پایان نامه درمورد محصولات کشاورزی و تولیدات کشاورزی

دانلود پایان نامه

فهرست نمودارها
نمودار1: درصد باکتری‌های جداشده از مناطق مختلف آب و هوایی 58
نمودار 2: قطر هاله جدایه‌های آنتاگونیست 59
نمودار3: جدایه‌های آنتاگونیست مناطق مختلف آب و هوایی 59
نمودار 4 – رشد میسلیوم بیمارگر در حضور جدایه ها در شرایط آزمایشگاه 63
نمودار 5- درصد بازدارندگی از رشد میسلیوم توسط جدایه های آنتاگونیست 64
نمودار 6: تأثیر تیمار بذری سوسپانسیون باکتری‌ها بر وزن تر ریشه 67
نمودار 7: تأثیر تیمار بذری سوسپانسیون باکتری‌ها بر وزن خشک ریشه 68
نمودار 8: تأثیر تیمار بذری سوسپانسیون باکتری‌ها بر وزن تر اندام هوایی 70
نمودار 9: تأثیر تیمار بذری سوسپانسیون باکتری‌ها بر وزن خشک اندام هوایی 70
نمودار 10: تأثیر فرمولاسیون‌ها و سوسپانسیون دو باکتری‌ VUP50 و CHA0 73
نمودار 11: تأثیر فرمولاسیون‌ها و سوسپانسیون دو باکتری‌ 74
نمودار 12: تأثیر فرمولاسیون‌ها و سوسپانسیون دو باکتری‌ VUP50 و CHA0 76
نمودار 13: تأثیر فرمولاسیون‌ها و سوسپانسیون دو باکتری‌ VUP50 و CHA0 78
نمودار 14: درصد گیاهچه‌های سالم در فرمولاسیون و سوسپانسیون 79
نمودار 15: درصد کاهش بیماری در فرمولاسیون‌ها و سوسپانسیون و باکتری 81
نمودار 16: جمعیت زنده باکتری در گرم فرمولاسیون پس از یک ماه 82
چکیده
قارچ بیمارگر Rhizoctonia solani به ‌دلیل دامنه میزبانی بالا، قدرت تهاجم بالا و دوام زیاد یکی از مهم‌ترین عوامل بیماریزای گیاهی محسوب می‌‍شود. به‌ منظور کنترل بیولوژیک قارچ R.solani AG-4 عامل مرگ گیاهچه لوبیا با باکتری‌های آنتاگونیست از سه منطقه آب و هوایی ایران (پرباران، متوسط و کم باران) نمونه‌برداری شد و 850 جدایه خالص گردید. پس از بررسی اثر آنتاگونیستی باکتری‌های جدا شده از مناطق مختلف و باکتری‌های کلکسیون گروه گیاهپزشکی دانشگاه ولی‌عصر (عج) در شرایط آزمایشگاه 165 جدایه دارای قدرت بازدارندگی بودند. پس از انجام تست‎های بیوشیمیایی 24 جدایه سودوموناس فلورسنت به ‌همراه 6 جدایه کلکسیون PF-5، CHA0، CHA89(gac/A mutant)،UTPF101، P3 و P3-15 برای تست گلخانه به‌منظور انتخاب دو جدایه جهت فرمولاسیون انتخاب شدند. پس از پنج هفته شدت بیماری و شاخص‌های رشدی (وزن تر وخشک ریشه و اندام هوایی) بررسی گردید. دو جدایه VUP50 و CHA0 به ‌دلیل تاثیر مناسب بر شاخص‌های رشد و کاهش بیماری برای فرمولاسیون در حامل‌های تالک، پیت، پودر سیب، خاک‌اره پسته و پوست پسته انتخاب شدند. پس از پنج هفته فرمولاسیون تالک + CHA0 با 85 و 75 درصد تاثیر بر وزن تر و خشک ریشه با شاهد اختلاف معنی‌دار داشت. خاک‌اره + VUP50و پسته + CHA0 با 46 و 28 درصد تاثیرگذاری بر وزن تر و خشک اندام هوایی با شاهد اختلاف معنی‌دار داشتند. فرمولاسیون‌های تالک، خاک‌اره، پسته + VUP50تالک و خاک‌اره + CHA0 سبب کاهش 70 درصدی شدت بیماری شدند. نتایج تعیین جمعیت پس از یک ماه نشان داد فرمولاسیون پیت و خاک‌اره با جمعیت 1011 کلنی در بیشترین میزان جمعیت را داشتند.
کلمات کلیدی:biological control، formulation، Pseudomonas fluorescens، لوبیا
فصل اول
مقدمه
پاتوژن‌های گیاهی بر روی سلامت گیاهان اثر می‌گذارند و تهدید مزمنی برای تولیدات کشاورزی در کل اکوسیستم‌ها می‌باشند. تولیدات کشاورزی سخت‌تر از دهه‌های گذشته شده است (Compant et al., .(2005 علی‌رغم استفاده از تمامی یافته‌های گیاهپزشکی و ابزارهای موجود برای محافظت از گیاهان در حدود یک سوم از محصولات کشاورزی توسط آفات و بیماری‌ها از بین می‌رود (Nakkeeran et al., 2005). استفاده از مواد شیمیایی تاثیرات مثبتی داشته و کمک زیادی به افزایش و بهبود محصولات غذایی کرده است.
افزایش قیمت مواد شیمیایی و تقاضا برای مواد غذایی عاری از مواد شیمیایی منجر به جستجو برای روش‌های جایگزین شده است (Kloepper, 1993).
عدم موفقیت در صادرات محصولات زراعی و باغی بعلت باقیمانده سموم شیمیایی از یکطرف و تاثیر اندک روش شیمیایی در کنترل عوامل بیماری‌زای خاکزی، هزینه‌های اقتصادی و همچنین کاهش تاثیر آن‌ها بدلیل ظهور نژادهای مقاوم سبب محدودیت استفاده از سموم شده است.(Whips, 2001; Glimour, 2001)