کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری

دانلود پایان نامه

لگومهای دانهای گونه‌های مختلف ماش سهم زیادی را در کشت مخلوط دارا میباشند. کنترل علفهای هرز و حفاظت در برابر باد و سرما در کشت پاییزه از دیگر مزایای کشت مخلوط است. (Heydari et al, 2010). از مهمترین فوائد کشت مخلوط افزایش تولید در واح سطح نست به تک کشتی، به دلیل استفاده بهتر از عوامل محیطی مانند نور، آب و مواد غذایی موجود در خاک است (Banik et al., 2006). ساماراجیوا و همکاران (Samarajeewa et al., 2006) در کشت ارزن به عنوان گیاه همراه با سویا گزارش کردند که ارزن به سبب قدرت پنجهزنی بالا قادر است از رشد علفهای هرز به طور چشمگیری ممانعت به عمل آورد و در کاهش جمعیت آنها موثر باشد. ذرت یکی از گیاهانی است که به دلیل قدرت سازگاری زیاد میتواند با گیاهان زیادی به صورت مخلوط کشت گردد. به طوری که 60% ذرت کشت شده در مناطق گرمسیری آمریکای لاتین به صورت زراعت مخلوط انجام میشود (Francis and Decoteau., 1993). در بررسی که توسط حمایتی و همکاران (Hemayati et al., 2002) درباره کشت مخلوط دو هیبرید دیرس ذرت، به عمل آمد نسبت برابری زمین به 215/1 افزایش یافت. کشت مخلوط جو و خردل وحشی باعث افزایش عملکرد علوفه، درصد خاکستر و عملکرد پروتئین نسبت به کشت خالص جو شد که میتواند از مزایای این کشت نسبت به کشت خالص جو باشد (Nakhzari Mogaddam, 2010). تیمار کشت مخلوط جو با تراکم 300 بوته و گاودانه با تراکم 20 بوته در واحد متر مربع بیشترین نسبت برابری زمین (8/1) را به خود اختصاص داد (Ershadi and Hamzehei, 2010). در کشت مخلوط تریتیکاله و خلر حداکثر عملکرد بیولوژیک تریتیکاله و خلر بترتیب از کشت خالص تریتیکاله برابر 6499 کیلوگرم در هکتار و ترکیب بذری 40% تریتیکاله و 60% خلر برابر 2919 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. بیشترین مجموع عملکرد علوفه خشک و کیفیت آن از ترکیب (60% و 40% ) حدود 3101 کیلوگرم در هکتار بدست آمد (Heydari et al, 2010). در بررسی اقتصادی کشت مخلوط یونجه با گراسهای چند ساله نتایج نشان داد، جایگزین مخلوط تیمار یونجه و فستوکا به میزان 15- 75/3 کیلوگرم در هکتار با سایر تیمارها غیر اقتصادی بود. سود خالص کاربرد این تیمار انتخابی برتر 8/43 میلیون ریال در هکتار و از سایر تیمارها بیشتر بود (Ghotbi and asadi, 2009). در سیستم کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی کمترین وزن خشک و جمعیت علف هرز و بالاترین بهرهوری کنترل علف هرز بدست آمد (Karnataka, 2008). در بررسی اثر کشت مخلوط افزایشی سورگوم و لوبیا چشم بلبلی بر جمعیت علفهای هرز مشخص شد که کشت مخلوط افزایشی بویژه در تراکمهای بالاتر گیاه همراه علاوه بر کنترل موثر علفهای هرز، عملکرد قابل قبولی را نیز تولید کرد (Sanjan et al., 2009). در کشت مخلوط ذرت و سویا در مقایسه با تک کشتی، کاهش معنیداری در زیست توده علفهای هرز ایجاد نمود (Zaefarian et al., 2007). در مجموع کشت مخلوط ذرت و لوبیا در اغلب اوقات باعث کاهش عملکرد اجزاء می‌گردد ولی آنچه اهمیت دارد سودمندی کل است که بر اساس LER سنجیده شود و بجز در موارد خاص (Pilbeam and et al, 1994) در بقیه موارد از واحد بیشتر است (Nigusie and Reddy, 1995؛ Hikan and et al, 1992،). تفاوتهایی که بین نتایج اغلب مشاهده می‌شود ناشی از مکان و زمان (سال) آزمایش و انتخاب ارقام مناسب جهت کشت مخلوط است. انتخاب رقم مناسب جهت کشت باید به صورتی انجام گیرد که حداقل رقابت را بین دو محصول شاهد باشیم در این زمینه نیز مطالعات زیادی انجام شده است که خط مشی اساسی اصلاح نباتات جهت کشت مخلوط را مشخص می‌کند.
ز گما و میورا (Gemma and Miura, 1985) در مطالعه‌ای روی سودمندی عملکرد سیستم مخلوط ذرّت- لوبیا در ژاپن گزارش کردند LER در سالها و تیمارهای مختلف، متفاوت بود و ماکزیمم LER (39/1) در تیمار M-B (یک ردیف ذرت و دو ردیف لوبیا) بدست آمد. آنها هم غلبیت ذرت بر لوبیا را در تمام تیمارها نشان دادند. نیگوسی و ردی (Nigusie and Reddy, 1995) اثر کشت مخلوط ذرّت و لوبیا را روی عملکرد اجزاء، راندمان مصرف زمین و بازده خالص نظام کشت بررسی کردند. در این آزمایش دو رقم زود رس لوبیا با عادات رشد متفاوت همزمان با ذرّت و همچنین بصورت کشت تأخیری یک ماه بعد از کاشت ذرّت در الگوهای مختلف ارزیابی شدند. عملکرد ذرت به طور معنی‌دار در کشت تأخیری بالاتر بود. در حالی که لوبیا در کشت مخلوط عملکرد بیشتر را در کشت همزمان بدست آورد. در الگوی کشت دو ردیف ذرّت و یک ردیف لوبیا بالاترین LER (31/1 تا 46/1 بسته به منطقه آزمایش) در کشت همزمان بدست امد. نکته حائز اهمیت اینکه بقولات از نظر توانایی تثبیت نیتروژن متفاوت می‌باشند. در آزمایشی اثر بقولات مختلف (ماش، سویا و بادام زمینی) را بر روی غنی‌سازی نیتروژن خاک، فعالیت باکتری‌ها و قابلیت تولید ذرت در مخلوط، مورد مطالعه قرار دادند و اعلام کردند که غلظت یون NO3¯ در کشت مخلوط ذرت ـ سویا در طول سال 35% و در کشت مخلوط ذرت – ماش 27% بیشتر از غلظت این یون در ریشه سپهر کشت خالص ذرت بود. آنها سویا و ماش را در افزیش فعالیت باکتریایی بسیار مؤثر دانسته و نشان دادند که عملکرد ذرت به میزان 15 تا 200% و مقدار پروتئین دانه آن به میزان ٢٠% در مخلوط ذرت – ماش یا ذرت – سویا افزایش می‌یابد.
فصل سوم: مواد و روشها
3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش
استان کهگیلویه و بویراحمد با مساحت 16264 کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران قرار دارد. این استان بین دو مدار 29 درجه و 52 دقیقه و 31 درجه و 26 دقیقه‌ی شمالی و نصف النهار‌های 49 درجه و 55 دقیقه و51 درجه و 53 دقیقه‌ی شرقی قرار گرفته است. از شمال به استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، از شرق با فارس، از جنوب با فارس و بوشهر و از غرب با خوزستان همسایه است. شهرستان بویراحمد با مرکزیت یاسوج، 6/22% از مساحت کل استان را در بر گرفته است. از شمال به شهرستان دنا و از غرب به شهرستان کهگیلویه و از شرق به اقلید و از جنوب به سپیدان و ممسنی محدود می‌شود. شهرستان بویراحمد در منطقه معتدل سرد واقع شده است. این آزمایش در سال زراعی 1390 – 1389در مزرعهای واقع در روستای لما پاتاوه در غرب یاسوج انجام شد.

