پایان نامه درمورد منابع محدود و مواد غذایی

دانلود پایان نامه

سودموناس‌های فلورسنت: میله‌ایی شکل، گرم منفی و متحرک‌اند که معمولاً به صورت بی‌هوازی رشد کرده و تنوع غذایی و اکولوژیکی بالایی دارند. این گروه به وسیله رنگیزه فلورسنت سبز مایل به زرد به نام سودوباکتین قابل تشخیص اند (Pall et al., 2001).
در سال‌های اخیر بحث کنترل بیولوژیک عوامل بیماریزای گیاهی با استفاده از میکروارگانیسم‌های دیگر بخصوص سودموناس‌های فلورسنت و جنس باسیلوس مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بسیاری از مطالعات از جمعیت بالای سودوموناس در ریزوسفر خبر می‌دهند. اما این وضعیت همیشگی نیست و گاهی باسیلها تسلط دارند Weller, 1998)).
ویژگی های جنس سودوموناس که سبب شده یک عامل بیوکنترل خوب باشد:
به سرعت در محیط رشد می کند.
به ترشحات ریشه و بذر سریعاً پاسخ می دهد.
ریزوسفر و اسپرموسفر را سریعاً کلونیزه می کند.
تولید آنتی‌بیوتیک، سیدروفور، HCN و … می‌کند.
برای میکروارگانیسم‌های دیگر مضر است.
با شرایط ریزوسفر منطبق شده است.
استرس‌های محیطی را نسبت به سایر میکروارگانیسم‌ها بهتر تحمل می‌کند.
توانایی رقابت برای استفاده از منابع محدود مثل؛ ویتامین (بیوتین و تیامین) آهن و … . را دارند.
به برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم‌اند (.(Weller, 1994
علاوه بر این دلایل، ایجاد کننده خاک‌های سوپرسیو در برخی از خاک‌ها هستند (.(Weller, 2007
بیشتر اطلاعات در مورد مکانیسم‌ها در کنترل بیولوژیک مربوط به مطالعه سودوموناس‌های فلورسنت است زیرا:
ساکن ریزوسفر و ریزوپلان‌اند.
براحتی از محیط جدا می‌شوند.
از سوبستراهای زیادی استفاده می‌کنند.
دستکاری ژنتیکی آن‌ها راحت است (.(Botelho & Mendoca-Hagler, 2006
البته باید به این نکته توجه نمود که ضعف اصلی جنس سودوموناس در کنترل بیولوژیک تولید آنتی بیوتیک‌ها با دامنه اثر کم و عدم تولید اسپور مقاوم همچون جنس باسیلوس است (.(Weller, 2007 با استفاده از سموم میزان خسارت ناشی از آفات و بیماری‌ها کم می‌شود ولی با استفاده از جنس سودوموناس نه‌تنها خسارت کم می‌شود بلکه باعث افزایش رشد و بازده در گیاه می گردد .(Radja commare et al., 2002).
تاکنون تأثیر ریزوباکتریهای آنتاگونیست زیادی بخصوص از گروه سودموناس فلورسنت و برخی از گونه‌های باسیلوس درکنترل بیولوژیک به اثبات رسیده است (.(Weller,1998
باکتری‌های سودوموناس فلورسنت بطور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش رشد در گیاه می شوند:
روش مستقیم:
Phytostimulation: افزایش رشد گیاه از طریق تولید هورمون‌های گیاهی.
Biofertilization: پروسه‌ایی است که توسط آن باکتری‌ها میزان جذب مواد غذایی از جمله، نیتروژن، فسفات و میکروالمنت‌ها را برای گیاه زیاد می‌کنند Blomberg & Lutenberg, 2001)).
روش غیرمستقیم: