پایان نامه ارشد رایگان حقوق :
عدالت اجتماعی

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : عدالت اجتماعی

فوریه 9, 2019 0 By 90

2-1-9- عوامل فساد اداری 39
2-1-10- روشهای مبارزه با فساد اداری 41
2-1-11- جلوگیری از بروز انواع فساد اداری 43
2-1-12- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری 44
2-1-13- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد 46

فهرست مطالب
عنوان صفحه
گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام 47
2-2-1- انواع فساد از دیدگاه اسلام 49
2-2-2- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد 51
2-2-3- ریشه های فساد اداری از نظر اسلام 54
2-2-4- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام 58
2-2-4-1- راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت 58
2-2-4-2- راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد 65
2-2-4-3- راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم 69
گفتار سوم : دیوان عدالت اداری 71
2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری 71
2-3-2- ارکان دیوان 73
2-3-3- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری 74
2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری 75
2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری 76
2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی 82
2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری 82
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3-8- مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری 91
فصل سوم : یافته های پژوهش 96
3-1- مقدمه 97
3-2- روش تحقیق 97
3-3- هدف کاربردی اجرای تحقیق 100
3-4- روش جمع آوری اطلاعات 101
3-5- ابزار اندازه گیری 102
3-6-جامعه آماری و روش نمونه‏گیری و حجم نمونه 102
3-7-ابزارگردآوری اطلاعات 103
3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها 104

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-9-پایایی پرسشنامه 105
3-10- تابع آماره تحقیق 106
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 109
4-1- مقدمه 110
4-2- تحلیل توصیفی 110
4-2-1 – وضعیت جامعه آماری 111
4-2-2- وضعیت جنسیت 112
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-3- وضعیت تاهل 113

4-2-4- وضعیت سنی 114
4-2-5- مدت تجربه 115
4-2-6- مدرک تحصیلی 116
4-3- تحلیل استنباطی 117
4-3-1- فرضیه اول 118
4-3-2- فرضیه دوم 124
4-3-3- فرضیه سوم 129
4-3-4- فرضیه چهارم 134
4-3-5 – فرضیه پنجم 139
4-3-6- فرضیه ششم 144
4-3-7- فرضیه هفتم 149
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 154
5-1- مقدمه 155
5-2- نتایج تحقیق 155
5-3- محدودیت های تحقیق 161
5-4- پیشنهادها 162
فهرست مطالب
عنوان صفحه
منابع فارسی 168
منابع انگلیسی 171
فهرست سایتها 172
پیوستها 175
چکیده انگلیسی 181
طرح پشت جلد انگلیسی 182

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(1-2): رتبه ایران از نظر آلودگی فساد اداری 24
جدول (1-3) : نحوه امتیازدهی به هر یک از پرسشنامه 102
جدول (2– 3 ): فهرست ابعاد آزمونGHQ 104
جدول (1– 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت کارمندان و ارباب رجوع 111
جدول (2- 4) : توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت 112
جدول (3 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل 113
جدول (4 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت سنی 114
جدول (5 – 4) : توزیع فراوانی و درصد سوابق کاری 115
جدول (6 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات 116
جدول( 7-4) :محاسبه میانگین فرضی 118
جدول (8-4):جدول فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه اول 119
جدول ( 9-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه اول 121
جدول (10-4): محاسبه آزمون آماری فرضیه اول 122
جدول (11-4): نمونه مورد آزمون فرضیه اول 123
جدول (12-4): جدول فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه دوم 124
جدول ( 13-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه دوم 126
جدول (14-4): محاسبه آزمون آماری فرضیه دوم 127
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (15-4) :نمونه مورد آزمون فرضیه دوم 128
جدول (16-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه سوم 129
جدول (17-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه سوم 131
جدول (18-4) :آزمون آماری فرضیه سوم 132
جدول (19-4): نمونه مورد آزمون فرضیه سوم 133
جدول (20-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه چهارم 134
جدول (21-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه چهارم 136
جدول (22-4): آزمون آماری فرضیه چهارم 137
جدول (23-4): نمونه مورد آزمون فرضیه چهارم 138
جدول (24-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه پنجم 139
جدول ( 25-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه پنجم 141
جدول (26-4): آزمون آماری فرضیه پنجم 142
جدول(27-4):نمونه مورد آزمون فرضیه پنجم 143
جدول (28-4) :فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه ششم 144
جدول ( 29-4) :آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه ششم 146
جدول (30-4):آزمون آماری فرضیه ششم 147
جدول (31-4): نمونه مورد آزمون فرضیه ششم 148
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(32-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه هفتم 149
جدول (33-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه هفتم 151
جدول (34-4): آزمون آماری فرضیه هفتم 152
جدول (35-4): نمونه مورد آزمون فرضیه هفتم 153
جدول (1-5): فرضیه های تحقیق 157

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار( 1-3): نمودار ناحیه بحرانی آزمون t استیودنت 108
نمودار (1– 4): توزیع فراوانی وضعیت کارمندان دولت و ارباب رجوع 111
نمودار ( 2-4) توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت 112
نمودار (3-4 ) توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل 113
نمودار (4-4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت سنی 114
نمودار (5-4) :توزیع فراوانی و درصد سوابق کاری 115
نمودار (6– 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات 116
نمودار (7-4):نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه اول 120
نمودار(8-4) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه اول 123
نمودار (9-4): نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه دوم 125
نمودار (10-4) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه دوم 128
نمودار (11-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه سوم 130
نمودار (12-4):نمودار ناحیه بحرانی فرضیه سوم 133
نمودار (13-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه چهارم 135
نمودار (14-4): ناحیه بحرانی فرضیه چهارم 138
نمودار (15-4): نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه پنجم 140

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (16-4) ناحیه بحرانی فرضیه پنجم 143
نمودار (17-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه ششم 145
نمودار (18-4) ناحیه بحرانی فرضیه ششم 148
نمودار (19-4) نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه هفتم 150

نمودار (20-4) ناحیه بحرانی فرضیه هفتم 153

چکیده :
فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شکل، میزان وگستردگی آن در هر کشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث
آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.
این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری ، پیامدهای فساد اداری
مقدمه:
فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه
می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، 1381، ص.50)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، 1383، ص.1)
نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند (هیود،1381،ص50).
گزارش های مطبوعاتی و رسانه ای در کشورهای مختلف به خوبی نشان می دهد که فساد اداری مختص کشورهای در حال توسعه نبوده و در کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد (ربیعی،همان، ص.12) . در کنار آمار و ارقام داخلی گزارش های سازمان های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل (www.transparency.org) نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ادارات ایران بوده است. (ابراهیم آبادی ، 1383،ص.197) این سازمان غیردولتی که یکی از وظایفش اندازه گیری شاخص فساد درسطح کشورها و رده بندی آنها بر این مبناست، از سال 1995م. هرساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای مورد بررسی می افزاید. (افشاری،1373.)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از
دستگاه های دولتی، تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است .
از میان تدابیر اتخاذ شده مراجعی چون مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد، که دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت