پایان نامه رایگان با موضوع
زیر، فرضیات، ریزی، آماری

پایان نامه رایگان با موضوع زیر، فرضیات، ریزی، آماری

دسامبر 29, 2018 0 By mitra1--javid

صورت زیر محاسبه میگردد.

فرضیات
فرضیات
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
فرضیه فرعی اول
توانایی ارزیابی دقیق عملکرد کلیه فعالیت های صورت گرفته تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس دارد.
36
58/2
64/0
96/3-
35

مرحله سوم: با توجه به مرحله قبل (تعیین توزیع آماری) و همچنین میزان خطای قابل قبول و در نتیجه میزان اطمینان ناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر تعیین میگردد. میزان اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شده است.(شکل زیر)

مرحله چهارم: در این مرحله و با توجه به قسمتهای قبل تصمیم گیری آماری انجام می‌گیرد.
از مقایسه مقدار آماره آزمون، برابر با 96/3- با مقدار بحرانی، برابر با 64/1 مشخص می شود که، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد نمیشود پس توانایی ارزیابی دقیق عملکرد کلیه فعالیت های صورت گرفته تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس ندارد.
ب- فرضیه فرعی دوم
مرحله اول: فرض صفر و فرض مقابل به صورت آماری زیر نوشته می شود.

مرحله دوم: محاسبه آماره آزمون و توزیع آماری آن می باشد . آماره آزمون دارای توزیع t (تقریبا نرمال برای این داده ها) است و مقدار آن به صورت زیر محاسبه میگردد.

فرضیات
فرضیات
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
فرضیه فرعی دوم
توانایی نیروی انسانی ( کمی و کیفی ) تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس دارد.
36
17/2
69/0
21/7-
35

مرحله سوم: ناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر به صورت شکل زیر است

مرحله چهارم: از مقایسه مقدار آماره آزمون، برابر با 21/7- با مقدار بحرانی، برابر با 64/1 مشخص می شود که، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد نمیشود پس توانایی نیروی انسانی ( کمی و کیفی ) تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس ندارد.
ج- فرضیه فرعی سوم
مرحله اول: فرض صفر و فرض مقابل به صورت آماری زیر نوشته می شود.

مرحله دوم: محاسبه آماره آزمون و توزیع آماری آن می باشد . آماره آزمون دارای توزیع t (تقریبا نرمال برای این داده ها) است و مقدار آن به صورت زیر محاسبه میگردد.

فرضیات
فرضیات
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
فرضیه فرعی سوم
توانایی فنی ( تجهیزات ) تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس دارد.
36
19/2
57/0
47/8-
35

مرحله سوم: ناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر به صورت شکل زیر است

مرحله چهارم: از مقایسه مقدار آماره آزمون، برابر با 47/8- با مقدار بحرانی، برابر با 64/1 مشخص می شود که، این مقدار در ناحیه رد فرض صفر قرار نمیگیرد پس فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد نمیشود. پس توانایی فنی ( تجهیزات ) تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس ندارد.
د- فرضیه اصلی اول
مرحله اول: فرض صفر و فرض مقابل به صورت آماری زیر نوشته می شود.

مرحله دوم: مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسبه میگردد.

فرضیات
فرضیات
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
فرضیه اصلی اول
توانایی پارک فناوری پردیس تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی دارد
36
31/2
57/0
26/7-
35

مرحله سوم: ناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر به صورت شکل زیر است

مرحله چهارم: در این مرحله و با توجه به قسمتهای قبل تصمیم گیری آماری انجام می‌گیرد. از مقایسه مقدار آماره آزمون، برابر با 26/7- با مقدار بحرانی، برابر با 64/1 مشخص می شود که، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد نمیشود پس توانایی پارک فناوری پردیس تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی ندارد
ه- فرضیه فرعی چهارم
مرحله اول: فرض صفر و فرض مقابل به صورت آماری زیر نوشته می شود.

مرحله دوم: مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسبه میگردد.

فرضیات
فرضیات
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
فرضیه فرعی چهارم
اختیار قانونیتاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس دارد.
36
49/2
69/0
40/4-
35
مرحله سوم: ناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر به صورت شکل زیر است

مرحله چهارم: در این مرحله و با توجه به قسمتهای قبل تصمیم گیری آماری انجام می‌گیرد. از مقایسه مقدار آماره آزمون، برابر با 40/4- با مقدار بحرانی برابر با 64/1 مشخص می شود که، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد نمیشود پس اختیار قانونی تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس ندارد.
و- فرضیه فرعی پنجم
مرحله اول: فرض صفر و فرض مقابل به صورت آماری زیر نوشته می شود.