مطلب مرتبط :   تجربه زیبایی شناختی و لذت زیبایی شناختی

2-3- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش
به منظور ارزیابی وضعیت خاک مزرعه از نظرخصوصیات فیزیکی و شیمیایی، قبل از اجرای آزمایش، از خاک مزرعه و از عمق 60-0 تعداد 5 نمونه از تکرارهای آزمایشی برداشت و سپس با یکدیگر مخلوط گردید، و به آزمایشگاه خاکشناسی جهت تجزیه و انجام آزمون خاک ارسال شد. نتیجه آزمون خاک در جدول 3-1 درج گردید است.
جدول 3-1- نتایج تجزیه خاک محل اجرای آزمایش
واکنش کل اشباع هدایت الکتریکی (ds/m) درصد اشباع درصد مواد خنثی شونده درصد کربن آلی ازت کل (درصد) فسفر قابل جذب p.p.m پتاسیم قابل جذب p.p.m بافت
7/7 9/0 54 8 2/1 14/0 6 295 لوم رسی
3-3- مشخصات طرح آزمایشی
این آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجراء گردید. تیمارها شامل:
D1- کاشت ماش 15 روز پیش از کاشت ذرت (15/3/1390)
D2- کاشت ماش همزمان با کاشت ذرت (1/4/1390)
D3- کاشت ماش 15 روز بعد از کاشت ذرت (15/4/1390)
به عنوان سطوح عامل اصلی و سطوح عامل فرعی شامل پنج تیمار خالص و مخلوط (الگوی کاشت) شامل:
C1: کشت خالص ذرت (C 100)
C2: افزایشی 5/12% ماش به ذرت (C100+M 12/5)
C3: افزایشی 25% ماش به ذرت (C100+M25 )
:C4 افزایشی 50% ماش به ذرت (C100+M50 )
:C5 کشت خالص ماش (M 100)