پایان نامه درمورد کشورهای توسعه یافته و عوامل بیولوژیک

دانلود پایان نامه

ترکیب AzosprillamوP. fluorescens PF1 سبب کاهش پوسیدگی ریشه و افزایش بازده کتان در شرایط مزرعه شد (.(Marimuthu et al., 2001
توسعه فرمولاسیون ترکیبی از ایزوله‌های سازگار موجب رشد و بهبود کنترل بیماری‌ها از طریق اثر سینرژیتی آن‌ها بر روی یکدیگر می‌شود که منجر به افزایش فرآورده‌های بیوکنترل و در نتیجه توقف استقرار پاتوژن‌های گیاهی می‌شود (.(Handelson & Stable, 1998
ترکیبی از استرین‌ها شامل B. licheniformis strain MML2501 و P. aeruginosa MML2212 Streptomyces fradiae MML1042 برای کنترل ویروس نکروز آفتابگردان استفاده شد و باعث افزایش بازده در آفتابگردان شد (.(Srinivasan & Muthamilan, 2009
ترکیب استرین‌‌های P. fluorescense pf32, pf93 و Bacillus subtilis BVUP49 برای مقابله با بلایت باکتریایی کتان بر اثر باکتری Xanthamonas axonopodis PV malvacearum در بذر، خاک و اسپری برگی سبب کاهش بیماری، افزایش رشدگیاه، تعداد شاخه‌ها در شرایط مزرعه گردید. میزان افزایش محصول 1915 کیلوگرم در هکتار در مقابل 1210 کیلوگرم در هکتار شاهد بود.(Salaheddin et al., 2010)
13-2- تجاری‌سازی :
تلقیح گیاهان با باکتری‌های مفید به سال‌ها قبل بر می‌گردد. بعنوان مثال کشاورزان متوجه شدند زمانیکه خاک را با بقایای لگوم سال قبل مخلوط می‌کنند بازده محصول بالاتر می‌رود. برای مدت 100 سال مایه تلقیح Rhizobium در سرتاسر جهان تولید و مصرف می‌شد.
تهیه ما‌یه تلقیح باکتری‌های ریزوسفر مثل Azotobacter به میزان زیاد در دهه 30 و 40 میلادی در روسیه آغاز شد، اما به دلیل گرانی کنار گذاشته شد. تلاش برای استفاده از Bacillus megaterium به منظور استفاده از فسفات در دهه 30 میلادی در کشورهای غربی اروپا آغاز شد .
دو دلیل اصلی برای گسترش تکنولوژی تلقیح باکتری‌ها در دهه 70 میلادی وجود دارد:
1- جنس آزسپریلوم سبب افزایش رشد در گیاهان غیرلگوم شد.
2- تاثیر اثر بیوکنترل P. fluorescens و P. putida به طور گسترده بررسی شد.
اندکی پس از انتقال باکتری به خاک، جمعیت به سرعت کم می‌شود و این یک مانع بزرگ برای ایجاد یک جمعیت پویا در ریزوسفر است. یکی از نقش‌های فرمولاسیون ایجاد یک محیط میکرو برای جلوگیری از کاهش سریع جمعیت باکتری در خاک است (.(Bashan,1998
یکی از مراحل مهم در زنجیره فرمولاسیون جداسازی و انتخاب آنتاگونیست است. انتخاب یک استرین موثر، بر موفقیت تکنولوژی موثر است. بنابراین مطالعات زیادی از صفات میکرو ارگانیسم‌ها مورد نیاز می‌باشد و این اطلاعات باید هنگام انتخاب اولیه عوامل بیوکنترل در اختیار باشد تا به کار گرفته‌ شوند. اما تهیه این اطلاعات مفصل از تعداد زیادی میکروارگانیسم در انتخاب مرحله انتخاب اولیه نیاز به آزمایشات زیاد داشته که کاری دشوار و گران است. بنابراین آزمایشات مزرعه‌ایی برای تعیین ثبات مورد نیاز است. بهترین روش برای انتخاب استرین‍‌‌‌ها این است که ابتدا آن‌ها در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌‌ایی آزمایش گردند و سپس برای ارقام توصیه شود.
