقسیم شده است که در فصل اول، اصل امر به معروف و نهی از منکر و در فصل دوم، اصل کیفرزدایی مورد بررسی قرارگرفته است.

بخش نخست:
مفاهیم، خصایص و مستندات جرایم منافی عفت
فصل اول: مفاهیم مقدماتی
مفاهیم مقدماتی شامل مفاهیم اصلی و مرتبط می‌باشد. مفاهیم اصلی، مفاهیمی هستند که ارتباط مستقیم با موضوع تحقیق داشته و شامل مفاهیمی مانند اصول و جرایم منافی عفت می‌شود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به زنا، لواط، مساحقه، قوادی و…اشاره نمود.
مفاهیم مرتبط به طور مستقیم در عنوان تحقیق به کار نرفته اند ولی بی‌ارتباط با موضوع مطروحه نمی باشند همانند سیاست کیفری، جرایم جنسی و جرم‌انگاری
مبحث اول: مفاهیم اصلی
در این مبحث تعریف اصول و جرایم منافی عفت، اقسام جرایم منافی عفت که به دو دسته جرایم منافی عفت مستوجب حد و جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر تقسیم می‌شود، مورد بررسی قرار

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *