پایان نامه درمورد شرایط محیطی و محیط زیست

دانلود پایان نامه

استرین P. fluorescens HP72 برعلیه R. Solani AG2-2 IIIB در Bentgrass استفاده شد. در آزمایشات گلخانه‌ایی میزان توسعه بیماری به مقدار قابل ملاحظه‌ایی کم شد. پس از 10 روز از آزمایش (تلقیح خاک با باکتری و قارچ) میزان کاهش بیماری تا 68% نیز بود. میزان جمعیت استرین cfu106 به ازای هر گرم از ریشه تازه 55 روز بعد از کاشت بود (.(Murakami et al., 1997


6 استرین مختلف سودوموناس فلورسنت برای کنترل ریزوکتونیای سیب زمینی استفاده گردید. علی‌رغم تفاوت در دینامیک کلونیزاسیون ریشه هر 6 استرین سبب کاهش علایم بیماری شدند.(Bautista et al., 2007).
5-2- استفاده از ریزوباکتری‌های تحریک کننده رشد گیاهان:
با وجود اینکه PGRPها پتانسیل خوبی در مدیریت آفات و بیماری‌‌ها دارند قابل استفاده بصورت سوسپانسیون سلولی در شرایط مزرعه نمی‌باشند. بنابراین بایستی سوسپانسیون در حامل معینی تثبیت شود و بصورت فرمولاسیون مناسب برای استفاده آسان، ذخیره‌سازی و استفاده در مزرعه مهیا شود.(Kloepper, .(1993 یک محصول میکروبی فرموله شده به معنای محصولی مشکل از توده زنده عامل کنترل زیستی به همراه موادی است که دوام و تاثیر محصول را بهبود می‌دهد ( .(Bora et al.,2004بسیاری از باکتری‌های مناسب هیچگاه به صورت یک محصول اقتصادی در نمی‌آیند و این شاید بدلیل فرمولاسیون نامناسب باشد (.(Bashan, 1998
1-5-2- ویژگی‌های یک PGPR موفق برای فرمولاسیون:
قدرت ساپروفیتی بالا
قدرت رشد و تکثیر بالا
دامنه فعالیت بالا
برای محیط زیست بی‌خطر باشد.
با دیگر ریزوباکترها سازگار باشد.
به خشکی، گرما و پرتوهای ماورابنفش مقاوم باشد.
به راحتی قابل استفاده باشد.
2-5-2- ویژگی های یک فرمولاسیون ایده‌ال:
باعث افزایش پایداری باکتری‌ها شود.
برای گیاه خطرناک نباشد.
بخوبی در آب حل شود.
مقاوم به شرایط محیطی باشد.
با دیگر مواد شیمیایی قابل ترکیب باشد.
حامل ارزان و در دسترس باشد.
کاربرد اقتصادی سودوموناس‌های فلورسنت برای کنترل بیماری‌های خاکزاد بستگی به توسعه فرمولاسیون اقتصادی دارد به طوری‌که استرین در آن داوم طولانی داشته باشد، و تاثیر فرمولاسیون در شرایط مزرعه بر بیماری‌ها و افزایش بازده محصول بررسی شود.(Vidhyasekaran & Muthamilan, 1995).
6-2- حامل‌ها در رشد فرمولاسیون:
استفاده از PGPRها چه برای افزایش سلامتی محصول و چه برای مدیریت بیماری‌های گیاهی به فرمولاسیون تجاری با عامل مناسب وابسته است که بقای باکتری را برای مدت زمان قابل قبول پشتیبانی کند و همچنین حامل‌ها ممکن است آلی یا معدنی باشند. حامل‌‌ها مهم‌ترین، فراوانترین و اثربخش‌ترین قسمت یک فرمولاسیون‌اند Kloepper& Schroth, 1981)). حامل‌‌هایی که برای توسعه فرمولاسیون استفاده می‌شوند:
شامل Lignite ,Talc ,Turf ,Peat ,Vermiculite ,Alginate ,Zeolite ,kaolinite و غیره می‌باشند (Nakkeeran et al., 2005).
حامل با جلوگیری از مرگ سلول‌ها و حفاظت آن‌ها در مقابل خشکی نرخ بقاء باکتری را افزایش می‌دهند. عمر مفید باکتری‌ها فرق دارد و به جنس، حامل و اندازه حامل و شرایط نگهداری بستگی دارد. حامل‌هایی که دارای اجزای کوچکتر هستند فضای سطحی را زیاد کرده که باعث افزایش مقاومت سلول‌های باکتری به خشکی می شوند. دو جدایه باکتریاییP. fluorescens ( 2-79 RN110 , WF393) در Zeoliteبا اندازه کوچکتر از Kaolinite بقاء بهتری داشتند (Dandurand et al.,1994).
1-6-2- انواع فرمولاسیون: