پایان نامه مهارت مدیریت خشم و مقابله با استرس

دانلود پایان نامه

5 به نظر شما تا چه اندازه آموزش مهارت در کسب آرامش و اعتماد به نفس بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 151 90 36 54 42
6 به نظر شما تا چه اندازه آموزش مهارت خود ارزیابی بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 140 104 36 57 36
7 به نظر شما تا چه اندازه آموزش مهارت مدیریت خشم بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 191 72 28 50 32
8 به نظر شما تا چه اندازه آموزش مهارت مدیریت اضطراب بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 158 90 36 50 39
9 به نظر شما تا چه اندازه آموزش مهارت مدیریت افسردگی بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 162 93 39 50 29
10 به نظر شما تا چه اندازه آموزش مهارت مدیریت مقابله با استرس بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 184 61 36 49 43
11 به نظر شما تا چه اندازه آموزش سنجش همه ی جوانب یک مسأله بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 191 57 46 43 36
12 به نظر شما تا چه اندازه آموزش مثبت اندیشی بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 173 75 32 50 43
13 به نظر شما تا چه اندازه آموزش سنجش کیفیت و کمیت مسأله بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 155 97 28 57 36
14 به نظر شما تا چه اندازه آموزش کشف ریشه ها و علل مسأله بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 180 86 28 40 39
15 به نظر شما تا چه اندازه آموزش یاری طلبی از دیگران بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 179 90 36 36 32
16 به نظر شما تا چه اندازه آموزش ابتکار بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 223 50 36 28 36
17 به نظر شما تا چه اندازه آموزش انعطاف پذیری ذهنی و اجتناب از تعصب بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 205 64 43 25 36
18 به نظر شما تا چه اندازه آموزش درک مطلب بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 216 54 46 36 21
19 به نظر شما تا چه اندازه آموزش درونکاوی بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 220 53 57 18 25
20 به نظر شما تا چه اندازه آموزش بر کاهش بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است. 199 72 46 28 28
4-3- آمار استنباطی
در این قسمت در ابتدا به بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنف خواهیم پرداخت.
جدول 4-6-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه
پرسشنامه K-S-Z سطح معناداری
75/0 4/0
با توجه به نتایج به دست آمده با ضریب 75/0 ضریب اطمینان می توان فرض نرمال بودن توزیع جامعه را پذیرفت .