پرچم های ایران از دوره هخامنشیان تا جمهوری اسلامی

پرچم های ایران از دوره هخامنشیان تا جمهوری اسلامی

سپتامبر 20, 2019 0 By edame

هخامنشیان

کوروش بزرگ

اشکانیان

دوره اساطیری

غزنویان

سلجوقیان

تیموریان

صفویه

پرچم شاه اسماعیل صفوی

شاه طهماسب

افشاریان

نادرشاه افشار

زندیه

قاجاریه

پرچم محمد شاه قاجار

ناصر الدین شاه

پهلوی

جمهوری اسلامی

 

جمع آوری: آلامتو

 

سلجوقیان سلسله سلجوقیان سلسله صفویه سلسله غزنویان سلسله قاجاریه سلسله هخامنشیان سلسله پهلوی صفویه غزنویان قاجاریه