پایان نامه درمورد افزایش رقابت و منابع غذایی

دانلود پایان نامه

با تولید ترکیبات خاص مانع از رشد و فعالیت پاتوژن‌های گیاهی می‌شوند (Schroth & Hancock, 1981).
هر چند بسیاری از محققین معتقدند رشد سریع و کلونیزه کردن سریع ریشه توسط باکتری‌ها اساس کنترل بیولوژیک است، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد 2 اصل آنتی بیوز و تحریک سیستم دفاعی دو اصل اساسی در عمل PGPR‌ها هستند (.(Compant et al., 2005
1-3-2- تولید فیتوهورمون‌ها :
برخی از استرین‌ها قادرند از طریق دخالت در غلظت فیتوهورمون‌های شناخته شده رشد و نمو گیاه را زیاد کنند. آین آنزیم‌ها شامل اکسین، اتیلن و جبیرلین‌اند. سیتوکینین، جیبرلین و اکسین سبب افزایش رشد ساقه می‌شوند.
باکتری P. fluorescense WCS417 در خاک اتوکلاو شده باعث افزایش رشد آرابیدوپیس شد و تحقیقات نشان هورمون اکسین علت این امر بوده است (.(Vanloon, 2007
2-3-2- تولید آنتی‌بیوتیک:
آنتی‌بیوتیک‌ها ترکیبات شیمیایی ناهمگن، با وزن مولکولی کم و در غلظت کم برای رشد و فعالیت دیگر میکروارگانیسم‌ها مضرند. باکتری‌های مولد آنتی‌بیوتیک‌ها در رقابت برای فضا و منابع غذایی از بهترین انتخاب در جایگاه اکولوژیکی برخوردارند. برای بررسی نقش آنتی‌بیوتیک سویه وحشی را با موتانت آنتی‌بیوتیک مورد نظر مقایسه می‌کنند. باکتریهای سودوموناس قادر به تولید آنتی‌بیوتیک‌های فراوانی‌اند که برخی دامنه اثر زیاد و برخی فقط روی پاتوژن خاصی موثراند.
از جمله می توان؛phenezine-1-Carboxylic acid (PCA) , 2-4 diacetylphloroglucinol (PHL) Pyrrolnitrin (pln) – Pyoluterin (plt) نام برد.
اغلب شواهد برای نقش آنتی‌بیوتیک در جلوگیری از بیماری مربوط به کارهای ولروتوماشو (1981( بود جائیکه نشان دادند DAPG تولیدی توسط سودوموناس‌های فلورسنت نقش مهمی در کنترل بیماری دارد (.(Whips, 2001
فنازین توسط گروهی از سودموناس‌های فلورسنت تولید می‌شود که بقاء و افزایش رقابت P. fluorescens strain 2-79 را زیاد می‌کند و این آنتی‌بیوتیک علیه بسیاری از قارچ‌ها موثر است (Mazola et al., 1992).
آنتی‌بیوتیک پیرول‌نیترین از محیط کشت برخی استرین‌های سودوموناس‌های فلورسنت جدا شده و این آنتی‌بیوتیک جلوی رشد Alternaria ,Thielaviopsis basicola, Rhizotonia solani, Verticillium dahlia را در آزمایشگاه می‌گیرد. و زمانی بذر کتان با این استرین‌هایا پاپیرول‌نیترین آغشته شد بقای نهال از 79-30 درصد رشد کرد (Howell & Stepanovic, 1997).
آنتی‌بیوتیک‌های plt و prn توسط P. fluorescensstarin PF-5 تولید می‌شود که از رشد R. Solani و Phytium ultimum جلوگیری می‌کند. آنتی‌بیوتیک‌های خالص نیز تاثیر خوبی بر روی این دو پاتوژن داشتند .(Weller, 2007)
باکتری P. fluorescens Q2-87 که از خاک سوپرسیو Take-all گندم جدا شده است قادر به تولید DAPG و HCN است ولی فقط DAPG در کنترل بیماری Take-all نقش دارد .(Vincent et al., 1991) DAPG خالص تخم‌های خارج شده از سیست Globodera rostochiensis و فعالیت لارو را کم می کند (Cronin et al., 1997).
DAPG تولیدی توسط P. fluroscens CHA0 از مکانیسم‌های اولیه کنترل بیماری پاخوره گندم و پوسیدگی سیاه ریشه توتون در خاک‌های سوپرسیو این دو بیماری است (Hass et al., 1991).
3-3-2- سیدروفور:
علی‌رغم فراوان بودن آهن در پوسته زمین، اما این فلز به اندازه کافی در دسترس موجودات نیست بنابراین میکروارگانیسم‌ها مکانیسم‌های متفاوتی برای جذب آهن دارند. این استراتژی شامل ترکیباتی با وزن مولکولی کم است که سیدروفور نامیده می‌شوند که میل ترکیبی زیادی برای جذب آهن دارد، آهن را از محیط گرفته و در اختیار گیاه قرار می‌‌دهند و دسترس پاتوژن‌‌‌ها را به این ماده کم می‌‌کنند.
پس از آنتی‌‌بیوتیک مهمترین نقش را سیدروفور دارد. کلوپر و همکاران نخستین بار بر اهمیت سیدروفور به عنوان یکی از مکانیسم‌های کنترل بیماری پی‌برده‌اند. آن‌ها مشاهده کردند که افزودن سویه Pseudomona sp B10 یا پیوردین به خاک هادی بیماری پژمردگی فوزاریومی و پاخوره غلات باعث کاهش بیماری شدند. بعلاوه نشان دادند افزودن آهن به خاک اثر مثبت باکتری یا پیوردین را کم کرد (.(Whips, 2001 نقش احتمالی سیدروفور در کنترل بیماری ها بر اساس مشاهدات زیر است: 1- خاصیت آنتاگونیستی برخی از استرین‌های سودوموناس در شرایط آزمایشگاه فقط در حضور پیوردین است. 2- وابستگی مثبت بین تولید سیدروفور بوسیله سودوموناس‌ها و توانایی در کاهش جوانه زنی کلامیدوسپور 3- فعالیت پیوردین درون شیشه بر علیه پیتیوم و فوزاریوم.
4-3-2- سیانیدهیدروژن (HCN):
در بسیاری از موارد نقش این ماده در بیو‌کنترل ثابت شده و گمان می‌رود بیشتر در القای مقاومت نقش دارد.
تولید HCN توسط استرین fluorescens CHA0 .P همراه با آنتی‌بیوتیک DAPG در کنترل بیماری پوسیدگی سیاه ریشه توتون نقش دارد.
4-2- کنترل بیولوژیک Rhizoctonia solani :
از بین باکتری‌‌های ریزوسفر، سودموناس‌های جداسازی شده از ریزوسفر گیاهان مختلف بعنوان موثرترین آنتاگونیست علیه R. solani و P. ultimum در شرایط آزمایشگاه معرفی شدند .(Hagedron et al.,1989).
اثر 28 استرین از سودوموناس‌های فلورسنت که از ریزوسفر گیاه سالم و بیمار سیب زمینی جدا شده بودند را در شرایط آزمایشگاه بر علیه R. solani بررسی شد.
از بین 28 استرین 9 استرین با تولید سیدروفور، آنتی‌‌‌بیوتیک و آنزیم‌های لیز کننده بر روی اسکلروت تاثیر خوبی گذاشتند (.(Tariq et al., 2009
هشت استرین از سودوموناس‌های فلورسنت که از ریزوسفر برنج جدا شدند تاثیر خوبی بر روی قارچ R. solani داشتند. استرین P. fluorescens P003بمیزان 87 بازده برنج را بالا برد (Prasanaverdy et al.,2000).