پایان نامه درمورد تغییر رنگ و محاسبه

دانلود پایان نامه

3-6-3- تولید سیدروفور:
از روش شیوان و نیلندز (1987) استفاده شد. در این روش از محیط CAS (Chrome Azorul S) استفاده گردید. در صورتی که باکتری تولید سیدروفور کند، باعث تغیی رنگ محیط از آبی به نارنجی می‌شود که در اثر خارج ساختن آهن از محیط CAS می‌باشد. اندازه هاله ایجاد شده در اطراف کلنی با میزان سیدروفور رابطه مستقیم دارد.
4-6-3- تولید پروتئاز:
بر اساس روش مارهوفر و همکاران (1994) با استفاده از محیط Skim Milk Agar (SMA) صورت گرفت. پتری حاوی محیط کشت در دمای 25 درجه سانتی‌گراد بمدت 24 ساعت نگه‌داری شدند. تشکیل یک هاله بی‌رنگ در اطراف کلنی نشانه فعالیت پروتئاز است.
5-6-3- تولید سیانید هیدروژن:
از روش آلستروم (1987) استفاده گردید. ابتدا پتری حاوی محیط NA تهیه شد. داخل هر پتری 100 میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری پخش گردید. سپس کاغذ صافی آغشته به معرف (شامل 2 درصد کربنات‌سدیم و 5 درصد اسید پیکریک)در قسمت درب پتری قرار داده شد. درب پتری با نوار پارافیلم مسدود شد تا از خروج گاز HCN جلوگیری شد. آنگاه پتری بصورت وارونه در دمای 25 درجه به مدت یک هفته نگه‌داری شد. تغییر رنگ کاغذ صافی نشانه تولید گاز است (جدول 1-3)
جدول 1-3 – تغییر رنگ کاغذ صافی نشان دهنده تولید گاز
درجه‌بندی رنگ کاغذ صافی توان تولید گاز
1 کرم حداقل
2 قهو ه‌ای روشن کم
3 قهوه‌ای تیره زیاد
4 آجری حداکثر
7-3- فرمولاسیون
1-7-3- تهیه فرمولاسیون:
پس از انجام آزمایشات گلخانه‌ای، بهترین جدایه‌ها (از لحاظ تاثیرگذاری برروی وزن تر و خشک ریشه و شاخص بیماری) برای فرمولاسیون انتخاب شد. فرمولاسیون جدایه با استفاده از روش ویدهی‌‌اسکاران و موتامیلان (1995) صورت گرفت.
حامل‌های استفاده شده شامل تالک، خاک‌اره‌ پسته، پوسته چوبی پسته، پیت و سیب بود. سیب و پوست پسته با دستگاه همزن کاملا پودر شدند. 25 میلی‌گرم کربوکسی متیل سلولز به 200 گرم از حامل‌ها اضافه شد و با افزودن مقداری کربنات کلسیم PH به هفت رسانده شد.
محیط مایع کینگ‌بی (KMB) حاوی باکتری دو روز بر روی شیکر 150 دور بر دقیقه در دمای درجه سانتی‌گراد قرار گرفت 40 میلی‌لیتر از این محیط شامل 1012 cfu/ml به آرامی به حامل‌ها اضافه شد تا حالت گلوله، گلوله به خود نگیرند (Vidhyasekaran & Muthamilan, 1995)
حامل‌ها در ظروف استریل در زیر جریان ملایم هود بمدت 8 ساعت قرار گرفتند تا رطوبت به حدود 20-15 برسد. فرمولاسیون‌ها در ظروف پلاستیکی استریل و در دمای 4 درجه سانتی‌گراد یخچال نگه‌داری شدند.
2-7-3- ماندگاری فرمولاسیون:
ماندگاری باکتری‌های آنتاگونیست در حامل‌های تالک، خاک‌اره، پودر پوست چوبی پسته، پودر سیب و پیت که در شرایط تاریکی و در یخچال (4درجه سانتی‌گراد) نگه‌داری شدند هر 30 روز یکبار و در طی 2 ماه مطابق روش سابارتنام و تراکوایر (2002) محاسبه شد. یک گرم از هر فرمولاسیون باکتری به 9 میلی‌لیتر آب مقطر سترون اضافه شد و به مدت 5 دقیقه ورتکس گردید و سپس تا رقت 10-10 تهیه شد و از رقت های 8، 9، 10 سوسپانسیون باکتری‌ها، مقدار 100 میکرولیتر برروی محیط آگار مغذی (N.A) ریخته و پخش گردید.
پتری تا زمان رشد کلنی‌ها در انکوباتور قرار گرفتند. سه تکرار برای هر رقت به کار رفت و تعداد سلول زنده باکتری در گرم فرمولاسیون با شمارش کلونی‌های ظاهر شده در رقت‌های 8، 9، 10 و سپس معدل‌گیری در میان آن‌ها محاسبه گردید (Nandakumar et al., 2001)
3-7-3- اثر فرمولاسیون تهیه شده در کنترل قارچ بیمارگر:
به منظور فرموله کردن از روش نانداکومار و همکاران (2001) استفاده شد. در این روش ابتدا از هر فرمولاسیون به ازای یک گرم بذر لوبیا رقم ناز به مقدار 109 سلول باکتریایی در پتری‌دیش اضافه گردید. سپس در هر گلدان 4 بذر کاشته شد.
تیمارها شامل: فرمولاسیون خاک‌اره و باکتری VUP50
فرمولاسیون خاک‌اره و باکتری CHA0