پایان نامه چهارمحال و بختیاری و خصوصیات جمعیتی

دانلود پایان نامه

الف) درجه حرارت:
درجه حرارت و هوای شهرکرد جدای از شرایط اقلیمی و منطقه‌ای تحت تأثیر ارتفاع و مجاورت با کوه‌های زاگرس قرار دارد. متوسط دمای سالیانه شهرکرد (براساس آمار 21 ساله ایستگاه سینوپتیک شهرکرد) 4/11 سانتیگراد می‌باشد که با توجه به دمای شهرهای هم عرض شهرکرد دمای کمتری نسبت به آنها دارا می‌باشد جدول(1-5). سردترین ماه‌های سال دی ماه و بهمن ماه با میانگین متوسط 1/0- و 3/0- درجه حرارت می‌باشند (نمودار3-1).
گرم‌ترین ماه‌های سال شهرکرد تیرماه با متسط 8/22 درجه سانتیگراد و مردادماه با 8/21 درجه سانتیگراد می‌باشد. کمترین دمای ثبت شده در شهرکرد 27- درجه سانتیگراد در سال 1350 و بیشترین دمای ثبت شده در شهرکرد 42 درجه سانتیگراد در سال 56 می‌باشد.
با توجه به میانگین حداقل دما، سردترین ماه بهمن و دی با 7/6 و 4/6 درجه سانتیگراد مشاهده می‌گردند و در میانگین حداکثر دمای گرم‌ترین ماه‌ها مرداد و تیر با 4/32 و 2/31 درجه سانتیگراد مشاهده می‌گردند. دمای هوای شهرکرد از فروردین افزایش می‌یابد تا در تیرماه به حداکثر خود رسیده و سپس در دی و بهمن و اسفند به کمترین میزان خود می‌رسد( قطره سامانی،‌1380).
– رطوبت نسبی:
متوسط رطوبت نسبی سالیانه در شهرکرد 2/46 درصد می‌باشد. بیشترین رطوبت نسبی در دی‌ماه (7/65) و کمترین میزان نسبی در مرداد ماه اندازه‌گیری شده است (نمودار 3- 2).

نمودار 3-1- میانگین دمای ماهیانه شهرکرد

نمودار 3-2- میانگین رطوبت نسبی شهرکرد
ب) بارش:
شهر شهرکرد به دلیل دارا بودن ارتفاع و مجاورت با کوه‌های زاگرس در مقایسه با نقاط هم عرض خود در کشور از میزان باران بیشتری برخوردار می‌باشد. بارندگی شهرکرد عمدتاً بر اثر نفوذ توده هوای مدیترانه‌ای و اقیانوس اطلس که از سمت غرب وارد کشور می‌شوند صورت می‌گیرد.
بیشترین بارش شهرکرد در فصل زمستان و اغلب به صورت برف صورت می‌پذیرد (4/154 میلیمتر) و کمترین میزان بارش در فصل تابستان (5/1 میلیمتر) صورت می‌پذیرد. موسم ریزش جوی غالباً از مهرماه آغاز و تا اردیبهشت ماه ادامه می‌یابد. به عبارت دیگر 7 ماه از سال در شهرکرد بارش دائم می‌باشد.
پر باران ‌ترین ماه سال، آذرماه با 4/59 میلیمتر بارندگی و کمترین میزان بارش نیز در شهریور ماه با 2/0 میلیمتر بارندگی مشاهده می‌گردد. به طور متوسط مجموع بارش سالانه شهرکرد 5/316 میلیمتر می‌باشد که بیشترین میزان آن در سال 1365، 6/499 میلیمتر و کمترین آن در سال 78 با 5/169 میلیمتر گزارش گردیده است. حداکثر بارش روزانه نیز در آذرماه 1365 با 6/73 میلیمتر در شهرکرد ثبت گردیده است. تعداد روزهای بارانی در شهرکرد به طور متوسط 60 روز در سال و تعداد روزهای برفی نیز 28 روز در سال است (نمودار3- 3) (اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری).

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره ارزش اقتصادی و منابع طبیعی

نمودار 3-3- میانگین بارندگی ماهیانه شهرکرد
3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی
3-10-3-1- خصوصیات جمعیتی
براساس آمار سال 1390 خورشیدی، جمعیت ناحیه مرکزی و قدیم شهرکرد شامل چهار ناحیه شهرک منظریه، چالشتر، اشکفتک و مهدیه برابر با 159775 نفر بوده‌است، که از این تعداد 79681 نفر زن، 80094 نفر مرد هستند (مرکز آمار ایران).
3-10-3-2- نسبت جنسی و سنی جمعیت
نسبت جنسی و سنی جمعیت شهرستان شهرکرد بر اساس سرشماری سال 1390، بصورت نمودار 3-4 می باشد.