دانلود پایان نامه

به صورت یک روز در میان از تمامی تیمارها به مقدار برابر نمونه برداری می شد . برای اینکه از نظر زمانی اختلافی بین تکرارها پیش نیاید ، نمونه برداری از هر تیمار را یک نفر و به طور همزمان انجام می داد . نمونه ها پس از جمع آوری در داخل بشر 40cc ریخته شده و جهت جلوگیری از تغییرات احتمالی در تعداد سلول ها وهمچنین سهولت و دقت کار در هنگام شمارش تعداد ، یک قطره فرمالین 5 درصد به آن تزریق می گردید . پس از آن با استفاده از لام هموسیتومتر در زیر میکروسکوپ با لنز 40 اقدام به شمارش سلول ها نموده و تعداد آنها در واحد حجم ( یک میلی لیتر ) محاسبه شد (Bayne , 1976) . شوری هر تیمار نیز از روش تیتراسیون با نیترات نقره اندازه گیری گردید .
3-3-3-2. بررسی میزان تأثیر Spirolina plantensis و Chaetoceros muelleri در غلظت ازت وفسفر پساب :
در این دسته از آزمایشات به طور کل 4 تیمار که هر کدام دارای 3 تکراربودند آماده گردید .
3 تیمار حاوی 250 میلی لیتر پساب شهری استریل شده مربوط به 3 تراکم متفاوت فیتوپلانکتون و یک تیمار شاهد بوده است ، شامل :
تیمار A : پساب شهری استریل شده بدون تراکم فیتوپلانکتون به عنوان شاهد
تیمار B : پساب شهری محتوی سلول در میلی لیتر ( تراکم پایین )
تیمار C : پساب شهری محتوی سلول درهرمیلی لیتر ( تراکم متوسط )
تیمار D : پساب شهری محتوی سلول درهر میلی لیتر ( تراکم بالا )
تراکم های فوق بااستفاده ازلام هموسیتومترشمارش شده و به محیط کشت ها اضافه گردید (Lau et al ,. 1994).
3-3-3-2-1. شرایط نگهداری تیمارها :
تمامی تیمارها در شرایطی مشابه با آزمایشات قبلی در طی یک دوره 14 روزه کشت داده شدند .
3-3-3-2-2.نمونه برداری :
در فواصل زمانی سه روزه از تیمار 45 میلی لیتر نمونه جمع آوری گردید . سپس نمونه ها در 3000 دور به مدت5دقیقه سانتریفوژ شدند (Lau et al,. 1994) . غلظت فسفات و فرم هایی از نیتروژن مانند نیتروژن نیترینی و نیتروژن نیتراتی توسط روش های استاندارد اندازه گیری با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش تعیین گردید (APHA, 1995 ) . اندازه گیری PH پساب نیز با یک دستگاه PH متر پرتابل اندازه گیری و ثبت می شد . همه نمونه گیری ها در دوره نوری و زمان مشابه ای از روز صورت گرفتند .
3-4.تجزیه و تحلیل داده ها:
در این پژوهش ابتدا داده ها وارد نرم افزار اکسل و سپس با استفاده از این نرم افزار جداول و نمودارهای مورد نیاز ترسیم گردیده اند . جهت انجام تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS نسخه 17 استفاده گردید. بمنظور بررسی و تعیین نرمال بودن یا نبودن دادها از آزمون های لون(Leven statistic) و کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد. پس از بررسی داده ها درصورت نامناسب بودن توزیع و نزدیکتر کردن داده ها به به یک توزیع نسبی نرمال از روش های مختلفی مانند جذر گرفتن یا لگاریتم گیری بر مبنای 10 استفاده گردید. در غیر این صورت از آزمون های ناپارامتریک برای برای بررسی معنی دار بودن یا نبودن داده ها استفاده خواهد شد.در این تحقیق جهت مقایسه میانگین ها مابین تیمار های مختلف از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (برای تعیین صحت آزمون آنالیز واریانس از آزمون تکمیلی توکی (Tukey) استفاده شد). در صورت نرمال نبودن از آزمون معادل ناپارامتریک آنالیز واریانس یعنی آزمون کروسکال والیس استفاده خواهد شد.در بخشی از مطالعات در صورت نیاز، از آزمون t نیز استفاده می گردد که در صورت نرمال نبودن داده ها از آزمون ناپارامتریک معادل آزمون T یعنی آزمون آزمون من ویتنی استفاده خواهد شد.
3-5.کنترل کیفی وعملیات بهداشتی
مکان های کشت غذای زنده نیاز به رعایت نکات بهداشتی داشته و عدم موفقیت در این زمینه ناشی از خطاهای انسانی شامل عدم رعایت بهداشت ، بی دقتی در دستکاری و استفاده از وسایل نامناسب می باشد . بنابراین انجام اقداماتی مانند شستشوی روزانه مکان و ضدعفونی کف آن ، شستشوی مرتب دست وجلوگیری از ورود وخروج افراد غیر مسئول به مکان کشت غذای زنده و … لازم وضروری می باشد (Suva, 1999).
3-6. مدت زمان پژوهش
این پژوهش از زمان شروع کار یعنی از زمانی که استوک فیتوپلانکتون Spirolina plantensis و Chaetoceros muelleri کشت داده شد تا آماده سازی مقدمات کار (آماده سازی قفسه های نگهداری ارلن ها ،آماده سازی محیط کشت ،آمادهسازی لامپ ها ، آماده سازی پمپ ها و لوله کشی هوا و… ) حدوداٌ60 روز به طول انجامید .
3-7. نحوه اندازه گیری کلروفیل a :
ابتدا حجم معینی از آب (200cc) را بر روی کاغذ صافی 45/0 میکرون ریخته وصاف می نمائیم . سپس محتویات روی کاغذ صافی را با 1 ستون 90%استخراج نموده و سنجش نمونه ها را در طول موجهای 750 ، 630 ، 645 ، 663 نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین ومیزان کلروفیل a را از رابطه زیر بر حسب میکروگرم بر لیتر محاسبه می نمائیم .
630e 1/0 + 645e 16/2 -663e64/11= کلروفیل a