منابع پایان نامه ارشد با موضوع
مناطق شهری، سیاست ها، نقاط شهری، مسکن اجتماعی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مناطق شهری، سیاست ها، نقاط شهری، مسکن اجتماعی

نوامبر 28, 2018 0 By admin2

۲۴
۲-۱-۷-۱-درآمد مصرفی ۲۵
۲-۱-۸- فقر درآمدی ۲۵
۲-۱-۸-۱-جایگاه مسکن در سنجش فقر ۲۵
۲-۱-۸-۲- فقر مسکن ۲۶
۲-۱-۹- بی ثباتی بازار مسکن ۲۷
۲-۱-۱۰- سیاست های مالیاتی و مسکن ۲۷
۲-۱-۱۱- سیاست های پولی ۲۸
۲-۱-۱۲- سیاست تامین مالی مسکن ۲۹
۲-۱-۱۳- مسکن عمومی ۳۱
۲-۱-۱۴- مسکن اجتماعی ۳۱
۲-۱-۱۵-مسکن مقرون‌به‌صرفه(قابل پرداخت) ۳۲
۲-۱-۱۶- سیاست های توانمندسازی ۳۳
۲-۱-۱۷- سیاست زمین و خدمات ۳۳
۲-۱-۱۸- کمک به خودیاری مسکن ۳۴
۲-۱-۱۹- ارتقاء سکونتگاه های غیر رسمی ۳۵
۲-۱-۲۰- بازار زمین ۳۵
۲-۱-۲۰-۱-تاثیر بازار زمین بر اقشار کم‌درآمد ۳۶
۲-۱-۲۰-۲- سیاست زمین ۳۶
۲-۱-۲۰-۳-سیاست‌گذاری در حوزه زمین شهری ۳۷
۲-۱-۲۰-۴-اصول سیاست افزایش دسترسی اقشار کم‌درآمد به زمین ۳۷
۲-۲- مداخله دولت در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد ۳۸
۲-۲-۱- دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت ۳۸
۲-۲-۲- لزوم دخالت دولت در تامین مسکن کم‌درآمدها ۴۰
۲-۲-۳- رده بندی مداخله دولت ها در تامین مسکن کم‌درآمدها ۴۱
۲-۲-۳-۱-دوره قبل از بحران اقتصادی۱۹۳۰(عصر کلاسیک) ۴۱
۲-۲-۳-۲-عصر کینزگرایی(پس از بحران) ۴۱
۲-۲-۳-۲-۱-مسکن عمومی ۴۲
۲-۲-۳-۲-۲-مسکن خودیار ۴۴
۲-۲-۳-۳-دوره دولت رفاه(۱۹۷۰-۱۹۵۰) ۴۵
۲-۲-۳-۳-۱-برنامه ارتقاء سکونتگاه‌ها ۴۷
۲-۲-۳-۳-۲-یارانه مسکن ۴۸
۲-۲-۴- سیاست زمین و خدمات ۴۸
۲-۲-۴-۱-دوره دولت حداقل (۱۹۹۵-۱۹۸۰) ۴۹
۲-۲-۴-۱-۱-توانمندسازی ۵۰
۲-۲-۴-۲-دولت کارآمد: راهبرد نهایی مدیریت توسعه(بعد از ۱۹۹۵) ۵۱
۲-۲-۴-۲-۱-مسکن اجتماعی ۵۲
۲-۲-۴-۲-۱-۱-سازمان های مسکن اجتماعی ۵۲
۲-۲-۴-۲-۲-مسکن مقرون‌به‌صرفه ۵۳
۲-۳- بررسی سیاست های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورها ۵۴
۲-۳-۱- بررسی کلی سیاست های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای درحال‌توسعه ۵۴
۲-۳-۱-۱-بررسی نمونه‌های موردی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها درکشورهای درحال‌توسعه ۵۵
۲-۳-۱-۱-۱-سیاست مسکن در کلمبیا ۵۵
۲-۳-۱-۱-۲-سیاست های تامین مسکن کم درآمدها در چین ۵۷
۲-۳-۱-۱-۳-سیاست‌های مسکن در ترکیه ۵۹
۲-۳-۱-۱-۳-۱-پروژه‌های مسکن اجتماعی ساخته شده توسط TOKI ۶۱
۲-۳-۱-۱-۳-۲-پروژه های به اشتراک گذاری درآمد ۶۲
۲-۳-۱-۱-۴-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در نیجریه ۶۳
۲-۳-۱-۱-۴-۱-توسعه مسکن انبوه (در نیجریه) ۶۳
۲-۳-۱-۱-۵-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در مکزیک ۶۵
۲-۳-۱-۱-۶-بررسی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در هند ۶۷
