پایان نامه درمورد پایداری سود و مواد غذایی

دانلود پایان نامه

این فرمولاسیون زمانی که هم در بذر (ml/kg-110) و هم نهال 1-ml/ha150 و هم خاک استفاده شد بهترین اثر را داشت و وقوع بیماری را در گلخانه و مزرعه به 33/17 و 81/4 کاهش داد.(Manikandan et .(al., 2009
استفاده از ترکیب روش‌های کاربردی ممکن است مسبب افزایش جمعیت سودموناس‌های فلورسنت هم در ریزوسفر و هم در اطراف اندام هوایی شود (.(Viswanthan & Samiyappan,1999


10-2-فرمولاسیون به همراه مواد شیمیایی افزوده شده به فرمولاسیون :
افزودن مواد شیمیایی خاص به فرمولاسیون باعث افزایش دوام و پایداری استرین یا استرین‌‌ها در فرآورده نهایی می‌‌‌‌شود. این مواد می‌‌توانند سبب حفاظت از باکتری در برابر خشکی، گرما، استرس‌‌‌های محیطی شوند و یا اینکه خود خاصیت ضدمیکروبی داشته باشند و یا باعث تحریک استرین برای تولید متابولیت‌‌‌های ضد میکروبی‌‌شوند. یکی از این مواد کیتین است که سبب افزایش کارایی بیو‌کنترل می‌شود (.(Baharati et al., 2004
گلیسرول و پلی‌وینیل‌‌پیرولیدون سبب مقاومت سلول‌‌ها به خشکی می‌شوند. تری‌هالوز سبب مقاوم به خشکی، فشار اسمزی و استرس‌های محیطی شده و همچنین سبب حفظ غشاء سلولی می‌گردد (.(Manikandan, 2009
اضافه نمودن سوکروز (M72/0) به محیط کینگ-‌بی باعث افزایش پایداری سودوموناس فلورسنت استرین P7nf در فرمولاسیون تالک برای 12 ماه شد.(Caser & Burr,1991)
از فرمولاسیون آبی به اضافه ترکیبات اضافی در محیط yeast extract manitol برای فرمولاسیون Rhizobium استفاده شد .(Singelton et al., 2002 )
فرمولاسیون آبیB. licheniformis بهمراه پرکلراز و استرو‌بوربلین استفاده شد.(Govender & Korsten, 2005).
فرمولاسیون پودری بر اساس نشاسته ذرت و روغن زیتون B. licheniformis بر علیه کپک خاکستری در گوجه فرنگی استفاده شدهبود تاثیر زیادی داشت (.(Lee et al., 2006
11-2- فرمولاسیون استرین منفرد :
سودوموناس‌های فلورسنت برای اولین بار بصورت فرمولاسیون تالک برای تیمار بذور دکمه مانند گوجه‌فرنگی جهت افزایش میزان رشد تولید شدند (.(Kloepper & Schroth, 1981
فرمولاسیون تالک استرین P. fluorescens PF1 برای کنترل بلاست برنج در گلخانه استفاده شد و باعث افزایش بازده محصول گشت (.(Vidhyasekaran & Muthamilan,1995
فرمولاسیون استرینی از سودوموناس برای کنترل مرگ گیاهچه کتان تاثیر مناسبی گذاشت(Zaki et al., .(1999
اغلب موارد بیوکنترل عوامل بیماری‌زای گیاهی شامل یک عامل بیوکنترل علیه یک پاتوژن است. این امر در برخی از موارد سبب بیوکنترل ناقص می‌‌گردد زیرا یک عامل بیوکنترل قادر به تحمل همه استرس‌های محیطی و همچنین کنترل تمام پاتوژن‌‌هایی که به یک گیاه حمله می‌کند نیستند. برای رفع این مشکل استراتژی‌‌های متفاوتی وجود دارد از جمله: ترکیب استرین‌ها برای افزایش بازده کنترل بیماری‌هاست.
12-2- فرمولاسیون استرین های مخلوط:
مطالعات نشان داده که ترکیب استرین‌‌ها باعث افزایش تامین مواد غذایی، افزایش تولید متابولیت‌ها و افزایش تحریک رشد در گیاه می‌شوند.
استراتژی‌‌های متفاوتی برای ترکیب استرین‌ها وجود دارد که شامل:
ترکیب استرین‌ها که الگوی کلونیزاسیون متفاوتی در ریشه دارند.
ترکیب استرین‌ها که هر کدام توانایی کنترل پاتوژن خاصی را دارند.
ترکیب استرین‌ها که هر کدام مکانیسم خاصی برای کنترل بیماری دارند.
ترکیب استرین‌‌ها که هر کدام متعلق به یک گروه تاکسیونومیک جداگانه‌اند.
ترکیب استرین‌ها که هر کدام شرایط خاصی را تحمل می‌‌‌کنند (Janisiewicz, 1998).
معمولاً ایجاد خاک‌های سوپرسیو را به ترکیبی از استرین‌‌ها نسبت می‌دهند (Handelsman & Stable, 1996).
پیرسون و ولر (1994) و دافی و ولر (1995) تاکید کردند که کاربرد ترکیبی از استرین‌های سودوموناس فلورسنت تاثیر بهتری بر کنترل بیماری پاخوره گندم نسبت به زمانی که استرین‌‌ها به صورت منفرد استفاده می شوند دارد Raupach & Kloepper,1998)).
استفاده از B. cereus، .Streptomyces sp و Burkholderia cepacia باعث کنترل موثر شیت بلایت برنج می‌شود (.(Song & Chung, 1997