پایان نامه درمورد انبارداری و شیمیایی

دانلود پایان نامه

در زمان کاشت بذر


بعد از جوانه‌زنی بذر که عمومی‌ترین روش کاربرد اینوکلوم در زمان کاشت است چون هزینه کاربردی کمتری در پی دارد Bashan, 1998)).
2-9-2- مزایا و معایب تیمار بذر:
مزایا: زمانی که بدرستی انجام گیرد می‌توان اطمینان حاصل کرد که بذر میزان باکتری لازم را دریافت کرده است. میزان کمی از ما‌یه تلقیح استفاده می‌شود و کاربرد بذر تیمار شده در مزرعه راحت است.
معایب: امکان دارد قابلیت تماس و اتصال باکتری به سطح بذر کم باشد بخصوص زمانیکه بذور ریز باشند. امکان تماس باکتری‌ها با سموم وجود دارد.
امکان دارد حرکت باکتری‌ها به سمت بالا و کوتیلدون باشد عوض اینکه به سمت ریشه باشد.
باکتری تلقیح شده تحت تاثیر استرس‌ها محیطی مثل: خشکی، حرارت بالا، و اشعه UV است (Bashan,1998).
فرمولاسیون تالک، پیت، ورمی‌کولیت، کائولینیت، لیگنیت، علیه بیماری پژمردگی نخود که توسط قارچ Fusarium oxysporum fsp ciceris ایجاد می‌شود استفاده شد. فرمولاسیون تالک و پیت بهترین تاثیر را داشته و به میزان g/lkg seed4 استفاده شدند (Vidhyasekaran & Muthamilan, 1995).
استفاده از فرمولاسیون تالک سودوموناس فلورسنت استرین PF1 علیه بلاست برنج pyricularia oryzae به میزان 10 گرم به ازای هر کیلو بذر تاثیر مناسبی داشت (.(Vidhyasekaran et al., 1997
در بذور کاهوی تیمارشده با B.subtilis پوسیدگی ریشه حاصل ازP .aphanidermatum کم شد و وزن تازه کاهو نیز زیاد گردید (.(Amer & Utkhede, 2000
3-9-2- تیمار خاک :
تیمار خاک یک روش متفاوت از روش تیمار بذر است و در واقع تیمار بذر برای کشاورز قابل اعتماد‌تر است اما در برخی از مواقع کاربرد ندارد. تیمار خاک نسبت به تیمار بذر هزینه بیشتری در پی دارد زیرا نیاز به مقدار اینوکلوم بیشتری است.
تیمار خاک می‌تواند همراه با مواد غیرفعال مثل: شن، کربنات‌کلسیم و پودر مرمر باشد. فرمولاسیون پیت p. fluorescence PF1 به میزان 5/2 کیلوگرم مخلوط با 25 کیلوگرم کود تجزیه شده علیه پژمردگی نخود F. oxysporum fsp. Ciseris استفاده شد .(Vidhyasekaran & Muthamilan, 1995)
استفاده از فرمولاسیون تجاری (Bionem) Bucillus firmus علیه نماتد Melodogine incognita در سیب زمینی بمیزان 8 گرم در گلخانه به ازای cc1200 خاک میزان تشکیل گال، جمعیت نماتد و تعداد تخم‌ها را به ترتیب %91، %76 و %45 کم کرد و میزان وزن گیاه و ارتفاع بوته را 50 روز پس از کاشت بمیزان 71 و 50 درصد افزایش داد.
میزان مصرف در مزرعه 200 و 400 کیلوگرم در هکتار بود و تاثیر خوبی بر کاهش گال و جمعیت نماتد در خاک داشت. Bionem کارایی در حد نماتدکش‌ها داشت و یکبار استفاده برای کل فصل کافی بود (.(Teref & Sakhuja, 2009
فرمولاسیون تالک P. fluorescens strain pfm بصورت تیمار خاک علیه بیماری پژمردگی موز بر اثر قارچ F. oxysporum f.sp cubense استفاده گردید و میزان بیماری پس از 3 ماه نسبت به شاهد کمتر بود (.(Saravanan et al., 2004
4-9-2- سایر روش‌‌‌های بکارگیری فرمولاسیون :
فرمولاسیون تالک دو استرینP. fluorescens PF1 وB .subtilis بهمراه کیتین برای کنترل پوسیدگی میوه استفاده شد. میزان ترکیبات فنول، کیتیناز، پراکسیداز، پلی‌‌فنول‌‌اکسیداز در گیاهان تیمار شده افزایش یافته بود (.(Baharati et al., 2004
استفاده از فرمولاسیون B. licheniformis به تنهایی و همراه با مواد پروکلوراز و استروبلورین برای کنترل بیمار‌های پس از برداشت انبه بیماری آنتراکنوز را بخوبی کنترل کرد.(Govender & Korsten, 2006)
با بکار بردن فرمولاسیون تالک P. fluorescens FP7 به همراه کیتین هر دو هفته یکبار بر روی شاخ و برگ درختان، موجب افزایش گلدهی و کاهش آلودگی ثانویه توسط C .gloesporiodes شده و بعلاوه، میوه‌دهی و کیفیت میوه افزایش یافت (Vivekanathan et al., 2004).
فرمولاسیون B. licheniformis N1 بصورت اسپری بری برای کنترل میزان Botrytis cinerea در سیب‌زمینی استفاده شد و میزان کنترل بیماری 5/90 درصد بود در حالیکه میزان کنترل مواد شیمیایی 77 درصد بود (.(Lee et al., 2006
5-9-2- سیستم انتقال چندگانه :
فرمولاسیون گرانول رس B. cereus UV85 بصورت تیمار بذر و خاک علیه Phytophthora Sojae در سویا استفاده گردید و باعث افزایش بازده شد.(Osburn et al., 1995)
فرمولاسیون تالک سودموناس فلورسنت دو استرین FP7 و PF1 به تنهایی و یا بصورت مخلوط و همچنین همراه با کیتین علیه بیماری شیت بلایت برنج استفاده شد. برای رشد باکتری از محیط کینگ بروث استفاده کردید و سوسپانسیون باکتری حاوی جمعیت cfu/g108×3 بود. فرمولاسیون در بذر (1-g/kg10) در ریشه (1-g/l20) و اسپری برگی(1-g/l20) استفاده شد و تا 1/62 درصد بیماری را در مزرعه کنترل کرد. البته فرمولاسیون مخلوط 2 استرین به همراه کیتین (1-mg/ml10) اثر بیشتری نسبت به زمانی داشت که استرین‌‌ها به تنهایی فرموله شدند .(Radjacommare et al., 2002)
فرمولاسیون آبی سودموناس فلورسنت استرین PF1 بر علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی در گوجه تاثیر زیادی داشت. به محیط کشت کینگ-‌بی، آگار مغذی (N.A) با جمعیت cfu/ml1010×3، گلیسرول (mµ10) یا قند تری‌هالوز (mµ10) و یا پلی‌‌وینیل پیرولیدون (PVP) 2 درصد اضافه شد که گلیسرول طول دوره انبارداری را تا 6 ماه در محیط آگار مغذی افزایش داد و جمعیت به cfu/ml107×5/9 رسید.