گیاهان دارویی و اثر بخشی

دانلود پایان نامه

نمودار4-9 : اثر غلظت اسانس 25% گونههای اکالیپتوس بر باکتریها ………………………………………………………….. 62
نمودار 4-10 : میزان قطر هاله عدم رشد، گونه در باکتری ……………………………………………………………………………63


نمودار 4-11 : میزان قطر هاله عدم رشد، غلظت در گونه ………………………………………………………………………….. 64
نمودار 4-12 : میزان قطر هاله عدم رشد، باکتری در زمان ………………………………………………………………………….. 64
نمودار 4-13 : میزان قطر هاله عدم رشد باکتریها، گونه در زمان ………………………………………………………………. 65
نمودار 4-14 : میزان قطر هاله عدم رشد باکتریها، غلظت در باکتری …………………………………………………………. 66
نمودار4-15 : میزان قطر هاله عدم رشد باکتریها، غلظت در زمان ……………………………………………………………… 67
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 1- 1: انواع آرایش رگبرگ ……………………………………………………………………………………………………………….13
شکل 1- 2: ساختمان گل آذین، گل و میوه اکالیپتوس ………………………………………………………………………………… 16
شکل 2- 1: تأثیر عوامل محیط رویش، بر تولیدات متابولیتی گیاهان دارویی ………………………………………………….. 24
شکل 4-1: کروماتوگرام حاصل از تجزیه اسانس گونه E.camaldulensis 9616در مرحله شاهد با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی ………………………………………………………………………………………….41
شکل 4-2: کروماتوگرام حاصل از تجزیه اسانس گونه E.camaldulensis 9616در مرحله اول محلولپاشی با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی ……………………………………………………………………………43
شکل 4-3: کروماتوگرام حاصل از تجزیه اسانس گونه E.camaldulensis 9616در مرحله دوم محلولپاشی با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی ……………………………………………………………………………45
شکل 4-4: کروماتوگرام حاصل از تجزیه اسانس گونه E. ZH 41در مرحله شاهد با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی ……………………………………………………………………………………………………………………….47
شکل 4-5: کروماتوگرام حاصل از تجزیه اسانس گونه E. ZH 41در مرحله اول محلولپاشی با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی ………………………………………………………………………………………….49
شکل 4-6: کروماتوگرام حاصل از تجزیه اسانس گونه E. ZH 41در مرحله دوم محلولپاشی با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی ………………………………………………………………………………………….51
شکل 4-7: کروماتوگرام حاصل از تجزیه اسانس گونه E. Microthecaدر مرحله شاهد با استفاده ازکروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی ………………………………………………………………………………………………………………53
شکل 4-8: کروماتوگرام حاصل از تجزیه اسانس گونه E. Microthecaدر مرحله اول محلولپاشی با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی ………………………………………………………………………………………….55
شکل 4-9: کروماتوگرام حاصل از تجزیه اسانس گونه E. Microthecaدر مرحله دوم محلولپاشی با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی ………………………………………………………………………………………….57

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع قانون اساسی مشروطیت و دیوان عالی کشور

چکیده:
در این پژوهش برای بررسی تاثیر ریزمغذی بر عملکرد کمی و کیفی اسانس برگ سه گونه اکالیپتوس E.camaldulensis 9616, E. Microtheca) و E. ZH 41 ) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و در دو زمان در منطقه سمنان مورد مطالعه قرار گرفت. برگها بعد از محلولپاشی با کودهای ریزمغذی (لیبرل بی ام ایکس) در دو مرحله جمعآوری گردید. اسانس برگها با دستگاه کلونجر استخراج و با دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزیه و شناسایی قرار گرفت. بالاترین بازده اسانس در بین گونهها مربوط به E.camaldulensis 9616 در تیمار محلولپاشی مرحله دوم با 3.09% بدست آمد. عملکرد اسانس E. Microtheca افزایش یافته اما بر گونه E. ZH 41 تاثیری نداشته است. روند گرم شدن هوا در تولید اسانس کاهش چشمگیری داشته است که با محلولپاشی عناصر ریزمغذی، افزایش عملکرد کمی اسانس مشاهده شد. بیشترین مقدار 8،1-سینئول (75.32%) مربوط به تیمار محلولپاشی مرحله دوم E. Microtheca شناسایی شد. همچنین درگونه E.camaldulensis 9616 در تیمار محلولپاشی با 65.22% و در تیمار دوم محلولپاشی با 70.39% افزایش داشت. در گونه E. ZH 41 مقدار 8،1-سینئول در هردو تیمار محلولپاشی کاهش داشت. تغییراتی نیز در سایر ترکیبهای عمده و جزیی مانند بتا پینن در اسانس هر سه گونه در هر دو مرحله محلولپاشی عناصر ریزمغذی مشاهده شد.
اثر ضدباکتریایی اسانس سه گونه اکالیپتوس بر سویههای باکتری S.aureus, E.coli و S. pyogenes در محیط کشت مولر هینتون آگار مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر ضدباکتریایی اسانسها بر روی باکتریهای گرم مثبت در مقایسه با باکتریهای گرم منفی تاثیر بیشتری از خود نشان داد. بیشترین اثر ضدباکتریایی را اسانس گونه E.camaldulensis 9616 بر باکتری S. pyogenes داشت و کمترین اثر بخشی را اسانس هر سه گونه اکالیپتوس در مقابل باکتری E.coli داشته است. همچنین میانگین قطر هاله عدم رشد بر سویههای باکتری در غلظتهای مختلف اتانولی نشان داد که با کاهش غلظت اسانس هاله عدم رشد کاهش پیدا کرد.