پایان نامه درمورد عوامل بیولوژیک و علف های هرز

دانلود پایان نامه

در میان موانع از آن‌جا که PGPRها پتانسیل بالایی در کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی و همچنین هزینه کمتر برای ثبت کردن و صرف زمان کم نسبت به ثبت سموم شیمیایی دارند انگیزه‌‌ایی برای تولید محصولات بر پایه عوامل بیولوژیک شده است. که برخی در جدول (1-2 ).آمده است.
جدول1-2 برخی از محصولات فرمولاسیون شده


نام
محصول میکروارگانیسم نوع فرمولاسیون اهداف
Serenade B. Subtilis Qst713 پودری انواع قارچ ها
Ecoguard B. licheniformis SB3086
Sclerotinia homoeocarpa در چمن
Kodiak B .sutilis GB03 پودری انواع قارچ در کتان و سویا
Rieldshield B .pumillus GB34 پودری انواع قارچ در سویا
Subtilex B. subtilis MB 1600 پودری انواع قارچ در سویا و گلوم
14-2- ویژگی‌های قارچ Rhizotonia solani :
شبه گونه R. solani بوسیله کوهن در سال 1858 توصیف شد. او با مطالعه سختینه‌‌های ریزوکتونیا بر روی غده سیب زمینی قارچ را معرفی نمود.
هر کدام از سلول‌‌های هیف‌های جوان، دارای چند هسته‌اند و در محل انشعابات ریسه که معمولاً قائمه است، دو دیوار عرضی وجود دارد که از روی محل قرار‌گیری آن‌ها جهت رشد هیف را مشخص می‌‌کنند. در قاعده انشعابات، هیف‌ها دارای فرو رفتگی‌اند و کمی بالاتر از این فرورفتگی، یک دیواره عرضی شکل می‌گیرد. دیواره عرضی از نوع دولیپور (Dolipor) است. این قارچ جزء شبه راسته قارچ های عقیم (Mycelia Sterilia) است که این شبه‌راسته شامل قارچ‌هایی است که اسپور جنسی و غیرجنسی تولید می‌کنند. در بسیاری از گونه‌های آن، اسکلروت یا سختینه وسیله پایداری قارچ است. از این شبه راسته دو جنس Rhizoctonia و Sclerotium مورد مطالعه فراوان قرار گرفته‌اند. قارچ R. solani ممکن است عامل بیماری بسیاری از گیاهان باشد(230 گونه از 66 تیره) و یا به صورت ساپروفیت در خاک زندگی کند و یا به فرم میکوریزی با خانواده ارکیده همزیست شود.
مرحله جنسی این قارچ Thanathephorus cucumeris مهمترین گونه شبه‌ جنس است و انتشار جهانی دارد. قارچ تجزیه کننده قوی سلولز است و دمای بهنه اکثر استرین‌ها بین 25-18 درجه است و بیشتر در خاک های مرطوب قرار دارد (.(Agrios, 2005
قارچ Rhizoctonia در مناطق مختلف ایران از روی بسیاری از گیاهان مثل برنج، سیب زمینی، پنبه، لوبیا، نخود، چغندر، یونجه، کاهو، باقلا، گلرنگ و بسیاری از گیاهان زینتی و علف های هرز جدا شده است. جدایه‌های مختلف سبب پوسیدگی بذر، مرگ گیاهچه، پوسیدگی ساقه و ریشه می‌شوند (بهداد، 1377).
گونه R. solani Kuehn از لحاظ تاکسونومیک یک واحد مشخص نیست بلکه مجموعه‌ایی از گونه‌های(R. solani Collective species Complex) می‌باشد و شامل گروه‌هایی است که از لحاظ ژنتیکی جدا هستند. امروزه این گروه‌ها با استفاده از روش‌های بیوشیمیایی و مولکولی تشخیص داده می‌شوند. گروه‌بندی آناستاموزی هنوز به تنهایی مهمترین پیشرفت در ارتباط با تنوع ژنتیکی می‌‌باشد.
بیشتر جرایه‌ها بر روی لوبیا مربوط به گروه چهار(AG-4) اند. گروه آناستاموزی چهار بعنوان عامل اصلی شانکر ریشه و مرگ گیاهچه لوبیا در ایران معرفی شده است. خسارت این بیماری تا 40 درصد گزارش شده است (صفایی و همکاران، 1378).
فصل سوم
مواد و روش‌ها
1-3- تهیه قارچ:
قارچ Rhizoctonia solani AG-4 از کلکسیون بخش بیماری شناسی گروه گیاهپزشکی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان (عج) تهیه گردید.
1-1-3- نگهداری قارچ بیمارگر: از دو روش استفاده شد:
الف) نگهداری زیر پارافین مایع: برای این منظور براساس روش مواتازا (2006) ابتدا قارچ درون لوله‌های آزمایش که محتوی محیط PDA بصورت مورب) (Slant بود، یک دیسک از قارچ کشت شد و پس از رشد کافی قارچ روی آن پارافین دو بار سترون ریخته تا کاملا سطح را بپوشاند. سپس قارچ در دمای 4 درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شد.
ب) نگهداری زیرآب : براساس روش صانعی و همکاران (1383) چند دیسک جوان قارچ را داخل لوله‌های شیشه‌ای حاوی آب مقطر سترون ریخته و در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
2-3- جداسازی باکتری از خاک :