۲-۳-۱-۱-۶-۱-برنامه‌های یارانه مسکن برای فقرا ۶۷
۲-۳-۱-۱-۷-سیاست تامین مسکن کم‌درآمدها در اوگاندا ۶۸
۲-۳-۲- بررسی کلی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای توسعه یافته ۷۰
۲-۳-۲-۱-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۷۱
۲-۳-۲-۱-۱-بررسی نحوه اجرا و مدیریت مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری در سیستم برنامه‌ریزی مسکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۷۲
۲-۳-۲-۲-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در ایالات متحده آمریکا ۷۳
۲-۳-۲-۲-۱-سیاست‌های مسکن در بحران بزرگ اقتصادی ۷۳
۲-۳-۲-۲-۲-بحران مسکن پس از جنگ ۷۴
۲-۳-۲-۲-۳-مسکن درمانی برای بحران شهری ۷۴
۲-۳-۲-۲-۴-بحران سیاسی ۷۵
۲-۳-۲-۳-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در استرالیا ۸۰
۲-۴- شاخص‌های مسکن ۸۳
۲-۴-۱-۱-شاخص کلیدی مسکن ارائه شده توسط بانک جهانی و UNCHS ۸۶
۲-۴-۱-۲-شاخص کلیدی مسکن در کشورهای اروپایی ۸۷
۲-۴-۱-۳-شاخص‌های مسکن استرالیا ۸۷
۲-۴-۱-۴-شاخص‌های مسکن ارائه شده توسط Habitat II و Istanbul+5 ۸۸
۲-۴-۱-۵-شاخص‌های مسکن در کشورهای OECD ۸۹
۲-۴-۱-۶-جمع‌بندی شاخص‌های مسکن ۸۹
۲-۴-۱-۷-آموزه‌های بررسی تجارب جهانی ۹۰
۲-۵- جمع‌بندی فصل ۹۱
فصل سوم: مسکن در برنامه های توسعه ۹۶
مقدمه ۹۷
۳-۱- بررسی تاریخ تحولات نقش دولت در اقتصاد ایران ۹۷
۳-۲- چارچوب سیاست‌گذاری در بخش مسکن ۹۸
۳-۲-۱- برنامه اول توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۳۷۲-۱۳۶۸) ۹۸
۳-۲-۲- برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(۱۳۷۸-۱۳۷۴) ۹۹
۳-۲-۳- برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(۱۳۸۳-۱۳۷۹) ۱۰۱
۳-۲-۳-۱-بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه سوم ۱۰۳
۳-۲-۳-۲-بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه سوم ……. ۱۰۴
۳-۲-۳-۲-۱-انبوه‌سازی مسکن در برنامه سوم ۱۰۴
۳-۲-۳-۲-۲-اجرای سیاست احداث مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک ۱۰۷
۳-۲-۴- برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(۱۳۸۸-۱۳۸۴) ۱۰۹
۳-۲-۴-۱-بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه چهارم ۱۱۱
۳-۲-۴-۲-بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه چهارم ۱۱۱
۳-۲-۴-۳-سیاست زمین صفر(مسکن مهر) ۱۱۱
۳-۳- جمع‌بندی ۱۱۶
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل ۱۱۸
مقدمه ۱۱۹
۴-۱-۱- تغییرات جمعیت، خانوار و بعد خانوار ۱۲۱
۴-۱-۲- بررسی و تحلیل روند ساخت‌وساز مسکن ۱۲۳
۴-۱-۲-۱-پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها ۱۲۴
۴-۱-۲-۲-بررسی پروانه های ساختمانی صادره برحسب شیوه ساخت ۱۲۵
۴-۱-۱- مسکن و اقتصاد خانوار ۱۲۶
۴-۱-۱-۱-توزیع درآمد ۱۲۶
