پایان نامه منابع مالی شهرداری؛پوشش جنگلی شاهرود

پایان نامه منابع مالی شهرداری؛پوشش جنگلی شاهرود

ژانویه 26, 2019 0 By unizob

هیدرولوژی
در بخشی از اراضی مورد مطالعه که مورد کشت قرار می گیرد تعداد زیادی چاه عمیق حفر گردیده که با استناد به نتایج آزمایشگاهی و بر اساس طبقه بندی آب ها جزء کلاس C3S1 ( نسبتاً مناسب جهت آبیاری ) قرار می گیرد .
ناحیه مطالعاتی شاهرود از نظر تقسیمات هیدرولوژیک بخشی از گستره حوزه آبریز بزرگ کویر مرکزی است . جریان ابهای سطحی ناحیه از تعدادی رودخانه دایمی، اصلی و سیلابی تشکیل شده است. جریانهای دایمی منحصر به ارتفاعات البرز، واقع در شمال ناحیه و جریانهای فصلی و سیلابی نیز در سراسر گستره ناحیه پراکنده است.
 
1-4-3- منابع آب 
حوزه آبريز شهرستان شاهرود با وسعتي معادل 50889  کيلومتر مربع جزء حوضه آبريز استان مازندران مي باشد. ارتفاعات 35 درصد , دشتها 25 درصد و مناطق کويري و بياباني بيش از 40 درصد از وسعت اين شهرستان را در بر مي گيرند. سطح مفيد حوضه آبريز شاهرود از نظر توليد جريانهاي سطحي , کمتر از نصف مساحت حوضه آبريز اين شهرستان است.
از نظر ميزان نزولات جوي و توزيع فصلي و مکاني آن و ميانگين بارندگي آن در سال که 124 ميليمتر است وضع نامناسبي دارد که در نتيجه آن از منابع آب سطحي و زيرزميني کافي و غني برخوردار نمي باشد و ظرفيت منابع داخلي اين حوزه بسيار ضعيف است. ولي با اين حال مسيلهايي از ارتفاعات البرز سرچشمه گرفته و از شمال به جنوب جريان مي يابد که پس از تغذيه دشتهاي حاشيه مسير خود به کوير مرکزي و کوير نمک منتهي مي گردند. اين مسيلها داراي حوزه هاي فرعي نيز هستند که مهمترين آنها , تاش , مجن و کال شور مي باشند.
– رودخانه تاش
اين رودخانه در شهرستان شاهرود از دره هاي جنوبي شاهکوه گرگان و حدود تاش و مجن از سمت شمال کوه هاي البرز سرچشمه مي گيرد و پس از اتصال با چندين رود کوهستاني به سمت دشت کوير سرازير مي شود.
– رودخانه کال شور
اين رودخانه از قسمت بخش ميامي شاهرود جريان مي گيرد و از زير پل ابريشم واقع در محور شاهرود ـ سبزوار مي گذرد و اراضي اطراف را سيراب مي نمايد و در نهايت در شرق ميامي وارد کوير مي شود.
– رودخانه کال دستجرد
کال دستجرد که در حدود 60 کیلومتری جنوب کال شور میامی قرارداشته و زهکشی اراضی اطراف بیارجمند به شمار می رود. این رودخانه فاقد جریان دائم است.
 
5-3-پوشش جنگلی و مراتع
– پوشش جنگلي 
فضاي جنگلي استان داراي ويژگيهاي زير است جنگلهاي طبيعي شامل جنگل هاي پهن برگ حاشيه شمالي استان که ادامه جنگل هاي کوهستاني شمال کشور است و در ارتفاع 900 تا 2500 متر از سطح دريا قرار گرفته اند.
جنگل هاي ارس دامنه هاي جنوبي رشته کوه البرز که در ارتفاع 1700 تا 2400 متري از سطح دريا قرار گرفته است. اين جنگلها ها از اهميتي ويژه برخوردارند. بطوريکه در جنگل هاي ارس چهار باغ شاهرود که متراکم ترين جنگل هاي ارس منطقه هستند درختاني تا ارتفاع 15 متر وجود دارد.
– مراتع :
مراتع موجود در سطح شهرستان شاهرود برابر با 147/3  ميليون هکتار مي باشد که از اين تعداد 115 هزار هکتار جزء مراتع خوب , 310 هزار هکتار جزء مراتع متوسط و 652/1 ميليون هکتار جزء مراتع ضعيف و 07/1 ميليون هکتار فقير مي باشد. همچنين توليد علوفه در مراتع اين شهرستان برابر 347950  تن مي باشد که از اين مقدار 51750 تن ( 9/14 درصد ) از مراتع خوب و مقدار 77500 تن ( 3/22 درصد ) از مراتع متوسط و مقدار 165200 تن ( 4/47 درصد ) از مراتع ضعيف و مقدار 53500 تن ( 4/15 درصد ) نيز از مراتع فقير بدست مي آيد.
 
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)