تولید انبوه از طریق تکنیک فرمانتاسیون مایع، نیمه‌جامد و جامد انجام می‌پذیرد. موفقیت تجاری عامل کنترل بیولوژیک به تقاضای عملی و اقتصادی بازار، ثبات و طیف عمل گسترده، سلامت و پایداری، عمر مفید طولانی، هزینه اولیه پائین، و در دسترس بودن آسان مواد حامل ضروری است .(Jeyarajan & Nakkeeran, 2004).
عمر مفید فرمولاسیون یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده تجاری‌‎سازی عوامل کنترل بیولوژیک است. بطوریکه محصولات کنترل بیولوژیک بایستی عمر مفیدی حداقل 8 تا 12 ماه را برای صنعتی سازی داشته باشند و مواد دوام حامل نبایستی عوامل کنترل بیولوژیک را تحت قرار دهند زیرا اساساً صنعتی سازی محصولات بیولوژیک بواسطه عمر مفید کم مختل می‌‌گردد (.(Fravel et al., 2005
البته توجه کافی به ویژگی‌های بالا هم نمی‌تواند موفقیت یک محصول را تضمین کند. محصول تولیدی باید به میزان کافی در شرایط مزرعه موثر و قابل اطمینان باشد و قابلیت استفاده در مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌ها را داشته باشد.
کار موسسات تحقیقاتی شامل اکتشاف اولیه یک ارگانیسم، تکثیر ژنتیکی ارگانیسم، مطالعه روی مکانیسم‌های بیوکنترل و در نهایت فرمولاسیون است.
1-13-2- محدودیت در تجاری سازی :
توسعه اینوکلوم باکتری‌ها نسبت به سموم شیمیایی ارزان‌‌تر است، هرچند جداسازی و بررسی تعداد زیادی از باکتری (مقایسه شود با بررسی20000 ماده شیمیایی برای تولید یک سم) علم کافی در مورد اکولوژی میکروبی استرین ها و پاتوژن گیاهی، بهینه سازی تکنولوژی فرمانتاسیون نیاز دارد.(Fravel et (al.,2005
موفقیت در تجاری‌سازی استرین‌‌های PGPRبه انتخاب استرین‌های موثر پس از اتخاذ استراتژی‌‌های دقیق غربالگری بستگی دارد زیرا هر اشتباهی در طول انتخاب استرین اشتباهی گران در رشد تولیدات بعدی خواهد بود. در واقع استرین‌ها هم در آزمایشگاه و هم مزرعه باید بررسی شوند. جدا کردن باکتری ها کار راحتی است اما معرفی به محیط کار سختی است.(Schisler & Slininger,1999)
مساله دیگر توجیح کردن کشاورزانی است که مدت‌ها از محصولات شیمیایی استفاده کردند. محصولات بیولوژیک نیازمند ساختارهایی برای ذخیره و انتقال محصولات تولیدی در کیفیت بالا به مناطق روستایی است و این ساختارها معمولاً وجود ندارد.
در کشورهای توسعه یافته نیز حتی تولیدکنندگان اطلاعات کمی در مورد محصولات بیولوژیک دارند. رسوم موجود در ثبت فرمولاسیون خیلی سختگیرانه هستند و همچنین هزینه متحمل شده برای ثبت استرین‌های مجزا بالاست.
در بسیاری از کشورها بی‌میلی اساسی به استفاده از باکتری‌ها و قارچهای مفید به خاطر خطر بالقوه این ارگانیسم‌ها برای تبدیل شدن به پاتوژن‌‌‌های فرصت طلب است. چندین عامل بالقوه کنترل بیولوژیک که برای مدیریت بیماری‌های گیاهی استفاده می‌شوند بعنوان پاتوژن‌های فرصت طلب انسانی رفتار می‌کنند که P. aeruginosa یکی از این عوامل است.
گمراهی ایجاد شده در تشخیص بین استرین‌ها بایستی حل شود تا سیاستگذاران قانع شوند و فعالیت حفاظت محیطی برای ثبت و پذیرفتن تکنولوژی صورت گیرد. استفاده از میکروارگانیسم‌ها در بسیاری از مناطق غیرمعمول است بغیر از ریزوبیوم‌‌ها که توسط دولت‌ها در گذشته استفاده شده‌اند.
شرایط سخت مثل خشکسالی، کمبود آبیاری، شوری، فرسایش خاک سبب کاهش سریع جمعیت در خاک می‌‌شوند و مانع بزرگی برای استفاده از عوامل بیولوژیک است (.(Bashan,1998
2-13-2- محصولات تجاری‌سازی شده :