دانلود پایان نامه

ابتدا کلیه لوازم مورد نیاز برای کشت فیتوپلانکتون از جمله ظروف شیشه ای باید پس از پایان کار هر دوره و قبل از شروع دوره جدید با اسید کلریدریک ولوازم شوینده ، خوب شسته شده سپس با آب مقطر والکل ومجدداً با آب مقطر شسته وپس از خشک شدن توسط اتوکلاو استریل شوند .
3-3-2-2.تهیه استوک اولیه :
استوک اولیه این سلول ها که با عنوان استارتر نیز از آنها نام برده می شود به عنوان اولین نسل وارد
محیط جدید شده وبقیه سلول هایی که بعداً ایجاد خواهد شد در نتیجه تقسیم و ازدیاد این سلول ها خواهد بود . بنابراین اهمیت انتخاب بهترین استارتر جهت شروع کشت هایی بعدی به وضوح روشن می باشد . ذکر این نکته الزامی است که سلول های تلقیح اولیه از کشت های کوچکتر برای کشت های با حجم بزرگتر و یا از کشت های همسان برای تجدید همان کشت ها اخذ می گردد و هرگز نباید از کشت هایی با حجم بزرگ برای شروع کشت های کوچک استارتر استفاده گردد . در انتخاب این سلول ها باید دقت شود که در بهترین وضعیت از لحاظ شکل ظاهری باشند و کشتی که از آن به عنوان استارتر استفاده می شود در مرحله رشد انفجاری باشد تا کیفیت وکمیت سلول ها در وضعیتی باشد که کشت جدید نیز با موفقیت روبرو گردد . بنابراین در این آزمایش استوک مورد نیاز جهت شروع کار کشت فیتوپلانکتون ، از منطقه تیاب – کلاهی ( پرورش میگو ) تهیه شد .
3-3-2-3.تهیه آب با شوری مورد نظر :
در این مرحله آب دریا پس از ذخیره شدن در تانک های 10-5 تنی ، با استفاده از یک دستگاه پمپ پر قدرت از داخل فیلترهای 20، 1 و 5/0 میکرون (Doroudi & Southgate , 2000) و پس از آن از داخل یک دستگاه UV عبور داده می شده تا آبی عاری از هر گونه ذرات معلق وتقریباً استریل مهیا گردد ، سپس آنها را در داخل ظروف شیشه ای تمیز آماده شده ریخته وشوری آن را توسط آب مقطر به اندازه مورد نظر کاهش می دهیم .
3-3-2-4. کشت خالص فیتوپلانکتون Spirolina plantensis و Chaetoceros muelleri
با افزودن مقدار معین از استوک های مواد مغذی وسیلیکات به آب دریای استریل شده با شوری 25-22 ppt وقرار دادن دراتوکلاو با دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1 اتمسفر به مدت 15 دقیقه ، محیط کشت f/2 آماده گردید . سپس با اضافه نمودن استوک ، ابتدا در ظروف 20cc و سپس در حجم های 500cc ، استوک خالص Spirolina plantensis و Chaetoceros muelleri کشت داده شد . کشت های استوک ممکن است 2-1 هفته بسته به شرایط محیط نگهداری شوند . تمامی استوک های کشت داده شده را می توان تحت شرایط غیر هوادهی و به طور ساکن نگهداری کرد اما این مستلزم تکان دادن به آرامی و به صورت 2-1 بار در روز برای معلق نگهداشتن سلول ها می باشد (Suva, 1999) .
3-3-3.مرحله انجام آزمایش
دو دسته آزمایش جهت بررسی میزان رشد Spirolina plantensis و Chaetoceros muelleri در پساب شهری و میزان تأثیر آن در غلظت ازت و فسفر پساب انجام پذیرفت :
3-3-3-1.بررسی میزان رشدSpirolina plantensis و Chaetoceros muelleri در پساب شهری :
در این دسته از آزمایشات به طور کل 6 تیمار که هر کدام دارای 3 تکرار بودند آماده گردید که 5 تیمار مربوط به پساب با غلظت های مختلف و یک تیمار شاهد بوده است (Koening & demacedo , 2004 ) شامل :
تیمار 1 : محیط کشت f/2در آب دریای استریل شده به عنوان شاهد
تیمار 2 :20 درصد پساب شهری و 80 درصد آب دریای استریل شده
تیمار 3: 40 درصد پساب شهری 60 درصد آب دریای استریل شده
تیمار 4 : 60 درصد پساب شهری و 40 درصد آب دریای استریل شده
تیمار5 : 80 درصد پساب شهری و 20 درصد آب دریای استریل شده
تیمار6: 100 درصد پساب شهری
در این مرحله پس از اینکه رشد فیتوپلانکتون در استوک خالص به حداکثر خود رسید ، با استفاده از لام هموسیتومتر اقدام به شمارش سلول های فیتوپلانکتونی نموده و به هر یک از تکرارها و در مجموع به تمام تیمارها (18 تکرار ) به تعداد مساوی یعنی سلول در میلی لیتر تزریق گردید (Tam & Wong , 1996) .
3-3-3-1-1.شرایط نگهداری تیمارها :
تمامی تیمارها وتکرارها تحت شرایط یکسان دمایی (25-22 درجه سانتی گراد ) وروشنایی 5000-2500 لوکس توسط لامپ های فلورسنت سفید با فاصله 15-10 سانتیمتری و به صورت روشنایی دائمی در طی یک دوره 21روزه کشت داده شدند (Koening & Demacedo , 2004) . جهت جلوگیری از رسوب گذاری و شناوری فیتوپلانکتون ها و همچنین ایجاد سطح تماس بیشتر فیتوپلانکتون ها با پساب ، هوادهی در تمام طول دوره و برای همه تیمارها به طور یکسان ومداوم برقرار بوده است .
3-3-3-1-1. نمونه برداری :