۴-۱-۱-۲-بررسی هزینه و درآمد خانوار ۱۳۰
۴-۱-۱-۳-هزینه مسکن خانوار ۱۳۲
۴-۱-۲- بررسی شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار برای دستیابی به مسکن ۱۳۸
۴-۱-۳- واحد های مسکونی موجود بر حسب نحوه تصرف ۱۳۹
۴-۱-۴- بررسی روند تحولات موجودی مسکن و تعادل آن با جمعیت و خانوار ۱۴۰
۴-۱-۴-۱-بررسی روند تحولات موجودی مسکن در سال‌های ۱۳۶۵ الی ۱۳۹۰ ۱۴۰
۴-۱-۴-۲-بررسی و تحلیل توزیع خانوار در واحد های مسکونی ۱۳۶۵تا ۱۳۹۰ ۱۴۲
۴-۱-۴-۲-۱-تراکم نفر در واحد مسکونی ۱۴۲
۴-۱-۴-۲-۲-تراکم خانوار در واحد مسکونی ۱۴۲
۴-۱-۴-۲-۳-مسکن به ازاء هزار نفر جمعیت ۱۴۳
۴-۱-۵- روند تحولات قیمت مسکن ۱۴۳
۴-۱-۶- نقش دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن ۱۴۵
۴-۱-۶-۱-سرمایه‌گذاری دولت در تامین مسکن ۱۴۵
۴-۱-۶-۲-سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور به تفکیک ساختمان های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده ۱۴۸
۴-۲- تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های بررسی شده در طول برنامه سوم وچهارم ۱۵۱
۴-۳- جمع‌بندی ۱۷۵
فصل پنجم: پاسخ به سوالات و نتیجه‌گیری ۱۷۷
مقدمه ۱۷۸
۵-۱- پاسخ به سوالات ۱۸۰
۵-۲- نتیجه‌گیری ۱۸۷
منابع فارسی ۱۹۲
منابع انگلیسی ۱۹۵
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۱: مسکن مقرون‌به‌صرفه در چین ۵۹
جدول شماره ۲: خلاصهای از برنامههای تامین مسکن کمدرآمدها در کشورهای مختلف ۹۴
جدول شماره ۳: روند تحولات شاخص بهای اقلام کلیدی در بخش مسکن(برنامه سوم) ۱۰۴
جدول شماره ۴:تولید در بخش مسکن طی برنامه سوم ۱۰۶
جدول شماره ۵: سهم ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر در ساخت‌و سازهای مناطق شهری طی دوره برنامه سوم ۱۰۶
جدول شماره ۶: روند تحولات شاخص بهای اقلام کلیدی در بخش مسکن(برنامه چهارم) ۱۱۱
جدول شماره ۷:مشخصات کلی حجم ساخت‌و ساز در مسکن مهر(هزارواحد) ۱۱۳
جدول شماره ۸: برآورد میزان نقدینگی خانوارهای شهری جهت خرید مسکن در سال ۱۳۸۸ میلیون ریال- درصد ۱۱۵
جدول شماره ۹: تغییرات جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط شهری و روستایی در سال‌های ۹۰-۱۳۳۵ ۱۲۲
جدول شماره ۱۰: مقایسه تغییرات نرخ رشد جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط شهری و روستایی در سال‌های۹۰-۱۳۳۵ ۱۲۳
جدول شماره ۱۱: پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان مسکونی بر حسب تعداد واحد مسکونی، مساحت زمین و مساحت زیربنا در نقاط شهری(فقره- هزار مترمربع) ۱۲۴
جدول شماره ۱۲: روند تحولات متوسط زیربنای هر واحد مسکونی در نقاط شهری کل کشور طی سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۹۱ ۱۲۵
جدول شماره ۱۳: پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری برحسب شیوه ساخت در سال‌های ۱۳۸۵تا۱۳۹۰ ۱۲۶
جدول شماره ۱۴: ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های ۹۱-۱۳۸۰: کل کشور(دهک وزنی) ۱۲۸
جدول شماره ۱۵: متوسط هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی(ریال) ۱۳۰
جدول شماره ۱۶: متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی (ریال) ۱۳۱
جدول شماره ۱۷: متوسط هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار(ریال) ۱۳۳
جدول شماره ۱۸: متوسط هزینه ناخالص سالانه مسکن یک خانوار شهری در هر یک از دهکهای هزینه سالانه(ریال) ۱۳۴
جدول شماره ۱۹: متوسط هزینه ناخالص سالانه مسکن یک خانوار روستایی در هر یک از دهکهای هزینه سالانه(ریال) ۱۳۶
جدول شماره ۲۰: تحولات شاخصهای دستیابی به مسکن، طول دوره انتظار،درآمد خانوار و قمیت مسکن در بازه زمانی۹۱-۱۳۷۹ ۱۳۹
جدول شماره ۲۱: خانوارهای شهری ساکن در کشور بر حسب نحوه تصرف مسکن ۹۰-۱۳۷۵ (درصد) ۱۴۰
جدول شماره ۲۲: روند تحولات موجودی مسکن مناطق شهری و روستایی کشور در سالهای ۱۳۶۵تا۱۳۹۰(میلیون واحد) ۱۴۱
جدول شماره ۲۳: متوسط موجودی مسکن سالانه اضافه شده مناطق شهری و روستایی کشور در سالهای۹۰-۱۳۶۵ ۱۴۱
جدول شماره ۲۴: تحولات شاخص نفر در واحد مسکونی در سالهای۹۰-۱۳۶۵ ۱۴۲
جدول شماره ۲۵: تحولات تراکم خانوار در واحد مسکونی در سالهای ۱۳۶۵ تا۱۳۹۰(میلیونواحد) ۱۴۲
جدول شماره ۲۶: واحدهای مسکونی موجود به ازای هزار نفر جمعیت در سالهای ۹۰-۱۳۶۵ ۱۴۳
جدول شماره ۲۷: روند تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای مسکن ۱۴۴
جدول شماره ۲۸: متوسط نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱(درصد) ۱۴۵
جدول شماره ۲۹: اعتبارات عمرانی دولت در فصل مسکن(میلیون ریال) ۱۴۶
جدول شماره ۳۰: خانوارهای دریافت کننده زمین برای ساخت واحد مسکونی و مساحت اراضی واگذار شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن ۱۴۷
جدول شماره ۳۱: احداث مسکن محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۴۸
جدول شماره ۳۲: سرمایهگذاری بخش خصوصی در واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور (میلیارد ریال) ۱۴۹
جدول شماره ۳۳: چارچوب سیاست‌گذاری در بخش مسکن در برنامه‌های توسعه سوم و چهارم ۱۸۱
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۱: مدل مفهومی تامین مسکن در کشورهای درحال‌توسعه ۵۵
نمودار شماره ۲: شکل‌گیری برنامه های توسعه در رده‌های زمانی مداخله دولت ۹۸
نمودار شماره ۳: متوسط زمین اختصاص داده شده به هر واحد مسکونی در مناطق شهری ۱۰۷
نمودار شماره ۴: مقایسه مسکن استیجاری دولتی و طرح الغدیر ۱۰۸
نمودار شماره ۵: روند تحولات تولید مسکن در نقاط شهری کل کشور طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۰ ۱۵۳
نمودار شماره ۶: کمبود مسکن به ازای یک خانوار در مسکن در