پایان نامه کنترل وضعیت و سرطان سینه

دانلود پایان نامه

برای کنترل وضعیت سلولها در محیط کشت، میزان بقاء و همچنین بررسی وضعیت سلولها بعد از تیمارهای مختلف دارویی از روشهای مختلفی استفاده میشود که یکی از این روشها تست MTT میباشد. بدین منظور تعداد نسبی سلولهای تیمار شده (سلول در حضور دارو) و تیمار نشده (سلول در عدم حضور دارو) در حضور غلظتهای متفاوت از کمپلکس مورد نظر پس از 72-24 ساعت انکوباسیون به روش رنگسنجی MTT سنجش شد. با شکست حلقه تترازولیم توسط آنزیمهای دهیدروژناز، MTT زرد رنگ محلول به فورمازان نامحلول بنفش تبدیل میشود. در واقع آنزیم دهیدروژناز میتوکندریای سلول زنده و فعال قادر به تبدیل MTT به فورمازان است ولی سلولهای مرده از این نظر ناتوان هستند. نتایج سمیت سلولی توسط کمیت IC50 برای کمپلکس مورد نظر بر روی پنج ردهی سلولی در جدول 3-7 آورده شده است.
جدول 3-7: فعالیت ضدسرطانی کمپلکس مورد مطالعه در مقابل ردههای سلولی HeLa (کارسینومای تخمدان انسانی)، MCF-7 (سرطان سینه انسانی)، HT-29 (سرطان روده بزرگ انسانی)، K-562 (سرطان سلول‌های میلوییدی خون انسان) و Neuro-2a (نوروبلاستوما موشی) پس از 48 ساعت تیمار پیوسته
IC50 ± SD (μM) الف ردهی سلولی
سیس پلاتین کمپلکس مورد مطالعه
12/0 ± 45/0 99/2 ± 4/11 ردهی سلولی HeLa (کارسینومای تخمدان انسانی)
11/2 ± 50/6 38/4 ± 5/24 ردهی سلولی MCF-7 (سرطان سینه انسانی)
93/4 ± 4/15 78/5 ± 1/22 ردهی سلولی HT-29 (سرطان روده بزرگ انسانی)
93/2 ± 0/24 11/4 ± 6/28 ردهی سلولی K-562 (سرطان سلول‌های میلوییدی خون انسان)
200< 9/16 ± 5/97 ردهی سلولی Neuro-2a (نوروبلاستوما موشی)
الف: غلظتی از کمپلکس که بازدارندهی رشد سلولها تا %50 باشد. هر غلظت در سه چاهک از پلیت سنجش گردید و برای هر غلظت، سه بار تکرار در نظر گرفته شد.
μM100نتایج بهدست آمده نشان داد که مقادیر IC50، در گسترهی 4/11 تا 5/97 تغییر میکنند در حالیکه مقادیر این پارامتر در سیس پلاتین بهعنوان داروی مرجع، بین 45/0 تا بیش از μM 200 تغییر میکنند. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که میزان بقاء سلول سرطانی K-562 (سرطان سلول‌های میلوییدی خون انسان) در گسترهی غلظتی
μM200- nM20 از کمپلکس (4) پس از 48 ساعت انکوباسیون تاثیر قابل ملاحظهای بر میزان مرگ و میر این سلول سرطانی دارد.
3-5-5 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (4) بوسیلهی آزمون فلوسایتومتری
همچنین بهمنظور اینکه مطالعه کنیم، چگونه کمپلکس مورد نظر، مرگ سلولی (نکروز یا آپوپتوز) ایجاد میکند، مطالعات فلوسایتومتری بر روی این ترکیب و سیس پلاتین بهعنوان مرجع انجام گرفت. نتایج فلوسایتومتری در جدول 3-8 و شکل 3-11، آورده شده است.
جدول 3-8: درصد مرگ سلولی مشاهده شده به وسیلهی آزمون فلوسایتومتری بر روی ردهی سلولی K-562 (سرطان سلول‌های میلوییدی خون انسان) پس از 24 ساعت تیمار پیوسته
سلولهای نکروتیک % سلولهای آپوپتیک-نکروتیک % سلولهای آپوپتیک % سلولهای زنده % تیمار
49/0 74/0 37/0 4/98 کنترل
5/1 6/27 1/14 8/56 سیس پلاتین
6/1 2/31 9/8 3/58 کمپلکس (4)
در واقع در شکل 3-11، این امکان وجود دارد که جمعیت سلولها را برای چهار حالت ممکن (یک چهارمها)
بهدست آوریم: جمعیت سلولهای زنده (یعنی، سلولهایی که کنترلهای منفی برای آنکسینV) و پروپیدیوم یدید (PI) ارائه میدهند؛ یکچهارم چپ، پایین)، جمعیت سلولهایی که متحمل آپوپتوز میشوند (PI منفی و آنکسینV مثبت؛ یکچهارم راست، پایین)، سلولهای درگیر در آپوپتوز تاخیری یا نکروز، مثبت برای هر دو رنگ؛
یکچهارم راست، بالا)، سلولهای نکروتیک که به صورت مکانیکی تخریب شدهاند فقط از نظر PI مثبت هستند؛ یکچهارم چپ، بالا).
با توجه به نتایج جدول 3-8 و شکل 3-11، کمپلکس مورد نظر جمعیت زیادی از سلولها را در نواحی آپوپتوز (%1/40) و تقریباً برابر با سیس پلاتین (%7/41) در غلظت یکسان نشان میدهد. نتایج نشان میدهد که