مرحله دوم: مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسبه میگردد.

فرضیات
فرضیات
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
فرضیه فرعی پنجم
اختیار سازمانی تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس دارد.
36
36/2
67/0
73/5-
35

مرحله سوم: ناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر به صورت شکل زیر است

مرحله چهارم: در این مرحله و با توجه به قسمتهای قبل تصمیم گیری آماری انجام می‌گیرد. از مقایسه مقدار آماره آزمون، برابر با 73/5- با مقداربحرانی، برابر با 64/1 مشخص می شود
که، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد نمیشود پس اختیار سازمانی تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس ندارد
ز- فرضیه فرعی ششم
مرحله اول: فرض صفر و فرض مقابل به صورت آماری زیر نوشته می شود.

مرحله دوم: مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسبه میگردد.

فرضیات
فرضیات
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
فرضیه فرعی ششم
اختیار رویهای تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس دارد.
36
74/2
53/0
93/2-
35

مرحله سوم: ناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر به صورت شکل زیر است

مرحله چهارم: در این مرحله و با توجه به قسمتهای قبل تصمیم گیری آماری انجام می‌گیرد. مقدار آماره آزمون برابر با 93/2- است فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد نمیشود پس اختیار رویهای تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس ندارد.
ح- فرضیه اصلی دوم
مرحله اول: فرض صفر و فرض مقابل به صورت آماری زیر نوشته می شود.

مرحله دوم: مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسبه میگردد.

فرضیات
فرضیات
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
فرضیه اصلی دوم
اختیارپارک فناوری پردیس تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی دارد
36
53/2
36/0
89/7-
35
مرحله سوم: ناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر به صورت شکل زیر است

مرحله چهارم: در این مرحله و با توجه به قسمتهای قبل تصمیم گیری آماری انجام می‌گیرد. از مقایسه مقدار آماره آزمون، برابر با 89/7- با مقدار بحرانی، برابر با 64/1 مشخص می شود که، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد نمیشود پس اختیارپارک فناوری پردیس تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی ندارد
ط- فرضیه فرعی هفتم
مرحله اول: فرض صفر و فرض مقابل به صورت آماری زیر نوشته می شود.

مرحله دوم: مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسبه میگردد.

فرضیات
فرضیات
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
فرضیه فرعی هفتم
پذیرش انگیزه ای تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس دارد.
35
89/2
51/0
29/1-
35

مرحله سوم: ناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر به صورت شکل زیر است

مرحله چهارم: در این مرحله و با توجه به قسمتهای قبل تصمیم گیری آماری انجام می‌گیرد. از مقایسه مقدار آماره آزمون، برابر با 29/1- با مقدار بحرانی 64/1 مشخص می شود که، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد نمیشود پس پذیرش انگیزه ای تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس ندارد.
ی- فرضیه فرعی هشتم
مرحله اول: فرض صفر و فرض مقابل به صورت آماری زیر نوشته می شود.

مرحله دوم: مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسبه میگردد.

فرضیات
فرضیات
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
فرضیه فرعی هشتم
پذیرش سیاسی تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس دارد.
36
53/2
72/0
95/3-
35

مرحله سوم: ناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر به صورت شکل زیر است

مرحله چهارم: در این مرحله و با توجه به قسمتهای قبل تصمیم گیری آماری انجام می‌گیرد. از مقایسه مقدار آماره آزمون، برابر با 95/3- با مقدار بحرانی، برابر با 64/1 مشخص می شود که، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد نمیشود پس پذیرش سیاسی تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس ندارد.
ک- فرضیه فرعی نهم
مرحله اول: فرض صفر و فرض مقابل به صورت آماری زیر نوشته می شود.

مرحله دوم: مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسبه میگردد.

فرضیات
فرضیات
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
فرضیه فرعی نهم
پذیرش مدیریتی تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس دارد.
36
94/1
75/0
42/8-
35

مرحله سوم: ناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر به صورت شکل زیر است

مرحله چهارم: در این مرحله و با توجه به قسمتهای قبل تصمیم گیری آماری انجام می‌گیرد. از مقایسه مقدار آماره آزمون، برابر ب